แบบฝึกอังกฤษ | วิชาการ.คอม


แบบฝึกอังกฤษ

นวัตกรรม

ผู้เขียน ครูสุชาติ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ครูตี๋

ชื่อรายงานเรื่อง                     แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษโดยใช้                                                 ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบางเลนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชื่อผู้รายงาน                                           นายสุชาติ  เกียรติอมรเวช กลุ่มสาระ                                   ภาษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ )  บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง และหลังการเรียน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบางเลนซึ่งเป็นเรื่องราวที่นักเรียนคุ้นเคย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  จำนวน  25  คน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   จำนวน 12  แผน  งานที่นักเรียนได้รับมอบหมาย คือ กิจกรรมการอ่าน และแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบางเลน  ผู้รายงานจะวัดความสามารถในการอ่าน จับใจความ ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  วัดโดยการให้ทำแบบฝึกเสริมทักษะ การรายงานครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 89.07 หลังการเรียนโดยกิจกรรมทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา