การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) | วิชาการ.คอม


การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show )

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า science Show เป็นเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ มีลักษณะเฉพาะตัวคล้ายกับการเล่นกล แต่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน ปู่เกียรติ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความรักและสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์3. เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดง การทำการทดลองด้วยตนเอง และสามารถใช้สื่ออุปกรณ์อย่างง่าย ๆ4. เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและเป็นเรื่องใกล้ตัว

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา