: ศึกษาความพึงพอใจ การดำเนินโครงการการนำนักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานประกอบสื่อ | วิชาการ.คอม


: ศึกษาความพึงพอใจ การดำเนินโครงการการนำนักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานประกอบสื่อ

สารบัญ

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การดำเนินโครงการการนำนักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงาน  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ  จ.สงขลา มีจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม

                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยจัดกิจกรรมนำนักศึกษาใหม่ไปศึกษา ดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ๆ  เพื่อให้ทราบถึงสภาพจริงของการทำงาน  การประกอบอาชีพในอนาคต  เกิดโลกทัศน์ หรือ ทัศนะต่อโลกแห่งความจริง ปัญหา อุปสรรคต่างๆ  ตลอดจนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ตรง  ที่นักศึกษาได้รับ

                จากการดำเนินโครงการการนำนักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานประกอบสื่อวีดิทัศน์ผู้วิจัยเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการศึกษาความพึงพอใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาฯ  และสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                1.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.  เพื่อประเมินประโยชน์ต่อการเรียน  การสอน

3.  เพื่อประเมินความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับ

4.  เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

5.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ  ชุมชน  สถานประกอบการ  สื่อมวลชน        สมมติฐานของการวิจัย

                -  ผลการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

                -  ประโยชน์ต่อการเรียน  การสอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

                -  ความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

                -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

                -  การมีส่วนร่วมของ  ชุมชน  สถานประกอบการ  สื่อมวลชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก       

ขอบเขตของการวิจัย

-  การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

                1. ประชากร

                    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  นักศึกษา  และบุคลากรอื่นๆวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  จำนวน 50 คน 

                2. ระยะเวลาในการศึกษา

                    ข้อมูลในการศึกษาได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้บริหาร ครู  นักศึกษา  และบุคลากรอื่นๆวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เท่านั้น

ระเบียบวิธีวิจัย

            -  การวิจัยเชิงสำรวจ

นิยามศัพท์

            -  สถานศึกษา  หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย

สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

            -  ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ

            -  ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน

            -  นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สำหรับผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการด้วย

             -  คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข

             -  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การกำหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดประเมินผลที่มุ่งพัฒนา “คน” และชีวิตให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้เต็มศักยภาพสามารถสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย              -  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลในด้านสถานภาพของผู้กรอกแบบสำรวจ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  โครงการ การนำนักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงาน (โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ  จ.สงขลา)

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้กรอกแบบสำรวจได้แสดงความเห็นโดยอิสระ

การวิเคราะห์ข้อมูล

                -  ผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window (Statistical Package for the Social Sciences for Window) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคำนวณหาค่าสถิติ ความถี่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ได้ทราบระดับความพึงพอใจด้านผลการปฏิบัติงาน

2.  ได้ทราบระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ต่อการเรียน  การสอน

3.  ได้ทราบระดับความพึงพอใจด้านความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับ

4.  ได้ทราบระดับความพึงพอใจด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

5.  ได้ทราบระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของ  ชุมชน  สถานประกอบการ  สื่อมวลชน                        6. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  ส่งเสริม  ปรับปรุง  แก้ไข  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาฯ  และสถานศึกษา

                               

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา