ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ | วิชาการ.คอม


ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

สารบัญ

บทนำ

หัวข้อวิทยานิพนธ์                                       ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

คำสำคัญ                                                      เงินกู้นอกระบบ

ชื่อนักศึกษา                                                 อนุชา วงศ์ศรีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                      นายประทีป ทับอัตตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม                รองศาสตราจารย์สุพล อิงประสาร

ระดับการศึกษา                                            นิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะ                                                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

พ.ศ.                                                              2550

 

บทคัดย่อ

          บทบัญญัติของกฏหมายเป็นเครื่องมือของรัฐในการที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม ปัญหาเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ย เป็นปัญหาคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานรัฐได้ออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ไม่สามารถแก้ได้และยังมีปัญหาใหม่ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนเปลี่ยนไป การกู้ยืมเงินก็ได้มีการพัฒนารูปแบบเช่นกัน จากการกู้ยืมของบุคคลในชุมชนจำนวนเงินไม่กี่ร้อยบาทกลายเป็นธุรกิจข้ามชาติมีมูลค่านับแสนล้านบาทในปัจจุบัน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินที่เรียกว่า“ Non Banks” มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีลักษณะและเงื่อนไขที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้เป็นอย่างดี เมื่อกู้ไปแล้วถึงกำหนดต้องชำระคืนแต่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำเป็นต้องไปกู้เงินแห่งใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าทำให้เกิดภาวะ”หนี้หมุน”สุดท้ายไม่มีทางเลือกก็ต้องไปกู้”เงินกู้นอกระบบ”หรือ”Shark Loan”เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่นั่นคือการสร้างปัญหาใหม่นั่นเอง              ความเจริญก้าวหน้าในสมัยปัจจุบันทำให้ความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแต่อย่างใด กฎหมายที่ได้บัญญัติและบังคับใช้มานานก็เริ่มมีช่องว่างและขาด ความเหมาะสม แนวความคิดทางด้านกฎหมายอาจมีความเหมาะสมในสมัยหนึ่งหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่กฎหมายไม่สามารถที่จะบัญญัติขึ้นมาเพียงครั้งเดียวและใช้บังคับได้ตลอดไป กฎหมายที่ดีต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย การศึกษาในเรื่อง”เงินกู้นอกระบบ” นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงความเป็นมารูปร่างลักษณะ คำนิยาม รวมถึงมูลเหตุและวิธีการแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายโดยคาดหวังว่ากฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วสามารถที่จะนำไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสังคม และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม อันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมสืบไป                                                                               

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา