แบบฝึกหัดทบทวนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ | วิชาการ.คอม


แบบฝึกหัดทบทวนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดทบทวนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นแบบฝึกหัดประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่คุณครูกำหนดให้ฝึกตามลำดับขั้นตอนเป็นเช่นไร จะได้นำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือเริ่มใหม่

ผู้เขียน เกล้าฟ้า ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แบบฝึกหัดทบทวน 8 ชุด กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่ 1

แบบสำรวจสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

คำสั่ง ให้นักเรียนกา    Ö  หน้าข้อที่ถูก และกา   C  หน้าข้อที่ผิด (5 ข้อ 5 คะแนน)

……....1.   สารเคมีในชีวิตประจำวันมี 2 ประเภท จากการสังเคราะห์ และจากธรรมชาติ 

…........2.   ยาสีฟัน แชมพูสระผม ผงซักฟอก จัดอยู่ในประเภทสารทำความสะอาด

……....3.   น้ำปลา มะนาว มะขามเปียก ไม่ใช่สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

………4.   เครื่องดื่มจัดเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน

……… 5.   เครื่องหมายที่รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในการอุปโภคบริโภคคือ

       อย. และ มอก.

 

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว(5 ข้อ 5 คะแนน)

1.  ถ้าใช้ประโยชน์ของสารเคมีเป็นเกณฑ์ในการจำแนกข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ผงซักฟอก  สบู่

ข. น้ำส้มสายชู น้ำปลา

ค. ยาฆ่าแมลง  สารกันบูด

ง. แอลกอฮอล์  ทิงเจอร์ไอโอดีน2. สารเคมีในข้อใดเมื่อทดสอบด้วย  กระดาษลิตมัสแล้วได้ผลเช่นเดียวกับสบู่

ก. น้ำขี้เถ้า 

ข. น้ำเกลือ

ค. น้ำกลั่น 

ง.  น้ำมะนาว

3. สารเคมีในข้อใดมีสมบัติเป็นกรด-ด่าง ต่างจากข้ออื่น

ก. โซดาไฟ 

ข. น้ำอัดลม

ค. ผงซักฟอก 

ง.  น้ำยาล้างจาน

4. ข้อใดไม่ถูกต้องในการใช้ยาฆ่าแมลง

ก. ควรยืนใต้ลมขณะฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 

ข. ปกปิดร่างกายให้มิดชิดในขณะใช้ยาฆ่าแมลง 

ค. รีบทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังการใช้ยาฆ่าแมลง 

ง.  ไม่ควรสูบบุหรี่ หรือประทานอาหารขณะใช้ยาฆ่าแมลง

5. ผงซักฟอกมีคุณสมบัติต่างจากสบู่ในข้อใด

ก. สบู่มีกลิ่นหอมกว่า

ข. สบู่ละลายไขมันได้ดีกว่า 

ค. ผงซักฟอกมีฤทธิ์เป็นกรด 

ง.  ผงซักฟอกใช้กับน้ำกระด้างได้ 

 

 

 

แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่ 2

การตั้งคำถามที่อยู่รอบตัวเราและเลือกเรื่องที่น่าสนใจ

 

คำสั่ง ให้นักเรียนกา    Ö  หน้าข้อที่ถูก และกา   C  หน้าข้อที่ผิด (5 ข้อ 5 คะแนน)

……....1.   สิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนล้วนประกอบด้วยสารเคมีทั้งสิ้น

…........2.  จากการเป็นนักสำรวจ ช่างสังเกต ทำให้เกิดข้อสงสัยมากมาย

……....3.  การสังเกต การนับ จัดหมวดหมู่ จำแนก เป็นทักษะกระบวนการ

                 พื้นฐานที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์

………4.  การตั้งคำถามโครงงานที่ดีควรเป็นคำถามที่หาคำตอบได้

………5.  นักเรียนมีเรื่องที่ต้องการรู้มากมายหลายเรื่อง แต่ควรกำหนดขอบเขตและ

                  เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับนักเรียนคำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว(5 ข้อ 5 คะแนน)

1.  ข้อใดเป็นสารจากธรรมชาติทั้งหมด

ก. ผงซักฟอก  สบู่

ข. น้ำส้มสายชู น้ำปลา

ค. ยาฆ่าแมลง  สารกันบูด

ง. แอลกอฮอล์  ทิงเจอร์ไอโอดีน

2. สารเคมีในข้อใดเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้ว ได้ผลเหมือนกัน

ก. น้ำสบู่ น้ำเปล่า 

ข. น้ำขี้เถ้า น้ำปลา

ค. น้ำปลา น้ำส้มสายชู

ง. น้ำมะนาว สารละลายไฮโดรคลอริก

3. การเลือกเรื่องที่ต้องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีแนวคิดใด

                      ก.  เลือกเรื่องที่เราสนใจใคร่รู้                                  

 ข.  เรื่องที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน

                      ค.  เรื่องที่ใกล้ ๆ ตัว                                                   

 ง.  ถูกทุกข้อ

4. หัวข้อเรื่องที่นักเรียนจะนำมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เกิดจากอะไร

ก.      ปัญหา

ข.      ความสงสัย

ค.      ความอยากรู้อยากเห็น

ง.       ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดไม่จำเป็นต้องคำนึงถีงในการตัดสินใจเลือกเรื่องที่ต้องการศึกษา

ก. เงิน

ข. เวลา

ค. สถานที่

ง.  ความปลอดภัย 

 

 

 

แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่ 3

วางแผนเขียนหัวข้อทำโครงงาน

 

คำสั่ง ให้นักเรียนกา    Ö  หน้าข้อที่ถูก และกา   C  หน้าข้อที่ผิด (5 ข้อ 5 คะแนน)

……....1.   การเขียนเค้าโครง โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราทำโครงงานสำเร็จ

…........2.   การคาดเดาคำตอบ ต้องถูกต้องเสมอ

……....3.   ประเภทของโครงงาน  มี 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำรวจ ประเภททดลอง

      ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภททฤษฎี

………4.   สิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เรียกว่า ตัวแปรต้น

……… 5.   ผลที่ได้หลังจากการทดลอง คือตัวแปรตาม

  คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว(5 ข้อ 5 คะแนน)

1.  ข้อใดที่ให้ความหมายของคำว่า “ สมมติฐาน ” ที่ดีที่สุด

        ก.   การคาดคะเนคำตอบที่ถูกต้อง

ข.      เป็นคำตอบที่ได้จากการทดลอง

ค.      เป็นคำตอบที่ได้จากหลักการ กฎ หรือทฤษฎี

ง.       เป็นคำตอบที่คาดไว้ล่วงหน้า อาจถูกหรือผิดก็ได้

2.   เพราะเหตุใด จึงต้องจัดตัวแปรควบคุมให้เหมือนกัน

      ก.   ทำให้ผลการทดลอง เป็นไปด้วยความสะดวก

      ข.   ทำให้ผลการทดลอง ไม่คลาดเคลื่อน

      ค.   ทำให้ผลการทดลอง สนุกสนาน

      ง.    ทำให้ผลการทดลอง ไม่ล่าช้า

3.  ปูทดลองปลูกถั่วเขียว 2 กระถาง กระถางที่ 1 รดน้ำทุกวันเวลาเช้ากับเย็น กระถางที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ ตั้งกระถาง ทั้ง 2 ใบไว้ในที่ที่มีแสง บันทึกการเจริญเติบโตโดยวัดส่วนสูงเป็นเวลา 5 วัน ข้อใดคือตัวแปรต้น

ก.   น้ำ

ข.   พืชกระถางที่ 1 และ 2

ค.   ปริมาณความเข้มของแสง

ง.    ส่วนสูงของต้นไม้ในกระถาง

4. จาก ข้อ 8 ข้อใดคือตัวแปรตาม

ก.   ชนิดของน้ำ

ข.   ความเข้มของแสง

ค.   ชนิดของดินในกระถาง

ง.    การเจริญเติบโตของถั่วเขียว

5. กุ๊กต้องการทดลองว่า แสงเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เขาควรออกแบบการทดลองอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก.    ตั้งต้นไม้ทั้ง 2 กระถางไว้ในบริเวณเดียวกัน

ข.    ตั้งต้นไม้ทั้ง 2 กระถางไว้ในบริเวณที่ไม่มีแสงส่องเลย

ค.    ตั้งต้นไม้กระถางที่ 1 ไว้ในที่ที่มีแดดจัดส่วนกระถางที่ 2 ตั้งไว้ในที่ร่ม

ง.    ตั้งต้นไม้กระถางที่ 1 ไว้ในที่ที่มีแดดส่อง ส่วนกระถางที่ 2 ตั้งไว้ในห้องมืด

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่ 4

การฝึกเขียนเค้าโครงโครงงาน

 

คำสั่ง ให้นักเรียนกา    Ö  หน้าข้อที่ถูก และกา   C  หน้าข้อที่ผิด (5 ข้อ 5 คะแนน)

……....1.   การเขียนเค้าโครง โครงการ ไม่จำเป็นต้องแก้ไข

…........2.  การฝึกทำโครงงาน นักเรียนต้องทำด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องปรึกษาครู

……....3.  การเขียนจุดมุ่งหมายของโครงงานต้องสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง

………4.  การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการแบบทดลองนั้น

………5.  แผนปฏิบัติงาน เป็นการกำหนดระยะเวลาในการทำโครงงานให้เป็นไปตามขั้นตอน

 

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว(5 ข้อ 5 คะแนน)

1.  การเขียนเค้าโครงงานมีประโยชน์อย่างไร

ก.   ทำให้โครงงานไม่คลาดเคลื่อน

ข.   ทำให้โครงงานประสบผลสำเร็จ

ค.   ทำให้โครงงานมีความเป็นไปได้

ง.    ทำให้โครงงานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีระบบ

2. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

ก.  ชื่อโครงงาน

ข.  งบประมาณที่ใช้

ค.  ชื่อผู้ทำโครงงาน

ง.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการวางแผน

ก. การปฏิบัติงานบางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องวางแผนก็ได้

ข. วางแผนไว้อย่างไรควรปฏิบัติการอย่างนั้น

ค.  บางครั้งอาจไม่ต้องปฏิบัติตามแผนก็ได้

ง.  แผนอาจเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

4.  ส่วนประกอบของเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนใดอยู่ลำดับสุดท้าย

ก. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ข.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

ค.  เอกสารอ้างอิง

ง.  วิธีดำเนินงาน

5.  จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

ก. จำเป็น เพราะเป็นการวางแผนงานล่วงหน้า

ข. จำเป็น เพราะต้องเตรียมเอกสารล่วงหน้า

ค. ไม่จำเป็น เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณ

ง.  ไม่จำเป็น เพราะต้องทำอยู่แล้ว              

 

แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่ 5

การลงมือทดลอง

 

คำสั่ง ให้นักเรียนกา    Ö  หน้าข้อที่ถูก และกา   C  หน้าข้อที่ผิด (5 ข้อ 5 คะแนน)

……....1.   การทดลองปฏิบัติงานตามโครงงาน สามารถทำนอกเวลาเรียนได้

…........2.  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การทดลอง เป็นขั้นตอนที่ครูต้องจัดเตรียมให้นักเรียน

……....3.  การทดลองโครงงานแต่ละเรื่อง ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลทุกครั้ง

………4.  การทดลองโครงงานแต่ละเรื่อง ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน

………5.  การสร้างแบบบันทึกของแต่ละโครงงาน นักเรียนสามารถออกแบบได้เอง

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา