ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ | วิชาการ.คอม


ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

วิทยานิพนธ์"ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ"

ผู้เขียน ทนายดำ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทนำ

หัวข้อวิทยานิพนธ์                                       ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

คำสำคัญ                                                      เงินกู้นอกระบบ

ชื่อนักศึกษา                                                 อนุชา วงศ์ศรีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                      นายประทีป ทับอัตตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม                รองศาสตราจารย์สุพล อิงประสาร

ระดับการศึกษา                                            นิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะ                                                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

พ.ศ.                                                              2550

 

บทคัดย่อ

          บทบัญญัติของกฏหมายเป็นเครื่องมือของรัฐในการที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม ปัญหาเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ย เป็นปัญหาคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานรัฐได้ออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ไม่สามารถแก้ได้และยังมีปัญหาใหม่ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนเปลี่ยนไป การกู้ยืมเงินก็ได้มีการพัฒนารูปแบบเช่นกัน จากการกู้ยืมของบุคคลในชุมชนจำนวนเงินไม่กี่ร้อยบาทกลายเป็นธุรกิจข้ามชาติมีมูลค่านับแสนล้านบาทในปัจจุบัน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินที่เรียกว่า“ Non Banks” มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีลักษณะและเงื่อนไขที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้เป็นอย่างดี เมื่อกู้ไปแล้วถึงกำหนดต้องชำระคืนแต่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำเป็นต้องไปกู้เงินแห่งใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าทำให้เกิดภาวะ”หนี้หมุน”สุดท้ายไม่มีทางเลือกก็ต้องไปกู้”เงินกู้นอกระบบ”หรือ”Shark Loan”เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่นั่นคือการสร้างปัญหาใหม่นั่นเอง              ความเจริญก้าวหน้าในสมัยปัจจุบันทำให้ความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแต่อย่างใด กฎหมายที่ได้บัญญัติและบังคับใช้มานานก็เริ่มมีช่องว่างและขาด ความเหมาะสม แนวความคิดทางด้านกฎหมายอาจมีความเหมาะสมในสมัยหนึ่งหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่กฎหมายไม่สามารถที่จะบัญญัติขึ้นมาเพียงครั้งเดียวและใช้บังคับได้ตลอดไป กฎหมายที่ดีต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย การศึกษาในเรื่อง”เงินกู้นอกระบบ” นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงความเป็นมารูปร่างลักษณะ คำนิยาม รวมถึงมูลเหตุและวิธีการแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายโดยคาดหวังว่ากฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วสามารถที่จะนำไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสังคม และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม อันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมสืบไป                                                                               

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา