วิชาการดอทคอม ptt logo

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใยตาล

ชุดฝึกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใยตาล เป็นชุดฝึกที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานประดิษฐ์ ความรู้เรื่องตาลโตนด ตลอดจนการนำตาลโตนด มาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีความรู้ความเข้าใจการนำส่วนต่าง ๆ ของตาลโตนดมาท
ผู้เขียน: peeraphat ชมแล้ว: 3,527 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 20 September 2008, 11:30 am ปรับปรุงล่าสุด: Sat 20 September 2008, 7:26 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รายละเอียด

ชุดฝึกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใยตาล  เป็นชุดฝึกที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ     มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานประดิษฐ์  ความรู้เรื่องตาลโตนด ตลอดจนการนำตาลโตนด

มาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  และมีความรู้ความเข้าใจการนำส่วนต่าง ๆ ของตาลโตนดมาทำใยตาล ฝึกทักษะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากใยตาลได้อย่างมีลำดับขั้นตอน  ตั้งแต่การเลือกส่วนประกอบของตาลโตนดที่จะนำมาทำใย

การทำใย  การทอลาย การออกแบบ การสร้างผลิตภัณฑ์กระทั่งเป็นกระเป๋า กรอบรูป  กล่องทิชชู   และสามารถเห็นแนวทางในการพัฒนางานไปสู่การทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆได้

            ในการทำชุดฝึกครั้งนี้  ผู้จัดทำได้นำประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเรียนการสอนในห้องเรียน  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ  นำมารวบรวมเรียบเรียงสร้างชุดฝึกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใยตาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียน และให้ผู้เรียนตลอดจนผู้ที่สนใจใช้ศึกษาหาความรู้  ฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใยตาลและพัฒนาชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วย   ก่อนที่ผู้จัดทำจะนำแบบฝึกที่สร้างขึ้นไปใช้จริงก็ได้ทดลองใช้กับกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพก่อนแล้ว

            ขอขอบพระคุณภูมิปัญญาหัตถกรรมใยตาล  นักเรียน ครู  และผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนทุกท่าน ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างและพัฒนาชุดฝึกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใยตาลจนสำเร็จ ได้มาตรฐาน และนำไปใช้ได้  การช่วยเหลือครั้งนี้เท่ากับทุกท่านมีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์งานอาชีพที่สุจริต  สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  การนำวัสดุที่มีตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ช่วยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาไทยด้วย

            ขอขอบพระคุณอีกครั้ง

 

                                                                                                   จุไล  นัคเร

                                                                                    ครู  คศ. 2 โรงเรียนวัดดีหลวง


 


 บทคัดย่อ

 

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน และศึกษาระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดดีหลวง  อำเภอ สทิงพระ  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ทั้งหมด จำนวน  16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้  1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 3. และแบบสอบถามเจตคติต่อเอกสารประกอบการเรียน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ สถิติค่าที แบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่าเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใยตาลมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.38/81.25 เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  3.เจตคติของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับดี
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 22 ก.ย. 2551 (19:19)

ถือว่าเป็นการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เข้าใจง่ายและเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถทำให้เด็กมีความคิดและสามารถที่จะร่วมไปกับครูผู้สอนได้ ตามกระบวนการของ child center และเพราะเป็นอะไรๆที่ใกล้ตัวของเด็ก การเรียนการสอนก็ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


RaYoND
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


peeraphat
(จุไล นัคเร)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 613 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน