งานวิจัย | วิชาการ.คอม


งานวิจัย

สารบัญ

รายงานผลการวิจัย

เรื่องที่วิจัย             การศึกษาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน                              โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรีผู้วิจัย                      นายอนันตพร  เจนการกิจปีที่วิจัย                   2550                                                                         บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และแสวงหาแนวทางพัฒนาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน และการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 175 คน ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  จำนวน 175 คน ครูที่ปรึกษาช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 18 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 136 คน ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 136 คน ครูที่ปรึกษาช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และคำถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) หรือ F - test และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Student – Newman – Keuls test

ผลการวิจัยพบว่า

                1.  การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา พบว่า นักเรียน มีการประพฤติปฏิบัติตนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนทั้งช่วงชั้น ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถืออยู่ในระดับมากที่สุด                2.  การเปรียบเทียบการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ตามทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกต่าง พบว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดจากครูที่ปรึกษากับนักเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4                3.  แนวทางการพัฒนาการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษา เสนอแนะให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัดอยู่แล้ว ควรจัดเป็นประจำต่อไป โดยให้มีจำนวนครั้งมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นอีก ให้มีกิจกรรมหลากหลายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา