ชุดฝึกคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา(แก้ไขเมื่อ 24 ก.ย.51 จ้า)ตามคำเรียกร้อง | วิชาการ.คอม


ชุดฝึกคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา(แก้ไขเมื่อ 24 ก.ย.51 จ้า)ตามคำเรียกร้อง

แบบฝึกการเขียน สะกดคำ ป.๒

ผู้เขียน ครูศิรินันท์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาตรา แม่กด

                        เรียนรู้มาตราตัวสะกด

        คำไทยแบ่งโดยยึดหลักตัวสะกดออกเป็น  ๒   ประเภท   คือ  คำที่ไม่มีตัวสะกด  และคำที่มีตัวสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกด  เช่น  แม่น้ำ   ตา   กำไล   มะเขือ   เตาไฟ    ปลาทู  หัวใจ   นาฬิกา   ไข่ ไก่   ผีเสื้อ   ฯลฯคำที่มีตัวสะกด    เช่น  กุหลาบ  สุนัข  มะม่วง  แหวน เลี้ยวลด ย้ายบ้าน  โบยบิน  เมฆ  ของขวัญ   ฯลฯ ตัวสะกดหมายถึง  พยัญชนะที่ออกเสียงท้ายคำ  ให้มีเสียงตามต้องการ   ตัวสะกด แบ่งเป็น     ๙     มาตรา  ได้แก่มาตราตัวสะกด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด  ๑. มาตราแม่ ก กา     ไม่มีตัวสะกด  ๒. มาตราแม่ กง        มี ง สะกด  ๓. มาตราแม่ กม       มี ม สะกด  ๔. มาตราแม่  เกย     มี ย  สะกด  ๕. มาตราแม่ เกอว    มี ว สะกด  ๖. มาตราแม่  กก      มี  ก ข ค ฆ สะกด  ๗. มาตราแม่ กบ      มี  บ   ป   พ  ฟ   ภ  สะกด  ๘. มาตราแม่ กน      มี น   ญ  ณ  ร   ล   ฬ  สะกด  ๙. มาตราแม่ กน      มี   ด   จ   ช   ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ                                 ต   ถ   ท   ธ   ศ   ษ   ส  สะกด                                    มาตรา แม่กดคือมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ   ด   จ  ฉ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ต  ตร  ถ  ท  ธ  ศ  ษ ส    เป็นตัวสะกด  ออกเสียง เหมือน  ด  สะกดฝึกอ่านคำ  มาตรา   แม่กด          จ      เช่น     กิจ    อาจ     ตำรวจ    ปัจจุบัน    ปีศาจ    สมเด็จ          ช      เช่น     บงกช     บวช    ราช     ประโยชน์          ซ      เช่น      ก๊าซ                ฎ      เช่น     กฎ     กฎเกณฑ์    กฎหมาย               ฏ      เช่น     ปรากฏ                ฐ      เช่น     รัฐ     อิฐ       อูฐ    ประเสริฐ                 ฑ      เช่น     ครุฑ           ฒ      เช่น     วัฒน์     วัฒนา     พัฒน์     พัฒนา         ด       เช่น      มัด     สะอาด      วาด        ต       เช่น     เขต      เมตตา   สัตย์   สัตว์        ตร    เช่น     บาตร    บัตร   เกษตร   มิตร         ถ      เช่น     รถ       โอสถ             ท      เช่น     โจทย์      บาท      แพทย์          ธ      เช่น     โกรธ      พุธ      อาวุธ        ศ      เช่น     ทิศ     เทศน์    ประกาศ     เพศ     อากาศ    ประเทศ     อัศจรรย์         ษ      เช่น     กระดาษ     โทษ      พิษ     วิเศษ      ศิษย์      เศรษฐี   ประดิษฐ์       เศษ         ส      เช่น     โบสถ์       ปัสสาว ะ      สวัสดี     โอกาส      โอรส     แบบฝึกทักษะมาตรา แม่กนชุดที่  ๑  เพลินหาคู่                                      เพียรตาลศิลปะ          สิน -  ละ - ปะตานกุน - แจลำ - ทานเพียนให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำและคำอ่านผลงานเทศกาล          เทด – สะ - การน้ำตาล           ผน - งานน้ำ - ตาน       ผลงาน            แบบฝึกทักษะมาตรา แม่กนชุดที่  ๒  เพลินหาคำ

ให้นักเรียนหาคำที่สะกดด้วยมาตรา  แม่กน    นำไปเติมในช่องว่างแล้วเขียนคำอ่าน   คำชี้แจงปราสาท      เมฆ      ชำนาญ         ครวญ       บอล      กระดาษ      โทษ      อุทร              กุญชร       หัวใจตัวอย่าง     คำ          สมบูรณ์                  คำอ่าน    สม - บูนคำ             ปราสาท        คำอ่าน...................                  เมฆ                     ชำนาญ                       ครวญ                      บอล                    กระดาษ             โทษ                อุทร                        กุญชร                  หัวใจแบบฝึกทักษะมาตรา แม่กบ

ชุดที่  ๑  เพลินหาคู่

คำชี้แจง    ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำและคำอ่าน กาพย์ยานี      ทูบธูป                  กาบ - ยา - นี

ตาล                ทับ - พีอาชีพ              แอบ - เปิ้นเคารพ                อา - ชีบ  เทป                      เทบ                        ทัพพี                 ตานแบบฝึกทักษะมาตรา แม่กบชุดที่  ๒  เพลินเขียนคำอ่าน

พยาบาล     สัญญา     สัปดาห์      อีสป          สรุป

ภาพวาด     แม่ทัพ     นกพิราบ    ตะไคร้      ลงโทษ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา