รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการสอนเรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น ป.4

ผู้เขียน ณัฎฐิรา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อยรายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น ป.4

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ย

                         เพียงออเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาที่  4

ผู้รายงาน          นางณัฎฐิรา  ดมหอม

ปีที่ศึกษา          2550

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาที่  4ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล

ของการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)   โดยใช้ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  3  ในภาคเรียนที่ 2/2550  จำนวน  12  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  จำนวน   20   แผน  แผนละ  1  ชั่วโมง   รวม   20   ชั่วโมง   เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  20  ข้อ

                ผลการศึกษาพบว่า

1.  เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.50/87.78 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ตนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      หลังได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ  0.6106 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.6106 หรือคิดเป็นร้อยละ  61.06 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51  ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา