การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นางปัทมา ผาสุขมูล

ผู้เขียน นางปัทมา ผาสุขมูล ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย               การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านตำแย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย                    นางปัทมา  ผาสุขมูล

ตำแหน่ง                    ครูชำนาญการ

                        การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านตำแย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดคำ ตามเกณฑ์เกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียนสะกดคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550   จำนวน 17  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  จำนวน  12  ชุด  และ (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ  จำนวน 30 ข้อ

                        ผลการศึกษาพบว่า

1.             แบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                    มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้  โดยได้เกณฑ์ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.80/83.14

2.             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.             ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.6878  หรือคิดเป็นร้อยละ  68.78

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา