การพัฒนาสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เป็นการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นการใช้สื่อโฆษณาสินค้าอุปโภค บริโภค ภาพยนตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภ

ผู้เขียน อาจารย์คณาภรณ์ นาคเสน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

งานวิจัยการพัฒนาสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวข้อวิจัย                              การพัฒนาสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

แบบบูรณาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย                                 นางคณาภรณ์    นาคเสน

ปีที่ทำการวิจัย                       2550

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา  เรื่อง  การพัฒนาสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนา “สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6   โรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่เรียนจาก“สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” และ(3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ   ที่มีต่อ “สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

 การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านน้ำพุ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2550 จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  (1) เครื่องมือต้นแบบ  “สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” (2) เครื่องมือวัดผลกระทบ  แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ (1)  สถิติที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ สถิติที่แสดงค่า E1/E2   (2)  สถิติที่ใช้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ค่าที (t-test dependent)  และ (3) สถิติที่ใช้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการทดสอบภาคสนาม  ของสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 87.21/81.03 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดและเป็นไปตามสมมติฐาน (2) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่เรียนจาก “สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6” มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานและ (3)  ภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษา อังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.37 หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระตุ้นนักเรียนให้คิด สะกิดให้ทำ ให้กล้าถาม กล้าแสดงออกและการสอนเน้นการปฏิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.62 และประเด็นที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ สื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีการบูรณาการความรู้ด้านอื่นๆ ให้กับนักเรียน,ใบงานที่ครูใช้ในสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษา อังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์, ใบงานที่ครูใช้ในสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษา อังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนเข้าใจและจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นและสื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษา อังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษและจำคำศัพท์ได้มากขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.23

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา