งานวิจัย | วิชาการ.คอม


งานวิจัย

การศึกษาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ผู้เขียน ajanekarnkit ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานผลการวิจัย

เรื่องที่วิจัย             การศึกษาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน                              โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรีผู้วิจัย                      นายอนันตพร  เจนการกิจปีที่วิจัย                   2550                                                                         บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และแสวงหาแนวทางพัฒนาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน และการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 175 คน ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  จำนวน 175 คน ครูที่ปรึกษาช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 18 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 136 คน ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 136 คน ครูที่ปรึกษาช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และคำถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) หรือ F - test และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Student – Newman – Keuls test

ผลการวิจัยพบว่า

                1.  การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา พบว่า นักเรียน มีการประพฤติปฏิบัติตนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนทั้งช่วงชั้น ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถืออยู่ในระดับมากที่สุด                2.  การเปรียบเทียบการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกต่าง พบว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดจากครูที่ปรึกษากับนักเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4                3.  แนวทางการพัฒนาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา เสนอแนะให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัดอยู่แล้ว ควรจัดเป็นประจำต่อไป โดยให้มีจำนวนครั้งมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นอีก ให้มีกิจกรรมหลากหลายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา