แบบบันทึกกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ | วิชาการ.คอม


แบบบันทึกกิจกรรมอ่านออกเขียนได้

กิจกรรมอ่านออกเขียนได้หรืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กันแน่

ผู้เขียน ครูศิรินันท์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

อ่านออกเขียนได้

 

 

สรุปข้อมูลนักเรียนอ่านออกเขียนได้

 

ชั้น ป.1 - ม.3

 

ปีการศึกษา  2550

 

โรเรียน...........................

 

 

เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้

การอ่าน

ชั้น ป.1      สถานการณ์ เมื่อกำหนดคำที่เคยสอนให้ 10  คำ ให้นักเรียนอ่าน

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้  70 %

                                           อ่านได้   หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้ 100%

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงได้ 100 % และรู้ความหมาย

ชั้น ป.2    สถานการณ์ เมื่อกำหนดข้อความหรือประโยคให้ 5 ข้อความ ให้นักเรียนอ่าน

                   ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้  3 ข้อความ

                                           อ่านได้   หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้  5 ข้อความ

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงได้  5 ข้อความ และเข้าใจความหมาย

ชั้น ป.3  สถานการณ์ เมื่อกำหนดเนื้อความ ประมาณ 5 บรรทัดให้อ่าน

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้ช้า ตะกุกตะกัก

                                           อ่านได้   หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้ค่อนข้างช้า

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงได้รวดเร็วถูกต้อง

ชั้น ป.4  สถานการณ์ เมื่อกำหนดให้อ่านเนื้อความ ประมาณ 10 บรรทัด

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้ช้า ตะกุกตะกัก

                                           อ่านได้   หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้ค่อนข้างช้า

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงได้รวดเร็วถูกต้อง

ชั้น ป.5  สถานการณ์เมื่อกำหนดเนื้อความที่ครูไม่เคยสอนให้อ่าน

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้ช้า ตะกุกตะกัก

                                           อ่านได้   หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงได้ค่อนข้างช้า

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงได้รวดเร็วถูกต้อง

ชั้น ป.6  สถานการณ์เมื่อกำหนดให้อ่านเนื้อความทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ช้า ตะกุกตะกัก

                                           อ่านได้   หมายถึง  สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้รวดเร็วถูกต้อง

 

 

 

ชั้น ม.1  สถานการณ์เมื่อกำหนดเนื้อความให้อ่าน

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  อ่านไม่ได้และไม่เข้าใจเรื่อง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  อ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน

                                           อ่านได้   หมายถึง  อ่านช้า เข้าใจเรื่องที่อ่าน

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง อ่านเร็วและเข้าใจเรื่องที่อ่าน

ชั้น ม.2  สถานการณ์ เมื่อกำหนดเนื้อความให้อ่าน

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  อ่านได้บางคำและไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  อ่านแล้ว แต่ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน

                                           อ่านได้   หมายถึง  อ่านช้า เข้าใจเรื่องที่อ่าน

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง  อ่านเร็ว เข้าใจเรื่องที่อ่าน

ชั้น ม.3   สถานการณ์  เมื่อกำหนดให้อ่านเนื้อความร้อยแก้ว และร้อยกรอง

                  ระดับการอ่าน   อ่านไม่ได้    หมายถึง  อ่านได้บางคำทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

                                           อ่านได้บ้าง  หมายถึง  อ่านได้เฉพาะร้อยแก้ว

                                           อ่านได้   หมายถึง  อ่านได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แต่ช้า

                                           อ่านคล่อง  หมายถึง  อ่านได้เร็วถูกต้อง ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

 

การเขียน

ป.1         ระดับการเขียน       เขียนไม่ได้    หมายถึง  เขียนคำไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง

                                           เขียนได้บ้าง  หมายถึง  เขียนคำได้ถูกบ้างผิดบ้าง 50 %

                                           เขียนได้   หมายถึง   เขียนคำได้ถูกต้อง  80 %

                                           เขียนคล่อง  หมายถึง  เขียนคำได้ถูกต้อง  100 %

ป.2         ระดับการเขียน     เขียนไม่ได้    หมายถึง  เขียนคำไม่ได้หรือเขียนผิด

                                           เขียนได้บ้าง  หมายถึง  เขียนคำได้ถูกบ้างผิดบ้าง 50 %

                                           เขียนได้   หมายถึง   เขียนคำได้ถูกต้อง  80 %

                                           เขียนคล่อง  หมายถึง  เขียนคำได้ถูกต้อง  รวดเร็ว อ่านง่าย  100 %

ป.3         ระดับการเขียน       เขียนไม่ได้    หมายถึง  เขียนคำไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง

                                           เขียนได้บ้าง  หมายถึง  เขียนคำได้ถูกต้อง  80 %

                                           เขียนได้   หมายถึง   เขียนคำได้ถูกต้องแต่ช้า ไม่สวยงาม

                                           เขียนคล่อง  หมายถึง  เขียนคำได้ถูกต้อง รวดเร็ว อ่านง่าย

ป.4         ระดับการเขียน       เขียนไม่ได้    หมายถึง  เขียนคำประโยคไม่ได้

                                           เขียนได้บ้าง  หมายถึง  เขียนคำประโยคได้  50 %

                                           เขียนได้   หมายถึง   เขียนคำประโยคได้ถูกต้อง  80 %

                                           เขียนคล่อง  หมายถึง  เขียนคำได้ถูกต้อง รวดเร็ว  อ่านง่าย

 

 

ป.5       ระดับการเขียน       เขียนไม่ได้    หมายถึง  เขียนประโยคได้ไม่ถูกต้อง

                                           เขียนได้บ้าง  หมายถึง  เขียนประโยคผิด ๆ ถูก ๆ

                                           เขียนได้   หมายถึง   เขียนประโยคได้ถูกต้อง 

                                           เขียนคล่อง  หมายถึง  เขียนประโยคได้รวดเร็ว ถูกต้อง

 

ป.6       ระดับการเขียน       เขียนไม่ได้    หมายถึง  เขียนประโยคได้ไม่ถูกต้อง

                                           เขียนได้บ้าง  หมายถึง  เขียนประโยคผิด ๆ ถูก ๆ

                                           เขียนได้   หมายถึง   เขียนประโยค/เนื้อความได้ถูกต้อง 

                                           เขียนคล่อง  หมายถึง  เขียนเนื้อความต่าง ๆ ได้ถูกต้อง รวดเร็ว

    

ม.1       ระดับการเขียน       เขียนไม่ได้    หมายถึง  เขียนประโยค/เนื้อความไม่ถูกต้อง

                                           เขียนได้บ้าง  หมายถึง  เขียนประโยค/เนื้อความได้ผิด ๆ ถูก ๆ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา