วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการพัฒนา แบบฝึกทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับเวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับเวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้เขียน: beebee1242 ชมแล้ว: 5,742 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 29 September 2008, 10:31 am ปรับปรุงล่าสุด: Mon 29 September 2008, 10:31 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รายงานการพัฒนา แบบฝึกทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับเวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง                       รายงานการพัฒนา แบบฝึกทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับ

เวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้ศึกษา                   นางอภิรดี  สามบุญเที่ยง

สังกัด                     โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

ปีการศึกษา            2551

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับเวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับเวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระ       การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ห้องเรียน จำนวน 39 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการทดลองโดยเริ่มจาการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และเริ่มให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะ ตั้งแต่ฉบับแรกจนครบทั้ง 6 แบบฝึก แล้วทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังใช้แบบฝึกทักษะ แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับเวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่ามีระดับคะแนนอยู่ที่ 80.85/83.08 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเกี่ยวกับเวลา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด