คนดี ต้องมีวินัยในตนเอง | วิชาการ.คอม


คนดี ต้องมีวินัยในตนเอง

เมื่อคุณจะข้ามถนน คุณมักจะข้ามอย่างไร ก. ข้ามทางม้าลาย ข. ข้ามตรงไหนก็ได้ ที่ไม่มีรถมากนัก ถ้าคุณเลือก ข้อ ก. แปลว่า คุณเป็นคนมีวินัยในตนเอง แต่ถ้าเลือก ข้อ ข. แปลว่า คุณขาดความมีวินัยในตนเอง ต้องสร้างเสริมให้เกิดขึ้น

ผู้เขียน พิมพ์ภูมิ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คนดี ต้องมีวินัยในตนเอง

วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความสำนึกขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอก หรือภายในมาเป็นอุปสรรค ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้...

องค์ประกอบของความมีวินัยในตนเองมีอะไรบ้าง

              1) มีความรับผิดชอบ

              2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง

              3) ตรงต่อเวลา

              4) มีลักษณะความเป็นผู้นำ

              5) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

 

การปลูกฝังความมีวินัยในตนเองทำได้อย่างไร?

              การปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู โดยการปฏิบัติดังต่อไปนี้

              1. ใช้วิธีแนะแนวทางแทนการดูถูกและทำลายความเชื่อมั่นในตัวเอง

              2. เมื่อมีการทำผิด ควรพิจารณาภูมิหลังของเขาก่อนการลงโทษ และให้เขาได้เรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

              3. จัดที่อยู่ทั้งที่บ้านและโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคารพและเชื่อถือกัน

              4. บอกขอบเขตกว้าง ๆ ของพฤติกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ต่อจากนั้นให้เด็กช่วยวางกฎเกณฑ์สำหรับตนเองด้วย

              5. ยอมรับสภาพที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กเกิดความสบายใจ

              6. ให้เด็กรู้จักปกครองตนเอง โดยให้วางกิจกรรมที่ตนเองต้องทำ เช่น จัดตกแต่งห้อง และเลือกเครื่องใช้ต่าง ๆ เอง

 ความมีวินัยในตนเองมีคุณค่าอย่างไร?

              1. ช่วยสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพการณ์อันจำเป็นต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม

              2. เป็นเครื่องปลูกฝังการรู้จักควบคุมตนเองทีละน้อย จะได้เป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปในภายหน้า นำไปพัฒนาตนและประเทศชาติได้

 

มาทดสอบตนเองกันว่าคุณมีวินัยในตนเองมากน้อยเพียงใด โดยตอบว่า “ทำ” หรือ “ไม่ทำ” ในช่องว่างด้านหน้า

..................      1. เมื่อข้าพเจ้าทำงานผิดพลาด ข้าพเจ้าก็ยอมรับผิด

..................      2. เมื่อข้าพเจ้าหยิบของส่วนรวมมาใช้แล้ว ก็นำกลับไปคืนไว้ที่เดิม

..................      3. ข้าพเจ้ากำหนดเวลาของตนเองในการอ่านหนังสือ

..................      4. เมื่อจำเป็นต้องเข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง ข้าพเจ้าก็เต็มใจ

..................      5. ข้าพเจ้าทิ้งขยะในภาชนะที่รองรับ

..................      6. ข้าพเจ้าทำตามที่รับปากกับผู้อื่นไว้

..................      7. ข้าพเจ้าไม่เคยผิดนัดกับใคร

..................      8. ข้าพเจ้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

..................      9. ข้าพเจ้าไม่เคยหนีการประชุม

..................      10. เมื่อมีการสอบข้าพเจ้าไม่เคยลอกเพื่อน

 

ถ้าตอบว่าทำมากกว่าไม่ทำ

              แปลว่าท่านเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง คือเป็นคนที่ไม่นำความเดือดร้อนมาให้ตนเองและสังคมส่วนรวม แต่ถ้าเลือกไม่ทำมากกว่า ก็ต้องพยายามปรับปรุงและสร้างเสริมความมีวินัยในตนเอง โดยการค่อย ๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนรวมไปเรื่อย ๆ ในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง  ทำให้ตัวเองและสังคมสงบสุขได้

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา