ตัวอย่างโครงงาน | วิชาการ.คอม


ตัวอย่างโครงงาน

ตัวอย่างนั่นแหละ ใครจะเอาเป็นแนวทางก็ได้

ผู้เขียน pjy_pn ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ตัวอย่าง

โครงงาน

เรื่อง รณรงค์สิทธิ 5ข้อ

 

จัดทำโดย

                   นายอดิศักดิ์                  ทิพย์รักษ์             เลขที่ 8

                    น.ส.นพวรรณ              ศรีมุกข์                เลขที่ 19

                   น.ส.มัณทนา                ชูชาติ                    เลขที่ 23

                   น.ส.วีณากร                  เอี่ยวสานุรักษ์    เลขที่ 27

                   น.ส.ศรวณีย์                 ภู่ภูมิรัตน์             เลขที่ 28

                   น.ส.สุนิษา                    บริพันธ์               เลขที่ 33

                   น.ส.ไอรดา                   ชอบทำกิจ           เลขที่ 40

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 

คุณครูที่ปรึกษา

คุณครู การะเกด       สัตยาวุธ

 

โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสุขศึกษา

(พ42102)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

 

###########################################

บทคัดย่อ

 

                โครงงานชิ้นนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งมี5 ข้อ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า“สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ และทางกลุ่มก็ได้จัดการณรงค์เพื่อให้ประชาชนได้รูจักสิทธิ 5ประการนี้

 

 

 

 ###########################################

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

            การจัดทำโครงงานชิ้นนี้มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเราก็พยายามเต็มที่ที่จะทำโครงงานเล่มนี้และขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ แต่ที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลย ก็คือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในห้องและอาจารย์ที่ให้คำปรึกษา การแนะนำโครงงาน

                ขอขอบคุณคุณครูการะเกด สัตยาวุธ ที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆในการทำโครงงาน

                ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เอื้อเฝือห้องสมุดในการทำโครงงาน

                คุณประโยชน์ใดๆในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้  ผู้จัดทำขอขอบพระคุณแด่ผู้มีพระคุณทุก

ท่าน  การกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการทำโครงงานนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่กล่าวข้างต้น 

จงประสบสำเร็จในชีวิตการงานต่อไป

 

 

 ###########################################

 

 

สารบัญ

 

                เรื่อง                                                                                                                       หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                                                ก            

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                              ข

บทที่ ๑ บทนำ                                                                                                                     

                หลักการและเหตุผล                                                                                            1

  วัตถุประสงค์                                                                                                      1

เป้าหมาย                                                                                                               1             

สถานที่                                                                                                                  2

ระยะเวลา                                                                                                              2

ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                      2

บทที่ ๒  เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                            

                สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ                                                                                   3

                ตัวอย่างสิทธิผู้บริโภคๆ                                                                                      4

                การเลือกซื้อสินค้าและบริการ                                                                           7

บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน                                                                                          

                วัสดุอุปกรณ์                                                                                                          9                                              วิธีการปฏิบัติงาน                                                                                 9             

บทที่ ๔ ผลการปฏิบัติงาน                                                                                 10          

บทที่ ๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน                                                                                         11

                                                                                                                               

บรรณานุกรม                                                                                                                      

 ###########################################

บทที่ ๑

บทนำ

ชื่อโครงงาน     โครงงานเรื่องรณรงค์สิทธิ 5 ข้อ

ผู้จัดทำ            นายอดิศักดิ์           ทิพย์รักษ์

น.ส.นพวรรณ      ศรีมุกข์                  

น.ส.มัณทนา        ชูชาติ    

น.ส.วีณากร          เอี่ยวสานุรักษ์      

น.ส.ศรวณีย์          ภู่ภูมิรัตน์              

น.ส.สุนิษา            บริพันธ์

น.ส.ไอรดา           ชอบทำกิจ                         

หลักการและเหตุผล

                                ปัจจุบันอาหารประเภทฟาสฟูดมีมากและบริโภคสินค้าต่างๆที่ไม่ดีหรือก่อนซื้อไม่ดูให้ดีและกำลังเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเพราะคนไทยไม่รู้จักการรับประทานผักผลไม้กลับไปทานอาหารพวกไม่มีประโยชน์ ไม่รู้จักใช้สิค้าที่ดีไปใช้สินค้าที่ถูกไม่มีคุณภาพแล้ว เมื่อมีข้อผิพลาดเสียหาย ไม่รู้จักเรียกร้องสิทธิของตนเอง

                                จากพฤติกรรมการกินเหล่านี้ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงผลดีผลเสียในการบริโภคและอุปโภคสินค้าและอาหารเราจึงอยากรณรงค์ สิทธิ5 ประการเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ  จึงได้จัดทำโครงงานเรื่องรณรงค์สิทธิ 5 ข้อ ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกคน         

  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนรู้จักสิทธิ 5ข้อที่ตนควรรู้

2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันและห่วงสุขภาพอนามัยของตัวเอง

4. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักบริโภคอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์ของสิทธิ5 ประการ

6.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการเรียกร้องความเสียหายได้ถูกต้อง

 

เป้าหมาย

               1.เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเลือกใช้สิทธิของตนเอง

               2.เป้าหมายเชิงปริมาณ ทำให้ประชาชน จำนวน 80คนได้ทราบสิทธิที่ตนเองควรได้รับก่อนซื้อสิค้าและหลังซื้อสินค้า

 

สถานที่

                                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ระยะเวลา

                                วันที่14 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

                                                                                                   

กิจกรรม/ขั้นตอน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา