ความสำคัญของการเพาะเห็ด | วิชาการ.คอม


ความสำคัญของการเพาะเห็ด

สารบัญ

บทสรุป

บทสรุป

                   เห็ดเป็นพืชชั้นต่ำประเภทฟังไจ  ซึ่งจัดเป็นราชนิดหนึ่ง  พืชประเภทนี้จึงไม่สามารถ

สังเคราะห์แสงได้ด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีสารสีเขียว  ต้องอาศัยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตหรือ

ไม่มีชีวิตอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต  เห็ดเป็นอาหารของมนุษย์มานานนับเป็นพัน ๆ ปี 

เห็ดทุกชนิดในโลกมีอยู่ถึงร้อยละ  99  สายพันธุ์ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้  เนื่องจาก

เห็ดเป็นอาหารที่มีรสชาติดี  มีคุณค่าทางอาหารสูง  และเห็ดบางชนิดยังมีสรรพคุณทางยาที่สามารถป้องกันและรักษาโรคบางอย่างได้  จึงมีผู้นิยมบริโภคเห็ดกันมากเกือบทุกประเทศทั่วโลก  เห็ดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป  ได้แก่  เห็ดหอม  เห็ดฝรั่ง  เห็ดฟาง  เห็ดหูหนู  เห็ดเป๋าฮื้อ  เห็ดนางฟ้า 

และเห็ดนางรม  ส่วนเห็ดอื่น ๆ ที่อาจพบเห็นได้  ในบางท้องถิ่นทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และมีผู้เพาะเลี้ยงซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก  เช่น  เห็ดโคน  เห็ดหัวลิง  เห็ดตีนแรด  เห็ดนางนวล

และเห็ดหลินจือ  เป็นต้น

                   นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกัน

รักษาโรคแล้ว  เห็ดยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย  ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดหลายชนิดประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่ำ  เนื่องจากวัสดุที่นำมาเพาะเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จาก

การผลิตในภาคเกษตรกรรม  จึงทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี  มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย  แหล่งผลิตเห็ดที่สำคัญของไทยส่วนใหญ่

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณชานเมือง  และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร  และปทุมธานี  ส่วนทางภาคเหนือแหล่งผลิตเห็ดที่สำคัญ  คือ  จังหวัดเชียงใหม่ 

และลำปาง  ซึ่งส่วนมากจะผลิตเห็ดที่ชอบอากาศค่อนข้างเย็น  เช่น  เห็ดหอม  เห็ดแชมปิญอง 

และเห็ดเป๋าฮื้อ  เป็นต้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา