บทเรียนสำเร็จรูป : วิชา งานห้องสมุด 1 ง 30285 | วิชาการ.คอม


บทเรียนสำเร็จรูป : วิชา งานห้องสมุด 1 ง 30285

สารบัญ

บทเรียน

ความหมายและความสำคัญของห้องสมุดห้องสมุด หมายถึง  สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ  ซึ่งได้บันทึกในรูปของหนังสือวารสาร ต้นฉบับ ตัวเขียนหรือ อุปกรณ์  โสตทัศน์วัสดุ  และมีการจัดอย่างเป็นระเบียบ  เพื่อบริการแก่ผู้ใช้ในอันจะส่งเสริมการเรียนรู้ และความจรรโลงใจ  ตามความสนใจ  และความต้องการของผู้อ่านแต่ละบุคคลความสำคัญของห้องสมุด 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่างๆ ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา2. ห้องสมุดเป็นแหล่งที่สามารถเลือกหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง3. ห้องสมุดช่วยให้เป็นผู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา4. ห้องสมุดช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง5. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีเป็นนักประชาธิปไตย มีจรรยาบรรณรู้จักปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบรู้เท่าทันโลก 

ห้องสมุดทุกประเภทมีวัตถุประสงค์ทั่วไป 5 ประการ คือ           1. เพื่อการศึกษา โดยการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดทำให้มีความรอบรู้กว้างขวาง สามารถตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป           2. เพื่อความรู้ ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสมทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต          3. เพื่อการค้นคว้าวิจัย ห้องสมุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางวิชาการก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัย           4. เพื่อความจรรโลงใจ  หรือความสุขทางใจ เป็นแรงบันดาลใจในทางสร้างสรรค์ปรารถนาที่จะกระทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

          5. เพื่อนันทนาการหรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ ต้องการพักผ่อนสมอง ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ วัสดุห้องสมุดที่มีเนื้อหาสาระ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดนันทนาการได้

การแบ่งประเภทของห้องสมุดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป แบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ           1. หอสมุดแห่งชาติ   หมายถึง ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์ และวัสดุ

ที่เป็นสื่อความรู้ทุกชนิด จัดให้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่สื่อและวัสดุเหล่านั้น เช่น หอสมุดวชิรญาณ หอสมุดดำรงราชานุภาพ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอสมุดแห่งชาติสาขาเชียงใหม่ เป็นต้น

           2. ห้องสมุดประชาชน   หมายถึง  ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกคน ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

          3. ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  หมายถึง  ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสถาบันการศึกษาของตนให้ดำเนินการจัดการศึกษาและการวิจัยไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ โดยการจัดบริการทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยในทุกสาขาวิชาของสถาบัน การพัฒนาการทางด้านวิชาการต่าง ๆ

4. ห้องสมุดโรงเรียน  หมายถึง ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เกิดทักษะในการใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การใช้ห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

          5. ห้องสมุดเฉพาะ   หมายถึง  ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมวัสดุห้องสมุดในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาทันสมัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์เอกสาร หรือศูนย์สารนิเทศ โดยเน้นการให้บริการด้านสารนิเทศแก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ เช่น ห้องสมุดคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง

              บริการที่จัดในห้องสมุด  ได้แก่

                1.  บริการให้อ่านและให้ยืมโดยเสรี

                2.  บริการแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุด ด้วยการจัดปฐมนิเทศนักเรียนทุกชั้นเพื่อให้รู้จักและเข้าถึงความมุ่งหมายและวิธีการใช้ห้องสมุด

                3.  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ในข้อสงสัยทุกเรื่องตั้งแต่คำถามเพื่อสนองความอยากรู้ทั่วไปจนถึงคำถามทางวิชาการ

                4.  บริการจัดทำรายชื่อหนังสือ เพื่อประกอบการอ่านและการศึกษาค้นคว้าทั้งแก่นักเรียนและครู

                5.  บริการแนะแนวการอ่าน เพื่อให้นักเรียนอ่านเป็น คือ รู้จักลักษณะของหนังสือ รู้จักเลือกหนังสือใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

                6.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด  ปัจจุบันสารสนเทศกระจายอยู่ตามห้องสมุดต่าง ๆ ผู้ใช้บริการที่ไม่อาจเดินทางไปใช้บริการหนังสือได้  จึงได้มีการเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดที่จะให้ความร่วมกันในการให้บริการหนังสือโดยการจัดทำฉบับสำเนา   บริการนี้เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีให้บริการในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา