เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย อาจารย์เรณู มะกรูดอินทร์ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย อาจารย์เรณู มะกรูดอินทร์

สารบัญ

บทคัดย่อ

                                                                                 บทคัดย่อ       รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ  มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน คือ    1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80       2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 75        กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ปีการศึกษา 2550  จำนวน  32  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1.   แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  11  เรื่อง  ได้แก่   คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  คำวิเศษณ์  คำบุพบท  คำสันธาน   คำอุทาน  คำควบกล้ำ  ประโยคเพื่อการสื่อสาร  คำพ้องรูป  คำพ้องเสียง  และคำราชาศัพท์2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นแบบเลือกตอบ   จำนวน 4 ตัวเลือก  ผลการทดลอง  พบว่า            1.   แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพ เท่ากับ   83.69  /  82.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80  /  80            2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2550โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ  ทำได้ ร้อยละ  78.32  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ  75.00

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา