รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชา ว 40224 เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชา ว 40224 เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน

ผู้เขียน Pibool ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

องค์ประกอบของกระบวนการคิดวิเคราะห์

 ในชุดแบบฝึกพัฒนาการคิดวิเคราะห์เรื่องไฟฟ้าเคมี  รายวิชา  40224  เคมี 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอนโดยนางไพบูลย์  แสงศีลา  ตำแหน่งครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สพท.อด.1  ครูไพบูลย์ได้ผลิตชุดแบบฝึกขึ้นมาทั้งหมด  12  ชุดหรือ 12  เรื่องตาม

สาระการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงชั้นที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในแต่ละชุดมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  ซึ่งมี

องค์ประกอบ  5  ขั้นตอนดังนี้

    ขั้นที่ 1  ส่ิงที่กำหนดให้   เป็นสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์  ในชุดแบบฝึกพัฒนาการคิดวิเคราะห์แต่ละชุดผู้ผลิตได้กำหนดกิจกรรม  สถานการณ์

โจทย์ผลการทดลองเพื่อเป็นต้นเรื่องสำหรับการวิเคราะห์

    ขั้นที่ 2  กำหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์  ในแต่ละชุดแบบฝึกพัฒนาการคิดวิเคราะห์ผู้ผลิตได้กำหนดไว้เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้อง

กับสาระการเรียนรู้ว่าต้องการให้เกิดอะไร   ต้องการหาอะไร   ต้องการให้ทำอะไรได้บ้าง

    ขั้นที่  3  กำหนดหลักการหรือกฏเกณฑ์  ที่เป็นองค์ความรู้สำหรับใช้พิจารณาแยกแยะองค์ประกอบ โดยในแต่ละชุดแบบฝึกพัฒนาการคิดวิเคราะห์

จะกำหนดหลักการไว้ในลักษณะของสาระสำคัญของเืรื่องที่ต้องการฝึกไว้เพื่อให้นักเรียนนำความรู้จากสาระสำคัญนี้ไปใช้

    ขั้นที่ 4  พิจารณาแยกแยะ  เป็นการพินิจ  แยกแยะส่วนประกอบ  โดยผู้ผลิตได้กำหนดเป็นลักษณะคำถามพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค

การตั้งคำถาม  5W 1H  หรือคำถามอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ให้หลักการหรือกฏเกณฑ์หรือองค์ความรู้

มาใช้พิจารณาเพื่อตอบคำถาม

    ขั้นที่ 5  สรุปคำตอบ

    เมื่อนักเรียนได้ทำแบบฝึกพัฒนาการคิดวิเคราะห์แล้วจะทำให้การคิดวิเคราะห์หาคำตอบของนักเรียนเป็นระบบ  แบบแผน  ได้ฝึกทักษะการเขียนสื่อสารในกรณ์

ที่นักเรียนทำแบบฝึกอัตนัย    นอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังได้ฝึกประสบการณ์การคิดแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบต่าง ๆ ได้ด้วย

                   ่อ 08-17493167  ครูไพบูลย์   แสงศีลา   (อ้างอิงใน:สุวิทย์  มูลคำ,ดร.กลยุทธ์การคิดวิเคราะห์.2547)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา