ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พืช | วิชาการ.คอม


ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พืช

ผู้เขียนบทความ นางลัดดา คำฟ้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 วิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา

ผู้เขียน poonyanooch ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พืช

คู่มือครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของราก

 ส่วนประกอบของชุดการสอน

1.       บทเรียนชุดการสอนนี้จัดเป็นศูนย์การเรียน  5  ศูนย์  และศูนย์สำรอง  1  ศูนย์ แต่ละศูนย์มีส่วนประกอบดังนี้

2.       แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

3.       กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

4.       แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน

5.       คู่มือครู  1  เล่ม

6.       กล่องชุดการสอน  1  กล่อง

ก.   คำชี้แจงสำหรับครู

           บทบาทของครูในห้องสำหรับศูนย์การเรียน  ครูไม่ต้องสอนโดยการพูด  อธิบายเรื่องราวความรู้ต่างๆ  ใช้การสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  บทบาทครูมีดังนี้

                   1.  ครูต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมไว้ในชุดการสอน  (ดูสิ่งที่ครูต้องเตรียม  ข้อ  ข.)

                   2.  ครูจัดห้องเรียนและวางสื่อการเรียนรู้ตามแบบที่กำหนด

                  3.  ครูควรศึกษาเนื้อหาที่จะสอนโดยละเอียดและศึกษาชุดการสอนอย่างรอบคอบ

                   4.  ก่อนสอนครูควรเตรียมชุดการสอนไว้บนโต๊ะประจำกลุ่มอย่างเรียบร้อย  โดยนักเรียนได้รับคนละ  1  ชุด  เว้นเสียแต่สื่อการสอนที่จะต้องใช้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

                   5.  ก่อนสอนครูต้องให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสียก่อน   ตรวจดูข้อสอบพร้อมทั้งกระดาษคำตอบให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

                   6.  เตรียมแบบฝึกปฏิบัติ  (ตารางบันทึกผลการทดลองสำหรับนักเรียนทุกคน)

                   7.  ถ้าเป็นการเรียนจากห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน  ครั้งแรกครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน(ดูบทบาทของนักเรียน ข้อ  ค.)

ของนักเรียนไว้  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของนักเรียน

                   8.  การสอนแบ่งเป็น  3  ขั้น          8.1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน        8.2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียน           8.3  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล

                   9.  ขณะที่ทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  ครูไม่ควรพูดเสียงดัง  หากมีอะไร

ที่ต้องพูด  ให้พูดเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล  ต้องไม่รบกวนกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มอื่น                  10. ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม  ครูต้องสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน แต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด  หากมีนักเรียนคนใดมีปัญหาครูต้องให้คำแนะนำช่วยเหลือ  จนปัญหานั้นคลี่คลาย

                  11.  หากมีนักเรียนคนใดทำงานช้าจนเกินไป  ครูควรดึงออกมาทำกิจกรรมนั้นเป็นพิเศษ  หรือหากิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนช้า

                  12.  การเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรม                    13.  ก่อนบอกให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม  ครูจะต้องเน้นให้นักเรียนเก็บชุดการสอนของกลุ่มตนไว้ในสภาพเรียบร้อย  ไม่ติดมือไปด้วย  ยกเว้นแบบฝึกปฏิบัติ  ตารางบันทึกผลการทดลองของตนเอง

                  14.  การสรุปบทเรียน  ควรเป็นกิจกรรมร่วมของกลุ่มทุกกลุ่ม  หรือตัวแทนกลุ่มร่วมกัน

                  15.  หลังการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน

                  16.  ในกรณีที่นักเรียนคนใดขาดเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ให้นักเรียนเรียนเป็นรายบุคคล  จากชุดการสอนที่เตรียมไว้  โดยครูแยกออกมาอย่างละ  1  ชุด  หรือตามจำนวนที่นักเรียนขาดเรียน

                  17.  หลังจากเรียนได้เนื้อหาทุกศูนย์เรียบร้อยแล้ว  ให้ครูเก็บกระดาษคำตอบ

                  18.  นักเรียนต้องใช้ชุดการสอนอย่างระมัดระวัง

                  19.  ชุดการสอนที่จัดทำและพัฒนาขึ้นทั้งหมดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงไม่ได้ระบุเวลาการนำไปใช้ชัดเจน  ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก                  20.  เมื่อนักเรียนลุกจากศูนย์กิจกรรม  ต้องจัดเก้าอี้ให้เรียบร้อยและเปลี่ยนไปยังศูนย์อื่น  ได้ด้วยความเรียบร้อย          หมายเหตุ    ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  ไม่คัดลอกคำตอบของเพื่อนหรือแอบดู คำตอบในบัตรเฉลยก่อนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้น

ข.  สิ่งที่ครูต้องเตรียม

                1.  ครูต้องตรวจชุดการสอนให้มีอุปกรณ์ครบถ้วนทุกศูนย์  เช่น  บัตรคำสั่ง  บัตรเนื้อหา  บัตรกิจกรรม  บัตรเฉลยกิจกรรม  บัตรคำถาม  บัตรเฉลยคำถาม  ศูนย์สำรองเตรียมภาพรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  และภาพรากพืชใบเลี้ยงคู่  จำนวนเท่ากลุ่มนักเรียน  กระดาษฝึกปฏิบัติ

                2.  เตรียมการแบ่งกลุ่ม  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามศูนย์การเรียนทุกศูนย์ของชุดการสอน

                3.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ครบจำนวนนักเรียน

                4.  กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

                4.  แบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุกคน

                5.  ก่อนเรียนชุดการสอนที่  1   เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของราก  ครูต้องสอนเรื่อง

พืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  และอธิบายคำว่า  “จำแนก”  ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ

 

ค.  บทบาทของนักเรียน

   บทบาทของนักเรียนมีความสำคัญสำหรับการเรียนแบบศูนย์การเรียนมาก  ครูจึงต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบบทบาทของนักเรียน  ดังนี้

       1.  ตั้งใจฟังคำอธิบายจากครูเมื่อนำเข้าสู่บทเรียน  สรุปบทเรียนและเนื้อหาสาระบางอย่างจนเข้าใจ  เมื่อสงสัยต้องซักถามทันที

       2.  อ่านบัตรคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งทีละขั้นอย่างรอบคอบ

       3.  เมื่อมีคำสั่งให้อภิปราย  ต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น  แต่ต้องไม่พูดเสียงดังเกินไป  ไม่ชักชวนเพื่อนให้ออกนอกลู่นอกทาง

       4.  พยายามตอบคำถามด้วยความตั้งใจ  เพราะจะทำให้นักเรียนรู้ว่าเข้าใจเนื้อหาเพียงใด

       5.  เมื่อได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่ม  หัวหน้าต้องดูแลกิจกรรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

       6.  นักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม  ต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี  รับผิดชอบงานที่หัวหน้ากลุ่มมอบหมายและมีความสามัคคี

       7.  เมื่อเวลาเปลี่ยนกลุ่ม  ขอให้เก็บบัตรทุกอย่างและสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างให้เรียบร้อย  พร้อมที่นักเรียนกลุ่มอื่นจะใช้ได้ทันที  หากเกิดชำรุดควรรีบแจ้งให้ครูทราบทันทีง.  ขั้นตอนการสอนและการแบ่งเวลาในการประกอบกิจกรรม      ชุดการสอนเรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของราก  กำหนดเวลา  2  ชั่วโมง (ยืดหยุ่น) ดังนี้

1.       ขั้นทดสอบก่อนเรียน  เวลา  5-10  นาที

2.       ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   เวลา  5 -10  นาที

3.       ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนของแต่ละศูนย์การเรียน   เวลา  15-20  นาที

4.       ขั้นสรุปบทเรียน    เวลา  5- 10  นาที

5.       ขั้นทดสอบหลังเรียน   เวลา  5-10  นาที

 จ.  การประเมินผล

                1.   ประเมินผลจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

                2.   ประเมินผลจากผลงานและการตอบคำถามของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน

                3.   สังเกตจากความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มตัวอย่าง

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของราก

บัตรคำสั่ง

                โปรดอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้แล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นต่อไปนี้

1.    อ่านบัตรเนื้อหาเรื่อง “ลักษณะของราก”

2.    อ่านบัตรกิจกรรมแล้วบันทึกผล  การจำแนกพืชออกเป็น  2  พวก โดยใช้ลักษณะของรากเป็นเกณฑ์  ลงในแบบฝึกปฏิบัติ  ศูนย์ที่  1

3.    หัวหน้ากลุ่มนำบัตรเฉลยกิจกรรมมาเฉลยให้สมาชิก

                4.    อ่านบัตรคำถามแล้วตอบคำถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ  ศูนย์ที่  1

                5.   หัวหน้ากลุ่มนำบัตรเฉลยคำถามมาเฉลยให้สมาชิกฟัง  สมาชิกทุกคนสลับกันตรวจคำตอบ

เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบร้อย  ให้ทุกคนเก็บบัตรคำสั่ง  บัตรเนื้อหา  บัตรกิจกรรม  บัตรคำถามและบัตรเฉลยเข้าซอง  เก็บสื่อทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนศูนย์อื่น  ถ้าเสร็จก่อนให้เข้าศูนย์สำรอง 

ห้ามหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย  ยกเว้นแบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน

บัตรเนื้อหา

                ราก (Root)  รากของพืชจะเจริญลงสู่พื้นดิน  ตามแรงโน้มถ่วงของโลก  ประกอบด้วยส่วนปลายสุด  เรียกว่า  หมวกราก  เป็นส่วนที่ดันให้ปลายรากหยั่งลึกลงไปในดิน  ถัดขึ้นไปจะมีขนรากเล็กๆ  จำนวนมากที่เรียกว่า  ขนราก  สำหรับดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดิน  รากไม่มีข้อ  ปล้อง  และ ส่วนใหญ่รากไม่มีคลอโรฟิลล์ (ไม่มีสีเขียว)                ขนรากโดยทั่วไปรากจะมีส่วนที่สำคัญอยู่สองส่วน คือปลายรากและบริเวณที่มีขนราก  ซึ่งขนรากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดินได้มากขึ้น   บางทีเรียกขนรากว่า  ขนดูดซึม  เพราะน้ำจะละลายสารต่างๆ  รอบๆ  บริเวณรากเพื่อให้ซึมผ่านรูเล็กๆของรากขนอ่อนเข้าไปได้  เพื่อลำเลียงไปตามท่อลำเลียงสู่ลำต้นและใบของพืช

               พืชใบเลี้ยงคู่  จะมี  รากแก้ว  เป็นรากที่งอกออกจากเมล็ด มีขนาดใหญ่กว่ารากอื่นๆ  รากที่แตกออกจากรากแก้ว  เรียกว่า  รากแขนง  และ  รากฝอย ได้แก่  มะขาม  มะม่วง  ดอกกุหลาบ  ดอกมะลิ

             พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  จะมีเฉพาะ  รากฝอย  เป็นรากที่งอกออกจากลำต้นพร้อมกันหลายๆ ราก  ลักษณะเป็นรากกลมยาวขนาดเท่าๆ  กัน  ได้แก่  ข้าว  

บัตรคำถาม

          คำชี้แจง  ขีด  ü  หน้าข้อความที่ถูก  ขีด  Π หน้าข้อความที่ผิด

                 .................1.   พืชใบเลี้ยงคู่มีรากแก้วเท่านั้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา