วิชาการดอทคอม ptt logo

งานวิจัย

การศึกษาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ผู้เขียน: ajanekarnkit ชมแล้ว: 6,475 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 25 August 2008, 5:37 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 25 August 2008, 6:53 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รายงานผลการวิจัย

เรื่องที่วิจัย             การศึกษาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน
                              โรงเรียน
ท่าช้างวิทยาคาร  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้วิจัย                      นายอนันตพร  เจนการกิจ
ปีที่วิจัย                   2550

                                                                         บทคัดย่อ


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และแสวงหาแนวทางพัฒนาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ตามทัศนะ
ของนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน
สำหรับการปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน และการวางแผน
ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 175 คน ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 3 
จำนวน 175 คน ครูที่ปรึกษาช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 18 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 136 คน
ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 136 คน ครูที่ปรึกษาช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม
 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
และคำถามปลายเปิด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (
Alpha Coefficient) ค่าร้อยละ
(
Percentage)
  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way
 Analysis of Variance)
หรือ F - test และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Student – Newman – Keuls test


ผลการวิจัยพบว่า


                1.  การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา พบว่า
นักเรียน มีการประพฤติปฏิบัติตนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน
ทั้งช่วงชั้น ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
อยู่ในระดับมากที่สุด
                2.  การเปรียบเทียบการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียน
ท่าช้างวิทยาคาร ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกต่าง พบว่า
ความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดจากครูที่ปรึกษากับนักเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ส่วนนักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่
4
                3.  แนวทางการพัฒนาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียน
ท่าช้างวิทยาคาร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา เสนอแนะให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ที่โรงเรียนจัดอยู่แล้ว ควรจัดเป็นประจำต่อไป โดยให้มีจำนวนครั้งมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมขึ้นอีก ให้มีกิจกรรมหลากหลายยิ่งขึ้น
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ajanekarnkit
(นายอนันตพร เจนการกิจ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,170 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน