ระบบเอสไอ (SI) คืออะไร?? | วิชาการ.คอม


ระบบเอสไอ (SI) คืออะไร??

ระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International System of Units) หรือ ระบบเอสไอ (SI) คือ ระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization) กำหนดขึ้นให้ทุกประเทศใช้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การใช้หน่วยเป็นมา

ผู้เขียน angkrit1 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ระบบเอสไอ (SI) คืออะไร??

                                                                                                              ระบบเอสไอ      ระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International System of Units) หรือ ระบบเอสไอ (SI) คือ ระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization) กำหนดขึ้นให้ทุกประเทศใช้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การใช้หน่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์

  หน่วยฐาน (Base units) เป็นหน่วยหลักของระบบเอสไอ มีทั้งหมด 7 หน่วย

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์ปริมาณนิยาม กิโลกรัม kg มวล หน่วยของมวลซึ่งเท่ากับมวลต้นแบบระหว่างชาติของกิโลกรัม (ทรงกระบอกแพลตินัม-อิริเดียม) เก็บไว้ที่ Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) , Sèvres, Paris (1st CGPM (1889) , CR 34-38) วินาที s เวลา หน่วยของช่วงเวลา 9 192 631 770 เท่าของคาบการแผ่รังสีที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะระดับไฮเพอร์ไฟน์ของสถานะพื้นของอะตอมซีเซียม-133 ที่อุณหภูมิ 0 เคลวิน (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103) เมตร m ความยาว หน่วยของความยาวที่แสงเดินทางได้ในสุญญากาศ ในช่วงเวลา 1/299 792 458 วินาที (17th CGPM (1983) Resolution 1, CR 97) แอมแปร์ A กระแสไฟฟ้า หน่วยของกระแสไฟฟ้าคงตัวซึ่งเมื่อให้อยู่ในตัวนำตรงและขนานกัน 2 เส้น ที่มีความยาวไม่จำกัดและมีพื้นที่หน้าตัดน้อยจนไม่ต้องคำนึงถึง และวางห่างกัน 1 เมตรในสุญญากาศแล้ว จะทำให้เกิดแรงระหว่างตัวนำทั้งสองเท่ากับ 2×10 −7 นิวตันต่อความยาว 1 เมตร (9th CGPM (1948) Resolution 7, CR 70) เคลวิน K อุณหภูมิอุณหพลวัต หน่วยของอุณหภูมิอุณหพลวัติ (หรืออุณหภูมิสัมบูรณ์) มีค่าเท่ากับ 1/273.16 ของอุณหภูมิอุณหพลวัติของจุดร่วมสามสถานะของน้ำ (13th CGPM (1967) Resolution 4, CR 104) โมล mol ปริมาณของสาร หน่วยของปริมาณของสารซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบมูลฐานที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนของอะตอมคาร์บอน-12 ปริมาณ 0.012 กิโลกรัม (14th CGPM (1971) Resolution 3, CR 78) (องค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจเป็นอะตอม, โมเลกุล, ไอออน, อิเล็กตรอน, หรือ อนุภาค) มีค่าประมาณ 6.02214199×1023 หน่วย (เลขอาโวกาโดร) แคนเดลา cd ความเข้มของการส่องสว่าง หน่วยของความเข้มส่องสว่างในทิศที่กำหนดของแหล่งกำเนิดที่แผ่รังสีของแสงความถี่เดียวที่มีความถี่ 540×1012 เฮิรตซ์ และมีความเข้มของการแผ่รังสีในทิศทางนั้นเท่ากับ 1/683 วัตต์ต่อสตีเรเดียน (16th CGPM (1979) Resolution 3, CR 100)

 

 

  หน่วยอนุพันธ์ (Derived units) เป็นหน่วยซึ่งมีหน่วยฐานหลายหน่วยมาเกี่ยวข้องกัน เช่น หน่วยของอัตราเร็วเป็น เมตรต่อวินาที ซึ่งมีเมตรและวินาที เป็นหน่วยฐาน หน่วยอนุพันธ์มีหลายหน่วยซึ่งมีชื่อและสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะ

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์ปริมาณการแสดงออกในรูปหน่วยฐาน เฮิรตซ์ Hz ความถี่ s-1 นิวตัน N แรง kg m s -2 จูล J พลังงาน N m = kg m2 s-2 วัตต์ W กำลัง J/s = kg m2 s-3 ปาสกาล Pa ความดัน N/m2 = kg m -1 s-2 ลูเมน lm ฟลักซ์ส่องสว่าง cd sr = cd ลักซ์ lx ความสว่าง cd m-2 คูลอมบ์ C ประจุไฟฟ้า A s โวลต์ V ความต่างศักย์ J/C = kg m2 A-1 s-3 โอห์ม Ω ความต้านทานไฟฟ้า V/A = kg m2 A-2 s-3 ฟารัด F ความจุ Ω-1 s = A2 s4 kg-1 m-2 เวเบอร์ Wb ฟลักซ์แม่เหล็ก kg m2 s-2 A-1 เทสลา T ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก Wb/m2 = kg s-2 A-1 เฮนรี H ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า Ω s = kg m2 A-2 s-2 ซีเมนส์ S ความนำ Ω-1 = kg-1 m-2 A2 s3 เบกเคอเรล Bq กันมันตภาพของรังสี s-1 เกรย์ Gy ขนาดกำหนดของการดูดกลืนรังสี J/kg = m2 s-2 ซีเวิร์ต Sv ขนาดกำหนดของกัมมันตภาพรังสี J/kg = m2 s-2 องศาเซลเซียส °C อุณหภูมิอุณหพลวัต K - 273.15

 

 

 คำอุปสรรค หรือ คำนำหน้าหน่วย (prefix) ใช้นำหน้าหน่วย เพื่อทำให้หน่วยที่ใช้ เล็กลง หรือ โตขึ้น และแนะนำให้ใช้เป็นขั้นละ 1,000 เท่า

10nคำอุปสรรคสัญลักษณ์ย่อตัวคูณที่เทียบเท่า 1024 ยอตตะ Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1021 เซตตะ Z 1 000 000 000 000 000 000 000 1018 เอกซะ E 1 000 000 000 000 000 000 1015 เพตะ P 1 000 000 000 000 000 1012 เทระ T 1 000 000 000 000 109 จิกะ G 1 000 000 000 106 เมกะ M 1 000 000 103 กิโล k 1 000 102 เฮกโต h 100 101 เดคา da 10 10−1 เดซิ d 0.1 10−2 เซนติ c 0.01 10−3 มิลลิ m 0.001 10−6 ไมโคร µ 0.000 001 10−9 นาโน n 0.000 000 001 10−12 พิโก p 0.000 000 000 001 10−15 เฟมโต f 0.000 000 000 000 001 10−18 อัตโต a 0.000 000 000 000 000 001 10−21 เซปโต z 0.000 000 000 000 000 000 001 10−24 ยอกโต y 0.000 000 000 000 000 000 000 001

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา