ชุดสาธิตและฝึกทักษะช่างประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร์ | วิชาการ.คอม


ชุดสาธิตและฝึกทักษะช่างประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร์

ประเภทสื่อ/นวัตกรรม ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชาช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ชุด"บ้านคอมพิวเตอร์ - ครูซ่อมคอม"

ผู้เขียน krootuuy2009 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 หลักการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน้าที่ 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน้าที่ 3 การเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หน้าที่ 4 บทบาทของครูและผู้เรียนที่ปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้
หน้าที่ 5 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ
หน้าที่ 6 วิธีสอนแบบสาธิตแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หน้าที่ 7 สื่อประกอบการเรียนรู้ “ชุดแบบฝึกทักษะการประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์”
หน้าที่ 8 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล1.
หน้าที่ 9 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2 ตอนที่ ๑. ด้านวุฒิภาวะความฉลาดทางอารมณ์
หน้าที่ 10 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2 ตอนที่ ๒. ด้านพหุปัญญา - ค้นหาความเก่ง
หน้าที่ 11 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2 ตอนที่ ๒. ด้านพหุปัญญา - ความสัมพันธ์ในอาชีพต่างๆ
หน้าที่ 12 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2 ตอนที่ ๓. ด้านวิธีการเรียนของแต่ละคน
หน้าที่ 13 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2 ตอนที่ ๔. ด้านปัญหาและข้อจำกัดของผู้เรียน
หน้าที่ 14 บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
หน้าที่ 15 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
หน้าที่ 16 การวิเคราะห์หลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หน้าที่ 17 ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
หน้าที่ 18 ตัวอย่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หน้าที่ 19 สื่อประกอบการเรียนรู้
หน้าที่ 20 ชุดสาธิตและฝึกทักษะ"บ้านคอมพิวเตอร์ ครูซ่อมคอม"
หน้าที่ 21 ตัวอย่างใบความรู้ที่ 1.1
หน้าที่ 22 แบบฝึกทักษะฯ เรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 23 แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.1
หน้าที่ 24 แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.2

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา