ทฤษฎีเกม (Game Theory) เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ | วิชาการ.คอม


ทฤษฎีเกม (Game Theory) เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์

สารบัญ

           
หน้าที่ 1 ประเด็นหลักเกี่ยวกับ “ทฤษฎีเกม”
หน้าที่ 2 “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)”
หน้าที่ 3 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 4 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 5 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 6 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 7 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 8 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 9 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 10 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 11 บทสรุปในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในหนังสือกับการกำหนดยุทธศาสตร์
หน้าที่ 12 บทวิจารณ์หนังสือ

“ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)”

เมื่อพิจารณาหลักการการตัดสินใจจากหนังสือ “ ทฤษฎีเกม ” ของแนช จะเห็นได้ว่ามีการมอง ข้าม Shot เพื่อศึกษาทางเลือกแต่ละทางเลือกว่าให้ผลตอบแทนอย่างไร แล้วจึงนำวางแผนเพื่อดูทางเลือกที่จะให้ผลตอบแทนแก่เราสูงสุด โดยการสร้าง “ ตารางผลตอบแทน ” (Payoff Matrix) แล้วหากลยุทธ์เด่น ส่วนยุทธวิธีในการทำ สงคราม (War) การมองข้าม Shot เราจะมองไปที่การประเมินศักยภาพของตนเองเปรียบเทียบกับศัตรู โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน เช่น ระบบความคิด สภาพดิน ฟ้า อากาศ สมรภูมิ แม่ทัพและวิถีการรบทางทหารพิจาณาทั้งเราและศัตรู ดังที่   ซุน วู กล่าวไว้ว่า   “ รู้เขารู้เรา ร้อยรบมิพ่าย ไม่รู้เขาแต่รู้เรา ชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง ไม่รู้เขาไม่รู้เรา ทุกรบจักพ่าย ” (ยุทธศิลป์ ซุนจื่อในแดนบูชิโด กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ 2550) สำหรับในการดำเนินทางธุรกิจ การที่เราจะมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือคู่แข่งทางธุรกิจนั้น กลยุทธ์เป็นตัวแปลสำคัญที่จะนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy  Planning) ก็ต้องมีการมองข้าม Shot ดู “Changes and Effects”  การวิเคราะห์นี้จะเชื่อมโยงกับทฤษฎีเกมของแนชจะเน้นเกมที่เหมาะสมกับธุรกิจมากกว่าเกมที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งและผลเสียต่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์เชื่อมโยงดังนี้  วิเคราะห์  SWOTs Analysis , ทฤษฎี Five Forces Model ”  ของ Michael E .Porter , KSFs

1. External Environment Analysis  จากการศึกษาในห้องเรียน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) ให้สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลไปในอนาคต หรือเป็นการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะกระทบต่อธุรกิจโดยมองหา Opportunities และ Threats ของธุรกิจ เพื่อพิจารณาทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางใดที่ธุรกิจจะได้เปรียบคู่แข่งขัน(Competitive Advantage) ตัวอย่างเช่น บริษัท CPF ได้มองหาโอกาสและอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในความเสี่ยงและไม่แน่นอนของรัฐบาล เป็นอุปสรรคทางด้านต้นทุน CPF จึงมองโอกาสที่จะเติบโตและวางแผนปรับโมเดลทางธุรกิจเน้นการใช้ outsource มากขึ้นร่วมกับผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าให้เฉพาะส่วนต้นทางทั้งฟาร์มและ processing และ CPF จะหันไปเน้นเรื่อง FOOD และการสร้าง BRAND   แต่ถ้ามองในมุมมองของ เกม CPF มีการมอง ข้าม Shot ไปถึงผลที่จะกระทบในอนาคตที่เกิดจากความไม่แน่นอนของรัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ต้นทุนการขนส่งก็สูงตาม ส่งผลถึงภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง CPF จึงรีบปรับโมเดลทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ แนวคิดนี้ CPF ไม่ได้มอง ข้าม Shot ไปที่อนาคตเพียงอย่างเดียว ได้มองไปถึงต้นแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่าง “คอร์นาก้า”ของอเมริกา เป็นการศึกษากลยุทธ์เด่นของธุรกิจอื่น  ไม่ได้เป็นเกมที่ต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้อย่าง “คอร์นาก้า” แต่เป็นการคิดคำนึงถึงวิถีทางของผู้ฉลาดหรือคู่แข่งที่มีศักยภาพเหนือกว่า เพื่อมาเป็นอาวุธในรับมือเศรษฐกิจและคู่แข่งขัน  (Case Study Analysis จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2551)

        2. Internal  Environment Analysis  วิเคราะห์ถึง โครงสร้างองค์กร การเงิน บุคลากร วัฒนธรรม เทคโนโลยีในองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหา Strengths และแก้ไข Weaknesses ของธุรกิจและก็ต้องมองหาจุดอ่อนและจุดแข็งของเราเปรียบเทียบกับข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจด้วย แต่ถ้ามองในมุมมองของเกมในส่วนนี้จะเป็นการสร้างตารางผลตอบแทน เพื่อดูทางเลือกของทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สถานกราณ์จำลองทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆเข้ามาช่วยและกำหนดทางเลือกของแต่และฝ่าย การกำหนดทางเลือกอาจจะคาดเดาทางเลือกของฝ่ายตรงข้ามและทางเลือกที่เราจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด การคาดเดาทางเลือกก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อมากำหนดตารางผลตอบแทน การที่เราล่วงรู้จุดอ่อนของคู่แข่งด้วยจะเป็นการได้เปรียบ เราสามารถโจมตีไปที่จุดอ่อนของคู่แข่งได้ ตัวอย่างเช่น  ยิลต์เลต พยายามหาทางเพื่อที่จะให้  Bic ยอมถอยจากการเป็นคู่แข่งใบมีดโกน โดยมุ่งไปที่จุดอ่อน คือ เงินทุนที่นำมาสนับสนุนธุรกิจใบมีดโกนของ Bic โดยผลิตปากกาออกมาแข่งขันกับ Bic ทำให้ Bic  มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยลง ส่งผลให้ธุรกิจใบมีดโกนขาดเงินทุนสนับสนุน  Bic จึงต้องถอนตัวไปในที่สุด เกมนี้เป็นเกมที่เล่นซ้ำๆกันเพราะว่า ยิสต์เลต หาวิธีเอาชนะ Bicได้ ก็ลองใช้  เกมสุ่มกลยุทธ์  หลายวิธีเหมือนกัน เกมนี้คงไม่จบลงง่ายๆแน่ๆ ถ้ายิสต์เลตไม่มุ่งไปที่จุดอ่อนของ Bic อีกเกมนึงที่นำมาใช้เป็นเกมการสร้างชื่อเสียง เป็นการประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าอย่ามาแข่งกับฉันนะ ไม่งั้นจะเจออย่าง Bic          ในขั้นตอนการวิเคราะห์คู่แข่งนั้นจะต้องวิเคราะห์พร้อมเปรียบเทียบอย่างถ่องแท้เพื่อประเมินทางเลือก  ความเป็นไปได้ และหาช่องทางที่จะตอบโต้คู่แข่งและดูผลที่ได้รับ จากการศึกษาตัวอย่างในหนังสือทฤษฎีเกม จะเห็นว่า ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ต่างไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลแก่กันเพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามรู้จุดอ่อนของตัวเองและไม่สามารถเดาการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ต้องอาศัยการคาดเดาความเป็นไปได้ล่วงหน้าเพื่อหา กลยุทธ์เด่น หรือกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เหมือนกับธุรกิจที่จะต้องมองหากลยุทธ์เด่น,จุดแข็งและจุดอ่อนให้ได้ (เหมือนที่ ยิสต์เลตมองหาจุดอ่อนของ Bic ) หรือถ้าหากไม่มีกลยุทธ์เด่น ต่างฝ่ายต่างก็ต้องปรับเข้าหา จุดสมดุลของแนช ( Nash Equilibrium - จุดดุลยภาพ )  นอกจากนี้แล้วก็จะต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกทางด้านอุตสาหกรรม เช่น วิเคราะห์ทางการตลาดดูสภาพแวดล้อมที่มันจะส่งผลต่อปัจจัยของธุรกิจและอุตสาหกรรมทางด้านสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Competitive Environment)                                                 {#emotions_dlg.d6}  มีต่อหน้าถัดไปค่ะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา