การถนอมอาหารด้วยสมุนไพร | วิชาการ.คอม


การถนอมอาหารด้วยสมุนไพร

สารบัญ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการรายงานผลการผลิตและการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง

การถนอมอาหาร  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี(งานบ้าน)  โรงเรียนวัดกุดสวาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต  2   ในครั้งนี้  ผู้สอนได้ศึกษาเอกสาร  ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

                                1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  (งานบ้าน)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

           2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                                     2.1  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน

2.2  ลักษณะทั่วไปของเอกสารประกอบการเรียนการสอน

2.3  ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน

2.4  การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน

2.5  การประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน

                                   2.6  การประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน

                          3.  เจตคติต่อการเรียน                                       

          4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานบ้าน)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

วิสัยทัศน์

                         การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยึดหลักการทำงานและ

การแก้ปัญหาเป็นสำคัญ  บนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎี  ซึ่งงานที่ผู้สอนนำมาฝึกฝน

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มนั้น  เป็นไปเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคม  ตลอดจนเพื่อ

การประกอบอาชีพของผู้เรียนต่อไปในอนาคต           

                        การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักมีการจัดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ  โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี  ตลอดจนรู้จักการนำเอาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ภูมิปัญญาไทย  มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน  รวมทั้งการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ  ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพและมีศีลธรรม  การเรียนรู้จากการทำงานและการแก้ปัญหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จึงเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้  ความสามารถ  ทักษะและความดีที่หล่อหลอม  จนก่อเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด  

                        การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจ  และมีความสามารถ  จนทำให้เกิดการพัฒนาที่ครบถ้วนจากสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่  การดำรงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบและเทคโนโลยี  เทคโนโลสารสนเทศ  และเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ  รวมทั้งสามารถจัดให้สอดคล้องเชื่อมโยง  บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อีก  7  กลุ่ม  และยังนำไปจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเติมเต็มให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย 

                         ดังนั้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จึงควรจัดให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ  ความต้องการ  และความสนใจของผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรให้สอดคล้องภูมิปัญญาไทย โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก

บุคคลในท้องถิ่นไปพร้อมกัน

 

 

 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

                       สาระที่เป็นองค์ประกอบความรู้และมาตรฐานการเรียนรู้  ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน เมื่อ

จบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานบ้าน)

        สาระที่ 1 : การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1 :  เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก

ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ

มาตรฐาน ง 1.2 :  มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน

       สาระที่ 2 : การอาชีพ

มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม

มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

       สาระที่ 3 : การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติ และกระบวนการของเทคโนโลยี ใช้ความรู้

ภูมิปัญญาจินตนาการและความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้วิธีการเชิง

กลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยี ในทางสร้างสรรค์

ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมโลกของงานและอาชีพ

        สาระที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม

                        สาระที่ 5 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

                                มาตรฐาน ง 5.1 : ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงานการสร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์     

 

 

 

 

 

คุณภาพของผู้เรียน   

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้เป็นคนดี  มีความรู้  ความสามารถ  โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

                                1.  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

                                 2.  มีทักษะในการทำงาน  การประกอบอาชีพ  การจัดการ  การแสวงหาความรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน  สามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่

                                 3.  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  รักการทำงาน  ประหยัด  อดออม ตรงต่อเวลา  เอื้อเฟื้อ  เสียสละและมีวินัยในการทำงาน

                                4.   เห็นคุณค่าความสำคัญของงานและอาชีพสุจริต

                                5.  ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และพลังงาน         

                        เมื่อเรียนจบช่วงชั้น  ผู้เรียนต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน ทำงานอย่างมีขั้นตอน  มีทักษะในการจัดการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน  เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงาน  สามารถคิด  ออกแบบ  สร้าง ดัดแปลงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันง่าย ๆ ทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด

อดออม  อดทน  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

 

การวัดผล และ การประเมินผล

         มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานบ้าน)  นอกจาก

จะใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานแล้ว ยังใช้เป็นมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ  มีความสามารถและการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในระดับชั้นนั้น  รวมทั้งเป็นการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอกด้วย

                         เนื่องจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานบ้าน)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะปฏิบัติ  กระบวนการ  คุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้

ลงมือปฏิบัติ  แสวงหาความรู้  มีการทำโครงงาน  เป็นผู้ผลิต  จะเน้นการประเมินจากสภาพจริง

 เป็นการประเมินการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการค้นคว้าหา  ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  อันเป็นแนวทางที่จะพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  โดยการประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ    ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสมงาน  สะท้อนการสั่งสมการเรียนของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน  และแสดงความคิดเห็น

                         การวัดผลและการประเมินผลจากสภาพจริง  จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมิน ในหลายๆ ด้านและหลากหลายวิธีการ  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง  ทั้งนี้ต้องมีการประเมิน อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน      

                           

วิธีการวัดและเครื่องมือประเมินผล

         ในการวัดและการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลเน้นความสามารถและคุณลักษณะที่

แท้จริงของผู้เรียน  จะต้องใช้วิธีและเครื่องมือที่หลากหลาย  เช่น  

                         1. การทดสอบ   เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้  ความคิด  ความก้าวหน้า

ในสาระการเรียนรู้  ความคิด  ความก้าวหน้า  มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหลายแบบ  เช่น  แบบ

ทดสอบแบบปรนัย (เลือกตอบ)  และแบบอัตนัย (เขียนตอบ)   เป็นต้น

          2. การสังเกต   เป็นการประเมินพฤติกรรมอารมณ์  การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  ความร่วมมือในการทำงาน  การวางแผน  ความอดทน  วิธีแก้ปัญหา

และความคล่องแคล่วในการทำงาน  โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งที่สังเกต  แล้วจัดทำแบบ ตรวจสอบ  แบบประมาณค่า  เป็นต้น

         3.  การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อค้นหาข้อมูลที่อาจไม่พบร่องรอย ชัดเจน  ในสิ่งที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทำโครงงาน  และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุยที่ไม่เฉพาะเจาะจง   ซึ่งทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและข้อมูลชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

         4.  การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินการกระทำ  การปฏิบัติงาน  เพื่อประเมินการสร้างผลงานชิ้นสำเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกให้เห็นถึงทักษะการเรียนรู้ และจัดทำเครื่องมือประกอบการประเมินด้วย

         5.  Scoring   rubric  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นที่จะประเมิน  เพื่ออธิบายลักษณะของคุณภาพงานหรือระ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา