วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นางปัทมา ผาสุขมูล
ผู้เขียน: นางปัทมา ผาสุขมูล ชมแล้ว: 10,107 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 22 September 2008, 12:18 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 22 September 2008, 12:19 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 บทคัดย่อ
หน้า : 2 บทที่ 5

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย               การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านตำแย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย                    นางปัทมา  ผาสุขมูล

ตำแหน่ง                    ครูชำนาญการ

                        การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านตำแย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดคำ ตามเกณฑ์เกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียนสะกดคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550   จำนวน 17  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  จำนวน  12  ชุด  และ (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ  จำนวน 30 ข้อ

                        ผลการศึกษาพบว่า

1.             แบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                    มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้  โดยได้เกณฑ์ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.80/83.14

2.             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.             ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.6878  หรือคิดเป็นร้อยละ  68.78
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 20 ม.ค. 2552 (20:38)
อยากดูนวัตกรรมที่ผลิตออกมาใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
ครูซุล
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


udompalasuk
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 10,391 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 54 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน