เผยแพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย โดย ศศิกาญจน์ ชมชื่น | วิชาการ.คอม


เผยแพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย โดย ศศิกาญจน์ ชมชื่น

เผยแพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย โดย ศศิกาญจน์ ชมชื่น โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ผู้เขียน ศศิกาญจน์ ชมชื่น ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เผยแพร่งานวิชาการ โดย ศศิกาญจน์ ชมชื่น

 

แบบฝึกทักษะ…นวัตกรรมสื่อประสมชุดแบบฝึกทักษะและซีดีรอม

            ชุดที่   ๒   เรื่อง  การเขียนคำจากภาพ

หน่วยการเรียนรู้ หลักการเขียนเบื้องต้น รายวิชาการเขียนร้อยแก้ว  รหัสวิชา ท ๔๐๒๐๔

 ภาคเรียนที่ ๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

๑.        การเขียนคำจากภาพ

๑.๑  การเขียนคำศัพท์       คำศัพท์ในทุกภาษานับเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้ภาษา

ผู้ที่รู้คำศัพท์และวิธีใช้คำศัพท์นั้น ๆ จะพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้ดีกว่า

 

    ในการเรียนรู้คำศัพท์นั้นมีข้อควรคำนึงต่อไปนี้

     (sps.lpru.ac.th/script/show_article.pl)      ๑. การเรียนรู้และจำกัดคำศัพท์ได้ดีเมื่อความหมายของคำศัพท์นั้นๆ ได้รับการนำเสนออย่างแจ่มชัดเป็นรูปธรรม เช่น ใช้รูปแสดง ใช้การกระทำ หรือ ใช้วัตถุของสื่อความหมาย

      ๒. คำศัพท์ที่เรียนรู้ ถ้านำเสนอในบริบทโดยให้เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับคำอื่น จะทำให้ผู้เรียนจำคำนั้นได้ดีกว่าสอนเป็นคำโดดๆ โดยที่บริบทที่นำเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนรู้

      ๓. การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในแนวตรงแนวเดียว

แต่เป็นกระบวนที่แตกแยกกิ่งก้านในทุกทิศทุกทาง จึงไม่ควร

เรียนรู้คำศัพท์ในลักษณะเป็นคำๆ แต่ควรเป็นกลุ่มคำที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น การเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน จะมีทั้งคำนามและคำกริยา และคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับห้องต่างๆ ในบ้าน เช่น ห้องครัว หรือห้องนอน เป็นต้น

 

๔. การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ควรศึกษาในบริบทแวดล้อมไม่ใช่คำโดดๆ เช่น เรียนรู้เป็นประโยค วิธีนี้จะได้เรียนรู้ความหมายของคำไปพร้อมๆ กับวิธีใช้คำนั้นๆ

            ๕. การเรียนรู้คำศัพท์ ไม่ใช่การเรียนและท่องคำศัพท์นั้น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้การสื่อสารในสังคม ผู้เรียนรู้จะขยายขอบข่ายวงคำศัพท์และการเข้าใจความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ จากการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดริเริ่มผู้อื่นด้วย

 

๑.๒  กิจกรรมการเขียน 

กิจกรรมการเขียนอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

 

๑. การคัดลอกคำ/การคัดลอกข้อความ (Mechanical Copying) คือการลอกคำ ข้อความ หรือประโยคโดยไม่ต้องสร้างภาษาของตนเอง มักเป็นกิจกรรมที่ใช้กับเด็กในระดับต้นๆ เช่น การคัดลายมือ เขียนตามรอยปะ การโยงภาพและข้อความที่เข้าคู่กันแล้วลอกข้อความ จัดลำดับตัวอักษรแล้วเขียนคำให้ถูกต้อง หรือจัดลำดับประโยคและเขียนข้อความที่ถูกต้อง ฯลฯ

ข้อเสียของการเขียนในลักษณะนี้ คือในบางกิจกรรมผู้ทำกิจกรรมอาจลอกคำ ข้อความ หรือประโยค โดยไม่เข้าใจความหมายและกิจกรรมการเขียนแบบนี้ไม่ได้เอื้อให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการสร้างภาษาของตนเอง ลักษณะกิจกรรมแบบนี้อาจไม่ท้าทายความสามารถในการเขียน  จึงควรพิจารณาไม่ควรจัดกิจกรรมการเขียนในแบบนี้มากเกินไป                 ๒. การกำหนดคำ ให้นำมาเขียน (Controlled Writing) คือ การเขียน

ที่ผู้ปฏิบัติสร้างภาษาของตนเองตามคำสั่งและมีคำตอบกำหนดตายตัว เช่น ให้สร้างประโยคจากคำที่กำหนดให้ การเติมคำลงในช่องว่าง การตอบคำถามหรือการเขียน

คำถามจากคำตอบเหล่านี้เป็นกิจกรรมการเขียนที่มีคำตอบกำหนดไว้      

 

 

๓. การเขียนตามคำสั่ง (Guided Writing)  คือกิจกรรมการเขียนที่ผู้ปฏิบัติต้องสร้างภาษาของตนเอง ตามคำสั่งแต่มีคำตอบที่หลากหลายไม่ตายตัว เช่น การเติมข้อความให้สมบูรณ์ การเขียนบรรยายภาพ การเขียนข้อความโดยกำหนดเนื้อหาในเรื่องที่อ่านเป็นหลัก การเขียนเรื่องย่อของบทอ่านเป็นต้น กิจกรรมการเขียนลักษณะนี้ผู้เขียนจะต้องใช้ความคิดและสร้างภาษาของตนเอง

                                

๔. การเขียนโดยอิสระ (Free Writing) คือ กิจกรรมการเขียนที่ผู้เขียนเป็น

ผู้กำหนดเนื้อหารายละเอียดเอง เช่น การเขียนความเรียงที่กำหนดหัวข้อให้ หรือเขียนบทสนทนา กิจกรรมการเขียนแบบนี้ผู้กำหนดจะต้องเตรียมผู้ปฏิบัติเป็นอย่างดีก่อนที่จะให้เขียน โดยมีหลักในการเตรียมตัวดังนี้

 

                  ๔.๑ กำหนดเนื้อหาก่อนการเขียนโดยการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียน ควรให้ผู้ปฏิบัติแสดงความคิดให้มากที่สุด และอาจให้แต่ละคนสร้าง Web หรือเครือข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียน จากนั้นจึงให้กำหนดโครงร่างของเรื่องที่จะเขียนโดยขยายความเนื้อหาจากคำที่อยู่ใน Web แล้วจึงลงมือเขียน

                    ๔.๒ ข้อควรระวังเกี่ยวกับกิจกรรมการเขียนลักษณะนี้คือ ไม่ควรกำหนดหัวเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ ผู้สอนไม่ควรสั่งงานเขียนลักษณะนี้ให้เป็นการบ้านโดยมิได้ช่วยผู้เรียนเตรียมตัวในการเขียน และไม่ควรกำหนดให้เขียนหัวข้อหรือเรื่องที่ยากเกินความสามารถของผู้เขียน

 

 

 

 

 

 

๑.๓     การเขียนคำจากภาพ

 

๒.   หลักการเขียนคำจากภาพ ในที่นี้จะเป็นการกำหนดภาพมาให้ และให้ผู้ฝึกได้คิดสรรหาคำมาเขียนอย่างสร้างสรรค์ (ศศิกาญจน์  ชมชื่น, ๒๕๔๘: ๕๗)  มีหลักการพอสรุปได้ดังนี้

๑.          ก่อนชมภาพและเขียนคำ ควรมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องคำศัพท์ การเขียนสะกดคำ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำไวพจน์ก่อน

 

๒.           การมองดู การชมภาพ ควรปฏิบัติในขณะมีสมาธิ ไม่มีเสียงดัง หรือเหตุการณ์ต่างๆที่รบกวนสมาธิ

 

๓.          ขณะชมภาพ ให้ประมวลความคิดออกมาและคิดคำที่สอดคล้อง สัมพันธ์ กับภาพที่ชม หรือหากใช้คำตรงกันข้ามเขียนคำจากภาพ ควรให้เหตุผลการใช้คำคู่ตรงกันข้าม อธิบายไว้ด้วย

 

๔.          การเขียนคำจากภาพควรคิดและใช้คำสุภาพ ภาษามาตรฐาน

 

๕.          การเขียนคำจากภาพควรพิจารณาเฉพาะภาพที่ปรากฏ ไม่ควรเขียนคำที่คาดเดาว่าจะเกิด หรือมีต่อไป

 

๖.           เขียนคำเฉพาะที่นำมาใช้เขียนบรรยายเรื่องจากภาพได้  อาจเป็นคำหลัก หรือคำที่สัมพันธ์กันก็ได้

 

 

 

 

 

๓.   ตัวอย่างการเขียนคำจากภาพ

 

 ตัวอย่างที่ ๑  จงดูรูปต่อไปนี้ แล้วเขียนคำที่สัมพันธ์กับภาพ

 

 

 

    การเขียนคำจากภาพ

        ๑. นักเรียน          ๒. เด็กหญิง         ๓. เด็กชาย

        ๔. นักเรียนนั่ง      ๕. ประชุม           ๖. อาคารเรียน

        ๗. หอประชุมโล่ง  ๘. น้ำเปียกพื้น      ๙. สนใจมอง

        ๑๐. สมาธิ

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ ๒  จงดูรูปต่อไปนี้ แล้วเขียนคำที่สัมพันธ์กับภาพ

 

 

การเขียนคำจากภาพ

        ๑. ดอกไม้           ๒. ดอกชบา         ๓. เกสร

        ๔. หยดน้ำ           ๕. ใบไม้             ๖. ใบชบา

        ๗. ดอกชบาแสด  ๘. ใบไม้เขียว        ๙. ใบไม้เหลือง

        ๑๐. ก้านเกสรชบาสีชมพู

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ ๓  จงดูรูปต่อไปนี้ แล้วเขียนคำที่สัมพันธ์กับภาพ

 

การเขียนคำจากภาพ

        ๑. รูปปั้น                    ๒. รูปปั้นพ่อขุนผาเมือง          

๓. พวงมาลัยหลายสี      ๔. เมฆขาว

        ๕. ท้องฟ้า                   ๖. คนไหว้พ่อขุน

        ๗. ฟ้าสวย                   ๘. ใบไม้เขียว      

๙.  ต้นปาล์ม

        ๑๐. อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดชุดที่ ๗ เรื่อง การเขียนคำจากภาพ

นางศศิกาญจน์  ชมชื่น  ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ พิมพ์/ตรวจทาน

 

แบบฝึกหัดที่ ๗  มี  ๒ ตอน ๘ ข้อ ตอนที่ ๑ จำนวน ๕ ข้อ ๑๕ คะแนน

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำจากภาพที่กำหนดให้

ภาพชายทะเล

     ๑....................................................      ๒....................................................

     ๓...................................................

ภาพนักเรียนเมืองราดวิทยาคมในห้องประชุม

     ๔....................................................         ๕....................................................

     ๖...................................................

                    แบบฝึกหัดที่ ๗  ตอนที่ ๑   (ต่อ)             

ภาพนักเรียนเมืองราดวิทยาคมหน้าโรงเรียน                                                                                                                  ๗ ........................................

๘ ........................................ 

๙ ........................................ 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา