งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการคิดวิเคระห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก | วิชาการ.คอม


งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการคิดวิเคระห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก

เป็นงานวิจัยเทคนิคการสอน

ผู้เขียน padee07 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ขอเผยแพร่ผลงานค่ะ

ชื่องานวิจัย           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการคิด

วิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก

ชื่อผู้วิจัย                นางสาวภารดี  แก้วประชุม   ครู  ค.ศ. 2  วิทยฐานะชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2

 

บทคัดย่อ

กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อ 1).  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  2).  เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน   3).  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด

กกกกกกกกกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน  อำเภอบางขัน สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จำนวน 20  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1). แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  เรื่องสารในชีวิตประจำวัน  จำนวน  9  แผน  เวลา  19 ชั่วโมง   2).  แบบทดสอบ  มี  2 ชนิดคือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ สถิติพื้นฐาน  การทดสอบค่าที

กกกกกกกกผลการวิจัยพบว่า 

กกกกกกกก1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

กกกกกกกก2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีคะแนนการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

กกกกกกกก3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลังเรียน 28.75  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  71.88  ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75

กกกกกกกก4.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  มีคะแนนการคิดวิเคราะห์ เฉลี่ยหลังเรียน 17.95  คิดเป็นร้อยละ  71.80  ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา