วิชาการดอทคอม ptt logo

การรักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลายอย่าง
ผู้เขียน: Nongann1177 ชมแล้ว: 15,938 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 4 September 2008, 1:42 am ปรับปรุงล่าสุด: Thu 4 September 2008, 1:46 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - การรักษาโรคเบาหวาน

          โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลายอย่างครับ ดังนั้นเราจึงต้องมีการดูแล รักษาโดยมีเป้าหมายในการควบคุมโรคเบาหวานที่สำคัญ ดังนี้
          1.
เพื่อให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดกลับเป็นปรกติหรือใกล้เคียงปรกติมากที่สุด
          2.
เพื่อลดอุบัติการของภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคเบาหวาน
          
แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ก็คือ ต้องไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษา หรือถ้ามีก็ให้มีผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยที่สุดครับ
          
สำหรับหลักในการรักษาโรคเบาหวานนั้น มีอยู่ 3 ประการซึ่งต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับ ได้แก่
          1.
การควบคุมอาหาร (dietary management) ทำโดยจำกัดปริมาณพลังงานหรือแคลอรีให้เหมาะ สมกับสภาพของผู้ป่วยคือ น้ำหนักตัว (body weight) และ กิจกรรมที่ทำ (physical activity) ครับ และ กำหนดสัดส่วนอาหารให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 55-60,โปรตีนร้อยละ 15-20 และไขมันร้อยละ 25-30   ส่วนใหญ่แล้วอาหารควรจะมีเส้นใยพืช (fiber) มาก แต่ให้มีไขมัน น้อยครับ
          2.
การออกกำลังกาย (exercise) ที่เหมาะสมกับ สภาพร่างกาย ชีวิตประจำวัน ชนิดของโรค เบาหวาน และยารักษาโรคเบาหวานที่ได้รับอยู่ สำหรับการออกกำลังกายที่ดีนั้นควรเป็นการออกกำลัง กายที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ร่างกาย เช่น วิ่ง , ว่ายน้ำ เพราะทำให้เกิดกระบวนการหายใจแบบใช้ ออกซิเจน (aerobic respiration) ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดกรดแลคติคที่ทำให้กล้ามเนื้อล้าเร็วและควรออกกำลัง กายนานอย่างน้อย 20-30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้งครับ
          3.
การใช้ยา แบ่งเป็น
                  
-
ยาฉีด คือ อินสุลิน (insulin)
                  -
ยากินรักษาโรคเบาหวาน ได้แก่ยาในกลุ่มต่อไปนี้
                    
Sulfonylureas or Sulphonylureas
                    
Biguanides
                    
Alpha-glucosidase inhibitors
                    
Rosiglitazone
                    
Repaglinide
          
ต่อไปผมก็จะขอกล่าวถึงยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานพอเป็นสังเขปดังนี้
          
อินสุลิน มีเฉพาะยาฉีดเท่านั้น แต่ต่อไปในอนาคตจะมีการนำชนิดพ่นทางจมูกมาใช้แล้วครับ จะได้ ไม่ต้องเจ็บตัวอีกไงครับ! อินสุลินในรูปยาฉีดนี้จะมีทั้งฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ (intravenous injection) , ฉีดเข้ากล้าม (intramuscular injection) และฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง (subcutaneous injection) การฉีดอินสุลิน มีข้อดีตรงที่ หลังจากฉีดแล้ว อินสุลินจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกาย (systemic circulation) ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านตับทาง portal vein ทำให้อินสุลินไม่ถูกตับทำลายไปเสียก่อน เพราะ อินสุลินถูกทำลายได้โดยตับและไต
          
อินสุลิน ในรูปยาฉีดนี้   ได้ถูกจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  พ.ศ.2542     ซึ่งเป็นบัญชียาสำหรับ โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขด้วย ยกเว้น insulin lispro ซึ่งเป็นอินสุลินในรูปยาฉีดที่ออกฤทธิ์ ได้เร็วกว่าชนิดอื่นและใช้ได้สะดวก แต่ไม่ได้จัดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 นะครับ
          
อินสุลิน ออกฤทธิ์ที่สำคัญ ดังนี้
          1.
กระตุ้นให้มีการขนส่งกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน และกระตุ้นให้มีการเก็บสะสมกลูโคส ในรูปของกลัยโคเจน (glycogenesis) และยับยั้งการสลายกลัยโคเจน (glycogenolysis)
          2.
กระตุ้นการสังเคราะห์สารคีโตน (ketogenesis) และสังเคราะห์กลูโคส (gluconeogenesis)
          3.
เพิ่มการขนส่งกรดไขมันเพื่อนำไปสังเคราะห์   triglyceride   (lipogenesis)   และ   ยับยั้งการสลาย triglyceride (lipolysis) ของเซลล์ไขมัน
          4.
เพิ่มการขนส่งกรดอะมิโนเพื่อสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์และลดการสลายโปรตีนของกล้ามเนื้อ
          
อินสุลินที่มีใช้ในปัจจุบัน มีความแตกต่างกันในเรื่อง ระยะเวลาการออกฤทธิ์ , แหล่งกำเนิด , ความ บริสุทธิ์ของยาและความเข้มข้นดังนั้นจึงได้มีการแบ่งอินสุลินตามระยะเวลาของการออกฤทธิ์เป็น 3 กลุ่มคือ
          1.
อินสุลินที่ออกฤทธิ์สั้น (short-acting insulin) ได้แก่  regular  insulin  (RI)   เป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์เร็ว (rapid onset) แต่ระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น (short duration) มักใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะสาร คีโตนคั่ง (ketoacidosis) รุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
          2.
อินสุลินที่ออกฤทธิ์ปานกลาง(intermediate-acting insulin)ได้แก่ NPH(neutral protamine Hagedorn) insulin และ lente insulin
          3.
อินสุลินที่ออกฤทธิ์นาน (long-acting insulin) ได้แก่ ultralente insulin เป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ช้า (slow onset) และระยะเวลาในการออกฤทธิ์ยาว (long duration) นิยมใช้เพื่อให้มีระดับความเข้มข้นของอินสุลิน ต่ำๆ ตลอดทั้งวัน
          
อินสุลิน สามารถใช้ได้หลายกรณี ดังนี้
          1. type 1 diabetes
          2. type 2 diabetes
ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยการควบคุมอาหารและยา รักษาโรคเบาหวานชนิดกิน
          3.
ผู้ป่วยโรคเบาหวานภายหลังผ่าตัดตับอ่อน (postpancreatectomy diabetes mellitus)
          4.
ผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus)
          5.
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะสารคีโตนคั่ง (diabetic ketoacidosis;DKA)
          6.
ผู้ป่วยที่มีอาการโคม่า     เนื่องจากมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง     แต่ไม่มีสารคีโตนคั่ง (hyperglycemic , nonketotic coma)
          7.
ใช้ในช่วงของการผ่าตัด (perioperative period) ในคนที่เป็นโรคเบาหวานทุกชนิด
          
นอกจากอินสุลินจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคเบาหวานแล้ว ยังมีผลข้างเคียงที่ต้องพึงระวังด้วย ครับ ได้แก่
          1.
ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด อาจเกิดได้จากการ ให้อินสุลินในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ขณะออกกำลังกาย ซึ่งจะมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแล้วมี การให้อินสุลินเข้าไป ก็ยิ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำยิ่งขึ้น หรืออาจเกิดจากมีภาวะผิดปกติอย่างอื่นเช่น ต่อมหมวกไตเสื่อม (adrenal insufficiency) , ต่อมใต้สมองเสื่อม (pituitary insufficiency) ผู้ป่วยที่มีภาวะ น้ำตาลในเลือดต่ำ จะเกิดอาการต่างๆ เช่น เหงื่อออก , มือสั่น , ใจสั่น , สายตาพร่ามัว , สับสน , อ่อนเพลีย เป็นต้น
          2.
การแพ้และดื้อต่ออินสุลิน (insulin allergy and resistance) พบน้อยลงเมื่อใช้อินสุลินที่ผลิตจากคน และเป็นอินสุลินที่มีความบริสุทธิ์มากแทนการใช้อินสุลินจากวัวและหมู
          3.
ไขมันใต้ผิวหนังฝ่อและขยายตัว (lipoatrophy and lipohypertrophy) พบบริเวณที่ฉีดอินสุลิน
          4.
การบวมที่เกิดจากอินสุลิน (insulin edema) พบในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง อย่างรุนแรงหรือมีภาวะสารคีโตนคั่ง (ketoacidosis) แล้วได้รับอินสุลินเพื่อควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือด กลับสู่ระดับปกติ


          Sulfonylureas or Sulphonylureas เป็นกลุ่มยากินเพื่อรักษาโรคเบาหวานที่มียาหลายชนิด มีทั้งยาในรุ่น ที่ 1(first generation) และ รุ่นที่ 2 (second generation) แต่ยาที่ถูกจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ได้แก่ glibenclamide tablet , glipizide tablet และ gliclazide tablet ยาทั้ง 3 ชนิดนี้จัด เป็นยาในรุ่นที่ 2 โดยยาในรุ่นที่ 2 นี้จะมีความแรง (potency) สูงกว่ายาในรุ่นที่ 1 ทำให้สามารถใช้ขนาดยา ที่ต่ำกว่าได้ครับ จึงมีโอกาสที่เกิดผลข้างเคียงและปฏิกิริยากับยาอื่นน้อยกว่ายาในรุ่นที่ 1 ด้วยครับ แต่ยาในรุ่น ที่ 2 นี้มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ (duration) สั้นกว่ายาในรุ่นที่ 1
          Sulfonylureas
ออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดที่สำคัญ ดังนี้
          1.
กระตุ้นการหลั่งอินสุลินจาก B-cell ของตับอ่อนและลดการสลายกลัยโคเจน (glycogen) ที่ตับ
          2.
ลดการทำลายอินสุลินที่ตับ
          3.
เพิ่มตัวรับของอินสุลิน (insulin receptor) และส่งเสริมการออกฤทธิ์ของอินสุลิน
          
นอกจากการออกฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว *หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญาจำไว้ตลอด

จำนวน 3 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 4 ต.ค. 2553 (10:24)
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน เห็นผลดีขึ้น 99% ในเวลาเพียง 1- 2อาทิตย์ สมุนไพรดัง ชุดนึงทานได้ 1-2 เดือน คุ้มค่า ปลอดภัย สาธารณสุขตรวจสอบแล้ว ปลอดภัย ตรวจสอบได้ บอกเป็นวิทยาทาน ไม่มีคำว่าผิดหวังสักราย
ติดต่อโดยตรงทาง natkata99@gmail.com
หรือ 083-351-6902 อ.ณรงค์ฤทธิ์
จริงจัง จริงใจ ไม่เคยหลอกลวงใคร ประสบการณ์นำสมุนไพรดีหลายโรค มาเผยแพร่เป็นเวลามากกว่า 2 ปี ไม่ดีจริงไม่กล้าบอกต่อให้เสียชื่อเสียง ยินดีให้คำปรึกษาได้ในเวลา จ-ศ12.00-13.00น. ,15.00-24.00น., ส-อา 08.00-24.00น. ได้ทุกวัน หากรีบเร่งโทรมาได้ทุกเวลา ยินดียิ่ง (งานหลักเรา คือ สร้างรอยยิ้มให้ผู้หมดหวัง ความสุข คือ กำไรชีวิต ช่วยเหลือตามกำลัง มาเยี่ยมเยียนกันได้ตลอดเวลา)
natkata2
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 29 พ.ย. 2553 (00:17)
Agel UMIสารต้านอนุมูลอิสระ, ฟูคอยแดน (Fucoidan) ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้า ทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญและสนใจ เนื่องจากฟูคอยแดนเป็นหนึ่งในสมบัติ อันล้ำค่าจากท้องทะเลลึก ที่ให้คุณประโยชน์ต่อ
ร่าง กายมนุษย์มากที่สุด
UMI เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุด, UMI มีประโยชน์มากมาย ซึงคัดสรรมาจากท้องทะเลลึก และได้ถูกจัดให้อยู่ในรูป แบบเจลซึ่งง่าย และสะดวกต่อการรัปประทาน ส่วนประกอบทีสำคัญใน UMI คือ ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึงอยู่ในสาหร่ายสีน้ำตาล

คุณสมบัติ ของ UMI


1. ต้านเกร็ดเลือดแข็งตัว และเกาะ กันเป็นก้อน
2. ต้านการอักเสบ
3. ต้านการเกิดเนื้องอก และ ต้านการเจริญของเซลมะเร็ง
4. ต้านการสร้างหลอกเลือดในก้อนมะเร็ง
5. ลด อัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม
6. ต้านเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย
7. กระตุ้น เซลภูมิต้านทาน
8. ต้านการเกิดภูมิแพ้
9. ปกป้องการทำงานของตับ
10. ตัว เขมือบอนุมูลอิสระ
11. ลดน้ำตาลในเลือด และช่วยในเบาหวาน
12. ลด อัตราเสี่ยงโรคหัวใจ และช่วยในเบาหวาน
13. ลด อัตราเสี่ยงโรคทางระบบหายใจ
14. ช่วยภาวะข้ออักเสบFUCOIDAN ประกอบด้วย Encoded Polysaccharides และ Acidic sulfate groups ซึ่งมี หน้าที่หลักคือ

1.มี ฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2.กระตุ้น โปรตีน และเอนไซม์ปกติให้มีภูมิต้านทาน
3.ติด สัญญาณให้เซลล์ที่เสื่อมและอาจกลายพันธุ์เป็นเนื้อร้ายของร่างกายเพื่อให้ เซลล์ เม็ดเลือดขาว และเซลล์พิฆาตของร่างกายไปทำลายได้ถูกต้อง
4.มีรายงานการวิจัยพบว่าสามารถ กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ให้ออกมาจากไขกระดูกได้
Agel UMI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเจล กลิ่นแอปเปิ้ลเขียว
ส่วนประกอบสำคัญ : FUCOIDAN, Algenic acid, Biotin, Bromine, Calcium, Inositol, Iodine, Potassium, Selenium, Sulfer, Vitamin A, B1, B3, B6, B12, C, E & Zinc.
เลข ที่ อ.ย. 10-3-05050-0001


------------------------ http://goo.gl/aRi8L เห็นผลภายใน1เดือน
manZearyu
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 29 พ.ย. 2553 (00:19)
Agel UMIสารต้านอนุมูลอิสระ, ฟูคอยแดน (Fucoidan) ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้า ทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญและสนใจ เนื่องจากฟูคอยแดนเป็นหนึ่งในสมบัติ อันล้ำค่าจากท้องทะเลลึก ที่ให้คุณประโยชน์ต่อ
ร่าง กายมนุษย์มากที่สุด
UMI เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุด, UMI มีประโยชน์มากมาย ซึงคัดสรรมาจากท้องทะเลลึก และได้ถูกจัดให้อยู่ในรูป แบบเจลซึ่งง่าย และสะดวกต่อการรัปประทาน ส่วนประกอบทีสำคัญใน UMI คือ ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึงอยู่ในสาหร่ายสีน้ำตาล

คุณสมบัติ ของ UMI


1. ต้านเกร็ดเลือดแข็งตัว และเกาะ กันเป็นก้อน
2. ต้านการอักเสบ
3. ต้านการเกิดเนื้องอก และ ต้านการเจริญของเซลมะเร็ง
4. ต้านการสร้างหลอกเลือดในก้อนมะเร็ง
5. ลด อัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม
6. ต้านเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย
7. กระตุ้น เซลภูมิต้านทาน
8. ต้านการเกิดภูมิแพ้
9. ปกป้องการทำงานของตับ
10. ตัว เขมือบอนุมูลอิสระ
11. ลดน้ำตาลในเลือด และช่วยในเบาหวาน
12. ลด อัตราเสี่ยงโรคหัวใจ และช่วยในเบาหวาน
13. ลด อัตราเสี่ยงโรคทางระบบหายใจ
14. ช่วยภาวะข้ออักเสบFUCOIDAN ประกอบด้วย Encoded Polysaccharides และ Acidic sulfate groups ซึ่งมี หน้าที่หลักคือ

1.มี ฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2.กระตุ้น โปรตีน และเอนไซม์ปกติให้มีภูมิต้านทาน
3.ติด สัญญาณให้เซลล์ที่เสื่อมและอาจกลายพันธุ์เป็นเนื้อร้ายของร่างกายเพื่อให้ เซลล์ เม็ดเลือดขาว และเซลล์พิฆาตของร่างกายไปทำลายได้ถูกต้อง
4.มีรายงานการวิจัยพบว่าสามารถ กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ให้ออกมาจากไขกระดูกได้
Agel UMI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเจล กลิ่นแอปเปิ้ลเขียว
ส่วนประกอบสำคัญ : FUCOIDAN, Algenic acid, Biotin, Bromine, Calcium, Inositol, Iodine, Potassium, Selenium, Sulfer, Vitamin A, B1, B3, B6, B12, C, E & Zinc.
เลข ที่ อ.ย. 10-3-05050-0001

-------------------------- http://goo.gl/aRi8L เห็นผลภายใน1เดือน
http://goo.gl/aRi8L เห็นผลภายใน1เดือน
http://goo.gl/aRi8L เห็นผลภายใน1เดือน
manZearyu
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


Nongann1177
(ปุณญณัฏฐ์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 4,026 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน