วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บทคัดย่อ...
ผู้เขียน: สุภาพร สิงห์ทอง ชมแล้ว: 26,332 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 19 September 2008, 9:52 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 22 October 2008, 5:07 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทคัดย่อ

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร  (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลการสอนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชางานเกษตร (ง 40141)  เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร  (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 5 เรื่อง และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 5 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ

                การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ หลังจากนั้น ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน การสังเกตและการบันทึกในขณะทำการเรียนการสอน การทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน การทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน และการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ ตีความ ตรวจสอบ และสรุปผล แล้วรายงานผลโดยแสดงสัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายเชิงวิเคราะห์

                ผลการวิจัย พบว่า

        1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.70/82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้

        2) ประสิทธิภาพของผลการสอนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่า 13.56 อยู่ในระดับดี

        3)  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอก    ไม้ประดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.70 ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.00 

        4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 หรือค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.40 แสดงว่านักเรียนเห็นด้วยกับการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 12 ส.ค. 2552 (12:21)

อิอิมาดูแล้วเด้อ� น้าพร


romeorange
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 30 ดวง


สุภาพร สิงห์ทอง
(ครูสุภาพร)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,613 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 71 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน