รูปแบบโครงงาน | วิชาการ.คอม


รูปแบบโครงงาน

มาดูกันเลย

ผู้เขียน pjy_pn ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รูปแบบโครงงาน

โครงงาน

เรื่อง ...................................... ......................................

 

จัดทำโดย

ชื่อ.......................................

ชื่อ.......................................

 

          ชั้น....................................

 

 

 

คุณครูที่ปรึกษา

...................................... ......................................

 

โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา......................................

ภาคเรียนที่ ...... ปีการศึกษา ..................

โรงเรียน......................................

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ

 

                โครงงานชิ้นนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเพณีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีประเพณีมากมาย เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ  ซึ่งประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ์ ซึ่งลูกหลานจัดขึ้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) อยู่นั้น ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์รับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาดเห็นภาพวาดพุทธประวัติ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” จึงรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะนำผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แต่ถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนัง เหลือผู้รอดชีวิตสิบคนพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาทตามที่ตั้งใจ แต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ้าของผ้าพระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้นตั้งแต่ปีนั้นและดำเนินการสืบต่อมา จนกลายเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน  และยังมีประเพณีของชาวนครศรีธรรมราชอีกมากมายอีกมากมายที่ควรรับรู้ แต่ที่สำคัญที่สุด มีเนื้อหาการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวนครให้ทั่วโลกรับรู้

 

 

 

 

 

 

  

 

กิตติกรรมประกาศ

 

            การจัดทำโครงงานชิ้นนี้มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเราก็พยายามเต็มที่ที่จะทำโครงงานเล่มนี้และขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ แต่ที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลย ก็คือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในห้องและอาจารย์ที่ให้คำปรึกษา การแนะนำโครงงาน

                ขอขอบคุณคุณครูทัศณีย์     สุขเนาว์ ที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆในการทำโครงงาน

                และที่สำคัญขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้

                คุณประโยชน์ใดๆในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้  ผู้จัดทำขอขอบพระคุณแด่ผู้มีพระคุณทุก

ท่าน  การกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการทำโครงงานนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่กล่าวข้างต้น 

จงประสบสำเร็จในชีวิตการงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

                เรื่อง                                                                                                                       หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                                                               

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                             

บทที่ ๑ บทนำ                                                                                                                     

                หลักการและเหตุผล                                                                                           

วัตถุประสงค์                                                                                                       

เป้าหมาย                                                                                                                              

สถานที่                                                                                                                 

ระยะเวลา                                                                                                             

ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                     

บทที่ ๒  เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                            

               

บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน                                                                                          

                วัสดุอุปกรณ์                                                                                                                                                          วิธีการปฏิบัติงาน                                                                                                

บทที่ ๔ ผลการปฏิบัติงาน                                                                                                

บทที่ ๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน                                                                                        

                                                                                                                               

บรรณานุกรม                                                                                                                      

 

บทที่ ๑

บทนำ

ชื่อโครงงาน     ประเพณีและวัฒนธรรมชาวนครศรีธรรมราช

ผู้จัดทำ            ………………………………………………………………….

               

หลักการและเหตุผล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  วัตถุประสงค์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เป้าหมาย

        1.เป้าหมายเชิงคุณภาพ …………………………………………………………………       

       2.เป้าหมายเชิงปริมาณ …………………………………………………………………

สถานที่

                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ระยะเวลา

                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

                                apse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

none; mso-yfti-irow: 1;">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

none; mso-yfti-irow: 2;">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

none; mso-yfti-irow: 3;">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 106.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;" width="142" valign="top">

ext 1pt; padding-right: 5.4p

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา