การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ | วิชาการ.คอม


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแก้ปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นสื่อการสอนที่เร้าความสนใจ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน

ผู้เขียน นุชจรินทร์ สิงห์เล็ก ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชื่อผลงาน  : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ด้วยบทเรียน

                      คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ผู้จัดทำ      :  นางนุชจรินทร์ สิงห์เล็ก

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองเกด

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ปีการศึกษา:  2551

 

บทคัดย่อ

                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ก่อนและหลังการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  3)เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ต่อการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเกด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2551 จำนวน 20 คน ผ่านการพัฒนาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ร้อยละความก้าวหน้า (d%) และทดสอบค่าที่ (t - test)

 

ผลการศึกษา

                      1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.75/86.63 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80

                      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ  ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และมีความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ 31.38ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 25)

                      3. เจตคติต่อการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา