วิชาการดอทคอม ptt logo

รูปแบบโครงงาน

มาดูกันเลย
ผู้เขียน: pjy_pn ชมแล้ว: 107,291 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 23 August 2008, 11:18 am ปรับปรุงล่าสุด: Sat 23 August 2008, 11:32 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รูปแบบโครงงาน

โครงงาน


เรื่อง ...................................... ......................................


 


จัดทำโดย


ชื่อ.......................................


ชื่อ.......................................


 


          ชั้น....................................


 


 


 


คุณครูที่ปรึกษา


...................................... ......................................


 


โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา......................................


ภาคเรียนที่ ...... ปีการศึกษา ..................


โรงเรียน......................................


 


 


 


 
 


บทคัดย่อ


 


                โครงงานชิ้นนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเพณีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีประเพณีมากมาย เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ  ซึ่งประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ์ ซึ่งลูกหลานจัดขึ้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) อยู่นั้น ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์รับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาดเห็นภาพวาดพุทธประวัติ เรียกว่า ผ้าพระบฏจึงรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะนำผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แต่ถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนัง เหลือผู้รอดชีวิตสิบคนพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาทตามที่ตั้งใจ แต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ้าของผ้าพระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้นตั้งแต่ปีนั้นและดำเนินการสืบต่อมา จนกลายเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน  และยังมีประเพณีของชาวนครศรีธรรมราชอีกมากมายอีกมากมายที่ควรรับรู้ แต่ที่สำคัญที่สุด มีเนื้อหาการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวนครให้ทั่วโลกรับรู้


 


 


 


 


 


 


  


 
กิตติกรรมประกาศ


 


            การจัดทำโครงงานชิ้นนี้มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเราก็พยายามเต็มที่ที่จะทำโครงงานเล่มนี้และขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ แต่ที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลย ก็คือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในห้องและอาจารย์ที่ให้คำปรึกษา การแนะนำโครงงาน


                ขอขอบคุณคุณครูทัศณีย์     สุขเนาว์ ที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆในการทำโครงงาน


                และที่สำคัญขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้


                คุณประโยชน์ใดๆในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้  ผู้จัดทำขอขอบพระคุณแด่ผู้มีพระคุณทุก


ท่าน  การกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการทำโครงงานนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่กล่าวข้างต้น 


จงประสบสำเร็จในชีวิตการงานต่อไป


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


สารบัญ


 


                เรื่อง                                                                                                                       หน้า


บทคัดย่อ                                                                                                                                               


กิตติกรรมประกาศ                                                                                                             


บทที่ ๑ บทนำ                                                                                                                     


                หลักการและเหตุผล                                                                                           


วัตถุประสงค์                                                                                                       


เป้าหมาย                                                                                                                              


สถานที่                                                                                                                 


ระยะเวลา                                                                                                             


ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                     


บทที่ ๒  เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                            


               


บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน                                                                                          


                วัสดุอุปกรณ์                                                                                                                                                         
วิธีการปฏิบัติงาน                                                                                                


บทที่ ๔ ผลการปฏิบัติงาน                                                                                                


บทที่ ๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน                                                                                        


                                                                                                                               


บรรณานุกรม                                                                                                                      


 


บทที่ ๑


บทนำ


ชื่อโครงงาน     ประเพณีและวัฒนธรรมชาวนครศรีธรรมราช


ผู้จัดทำ            ………………………………………………………………….


               


หลักการและเหตุผล


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  วัตถุประสงค์


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


เป้าหมาย


        1.เป้าหมายเชิงคุณภาพ …………………………………………………………………       


       2.เป้าหมายเชิงปริมาณ …………………………………………………………………


สถานที่


                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………


ระยะเวลา


                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………


 


 


 


 


 


 


 


 


ขั้นตอนการดำเนินงาน


                                apse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

none; mso-yfti-irow: 1;">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

none; mso-yfti-irow: 2;">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

none; mso-yfti-irow: 3;">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4p
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 2 ธ.ค. 2553 (14:57)
อยากได้เป็นภาษาไทยบางนะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลอย่างดี
[pp]phaen
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


pjy_pn
(วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,571 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 111 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน