การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาวะโลกร้อน , หนังสืออ่านเพิ่มเติม , วิทยาศาสตร์ , งานวิจัย , ผลงานวิชาการ , ชำนาญการพิเศษ ,เผยแพร่ผลงานวิชาการ ,บทคัดย่อ

ผู้เขียน sumate ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง ภ

าวะโลกร้อน                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า      นายสุเมธ   บัวสำลี 

                                     ครูชำนาญการ  โรงเรียนขาณุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายคือ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภาวะโลกร้อน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     2)  เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภาวะโลกร้อน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เรื่อง ภาวะโลกร้อน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนขาณุวิทยา  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2   จำนวน    1    ห้องเรียน    จำนวนนักเรียน  30  คน    ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ( Purpossive  Random  Sampling )   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง เรื่อง ภาวะโลกร้อน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เรื่อง ภาวะโลกร้อน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าร้อยละ  และสูตรการคำนวณ หาประสิทธิภาพ  นำเสนอข้อมูลโดยตารางประกอบคำบรรยาย

 

              ผลการวิจัยพบว่า

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง  เรื่อง ภาวะโลกร้อน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ   ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา