การพัฒนาแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | วิชาการ.คอม


การพัฒนาแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เผยแพร่ผลงาน ของ นางคุณากร บุญให้

ผู้เขียน คุณากร บุญให้ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย               การพัฒนาแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                    ศรีสะเกษ  เขต 1

ชื่อผู้วิจัย                    นางคุณากร  บุญให้

ตำแหน่ง                    ครูชำนาญการ

                        ผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านดงบัง  (คุรุราษฎร์พัฒนา)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  ในครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ สำหรับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านดงบัง  (คุรุราษฎร์พัฒนา)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550  จำนวนนักเรียน  21  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ จำนวน 15 แผน แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแบบสร้างสรรค์   จำนวน 4 ฉบับ เป็นแบบอัตนัย โดยทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์

                        ผลการศึกษาพบว่า

1.             ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่กำหนดไว้  โดยได้เกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ  78.25/79.76

2.             ผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ และเมื่อทำการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ t-test dependent แล้วพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  แสดงว่า แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา