โครงงานฟันสะอาดสดใสใช้ยาสีฟันโบราณ | วิชาการ.คอม


โครงงานฟันสะอาดสดใสใช้ยาสีฟันโบราณ

คุณป้าเล็ก กาญจนา กาญจนปกรณ์ชัย อายุ 52 ปี เป็นเจ้าของร้านขายของชำเล็กๆ ได้พบสูตรยาสีฟันโบราณที่ถ่ายทอดมาจากคนรุ่นเก่า กลัวจะหายไปกับกาลเวลา จึงนำมาให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทดลองผลิตใช้เองและ

ผู้เขียน เกล้าฟ้า ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

โครงงานฟันสะอาดสดใสใช้ยาสีฟันโบราณ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟันสะอาดสดใส ใช้ยาสีฟันโบราณ

1.  ชื่อโครงงาน    ฟันสะอาดสดใส ใช้ยาสีฟันโบราณ

2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน       

1..เด็กหญิงขนิษฐา  เทียนสงค์

2..เด็กชายต่อรุ่ง  ธรรมชาติ

3..เด็กชายอรรถพล  พาตน

3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน    คุณครูเกล้าฟ้า  ทองสนธิ  คุณป้าเล็ก กาญจนา กาญจนปกรณ์ชัย

4.  ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม

                        จังหวัดชลบุรี

5.  หลักการและเหตุผลที่มาของโครงงาน

                                ปัจจุบันมนุษย์ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่างๆมากมายจากข่าวโทรทัศน์และวิทยุ ทั้งจากการบริโภคและอุปโภค สินค้าราคาแพงขึ้นมาก นักเรียนจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราสามารถผลิตยาสีฟันโบราณขึ้นใช้ทดแทนยาสี

ฟันในท้องตลาดได้หรือไม่

6.  วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาวิธีการผลิตยาสีฟันโบราณ

2.เพื่อเปรียบเทียบยาสีฟันที่ผลิตกับที่ขายในท้องตลาด

7.  สมมติฐานการศึกษา นักเรียนสามารถผลิตยาสีฟันใช้ทดแทนยาสีฟันในท้องตลาดได้

8.  วิธีศึกษา

            8.1  วัสดุอุปกรณ์                                    – ครก

                                    -  การบูร

                                    -  สารส้ม

                                    -  เกลือ

                                    -  ช้อนตวง

                                    -  ตลับพลาสติก

                                    -  แก้วสะอาด    

8.2 วิธีดำเนินการทดลอง

1. สัมภาษณ์วิทยากร ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ อินเตอร์เนต ฯ

2. ประชุมอภิปรายกลุ่ม หาความเป็นไปได้ในการทำ

3. เตรียมอุปกรณ์ในการผลิต

4. ดำเนินการผลิต  ดังนี้

                4.1 ตำการบูร สารส้ม และเกลือ ที่ละอย่างจนละเอียดใกล้เคียงแป้ง และแยก

                 เก็บไว้

            4.2 ตวงการบูร   1          ช้อนโต๊ะ

                   สารส้ม       1          ช้อนโต๊ะ

                   เกลือ          2          ช้อนโต๊ะ

5. สรุปการทดลอง จัดทำรายงาน และวาดภาพประกอบ

9.  ผลการศึกษา

            นักเรียนสามารถผลิตยาสีฟันได้ มีคุณภาพการใช้งานในชีวิตประจำวัน สามารถบอก

ลักษณะ สี กลิ่น เปรียบเทียบกับยาสีฟันที่มีขายในท้องตลาดได้

10.  อภิปรายผล

จากการศึกษา ทดลอง ทดสอบคุณภาพยาสีฟัน แสดงว่ายาสีฟันที่ผลิตได้ สามารถใช้

งานได้เป็นอย่างดี ใช้แล้วฟันสะอาดเทียบเท่ายาสีฟันในท้องตลาด

11.  บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟันสะอาดสดใส ใช้ยาสีฟันโบราณ เป็นโครงงานประเภทการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานว่านักเรียนสามารถผลิตยาสีฟันได้ มีคุณภาพการใช้งานในชีวิตประจำ วัน สามารถบอกลักษณะ สี กลิ่น เปรียบเทียบกับยาสีฟันที่มีขายในท้องตลาดได้ ทั้งเป็นการช่วยเหลือครอบครัวด้านความประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 แห่งพระราชวงศ์จักกรี เป็นการฝึกการคิด การวิเคราะห์ ปรับปรุงผลผลิตของกลุ่มที่ได้ผลิตขึ้น ให้เหมาะสมที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเห็นว่าสามารถนำมาผลิตใช้ในครัวเรือนได้เอง วัสดุหาง่าย ราคาไม่แพง

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา