รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ นำสู่การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ นำสู่การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ นำสู่การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา และหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง เรียนรู

ผู้เขียน อุไรวรรณ สุพรรณ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ  นำสู่การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา และหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย  เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ  นำสู่การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องหลักการใช้ภาษา ก่อนและหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  (English  Program)   จำนวน 2 ห้อง คือ ม.3/11 และ ม.3/12  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 56 คน  เครื่องมือที่ใช้  คือ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ นำสู่การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการใช้ภาษา  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า

1.                 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ  นำสู่การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  85.74/81.79  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)   

2.                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ นำสู่การสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ที่เรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ นำสู่การสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

3.                 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้สร้างคำ  นำสู่การสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา