วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ขออนุญาตเผยแพร่งานวิจัยบางส่วนครับ ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อติชมติดต่อได้ที่ prayooot@hotmail.com ครับ
ผู้เขียน: prayooot ชมแล้ว: 51,357 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 6 October 2008, 1:48 am ปรับปรุงล่าสุด: Mon 6 October 2008, 2:00 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ชื่อผู้รายงาน     นายประยุทธ แก้วคำปา

                   โรงเรียนบ้านนาฟ่อน อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

 

 

บทคัดย่อ

 

ในปัจจุบันพบว่า การเขียนคำไม่ถูกต้องของเด็กนั้น เป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อการเรียนการสอนภาษาไทย คือ ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวจากผู้อื่น และไม่สามารถแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้า เพื่อจะพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทยของนักเรียน ให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการเลือกใช้นวัตกรรมคือ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทย   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและ               หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนก่อนและหลังการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทยที่สร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็น แบบฝึกเสริมทักษะ  การเขียนคำภาษาไทย จำนวน 10 แบบฝึก พร้อมแผนการการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ใช้เวลาในการสอนและฝึกครั้งละ 3 คาบ (60 นาที) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน จากผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

          1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.45/83.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทยหลังเรียน   สูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 3 27 มี.ค. 2552 (23:35)

แวะมาชมครับ


yetyer

ความเห็น 4 30 พ.ค. 2554 (17:10)
อยากได้ตัวอย่างนวัตกรรม แต่โหลดไม่ได้ เพิ่งสมัครสมาชิกใหม่ อายุมาก แต่ความรู้เรื่องคอมฯมีนิดเดียวใครช่วยได้บ้างคะ
ครู p
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 49 ดวง


prayooot
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,366 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 52 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน