วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกร่วมกับเรียนรู้ร่วมมือ
ผู้เขียน: ดาวรรณ์ เรืองสุขสุด ชมแล้ว: 5,964 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 21 November 2008, 10:59 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 21 November 2008, 11:01 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกดคำ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกดคำ  3)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  4)  เพื่อศึกษาความความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านตาเมียง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จำนวน  21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  10  แผน  แผนละ  2  ชั่วโมง  รวม  20  ชั่วโมง  2)  แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกดคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ  จำนวน  43  ข้อ  4)   แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นเอง  จำนวน  15  ข้อ

                                ผลการศึกษาพบว่า 

1.       แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ  สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพ  90.81/ 90.31

2.  ความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001

3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

สะกดคำภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ  0.9309  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.9309  หรือคิดเป็นร้อยละ  93.09

4.       ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการพัฒนา

ความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.41
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ชาติแก้วสน
(นายกิตติชาติ แก้วสน)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 4,300 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 49 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน