แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT

ผู้เขียน นุชจรินทร์ สิงห์เล็ก ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

1

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                          เวลา  15  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง   ฤดูกาล (ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก)                     เวลา    1  ชั่วโมง

_______________________________________________________________________________

                         

1.  สาระสำคัญ

                โลกที่เราอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นทรงกลม  มีดิน หิน น้ำ  และอากาศเป็นส่วนประกอบ         ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

                ว 1.1  สังเกต อภิปราย  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์ที่

ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน  ทิศ  และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา  จันทรุปราคา

                ว 1.2 สืบค้นข้อมูล   อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ     ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

 

3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                3.1  สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม

                3.2  สืบค้นข้อมูล  และอธิบายการเกิดฤดูกาล  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา

                3.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ   ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า

                3.4  อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                4.1  อธิบายลักษณะของโลกได้

                4.2  บอกส่วนประกอบต่างๆของโลกได้

                4.3  อธิบายการเคลื่อนที่ของโลกได้

 

5.  สาระการเรียนรู้

                ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก

6.  กิจกรรมการเรียนรู้   (เทคนิค  TGT)

 

                1.  ขั้นนำ

                     1.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของโลก   โดยสังเกตจากลูกโลกจำลองที่

นำมาให้นักเรียนศึกษา

      1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงลักษณะของโลกว่า    ถ้าโลกมีรูปร่างแบนเหมือน

จานจะเกิดอะไรขึ้น  ถ้าเราเดินทางรอบโลก

                     1.3  ครูทบทวนกระบวนการกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรม             

      1.4 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ และเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก ซึ่งนักเรียนจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                                1.4.1  อธิบายลักษณะของโลกได้

                                1.4.2  บอกส่วนประกอบต่างๆของโลกได้

                                1.4.3  อธิบายการเคลื่อนที่ของโลกได้    

                2.  ขั้นสอน

                     2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล

                     2.2 ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                     2.3 นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยดูจากเฉลยท้ายบทเรียน

                3.  ขั้นจัดทีม 

                     3.1  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  คน  โดยคละนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อนโดยใช้สัดส่วน  1 : 2 : 1  แล้วให้นักเรียนเลือกประธาน  และเลขานุการกลุ่ม

                     3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ประเมินความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก ของสมาชิกในกลุ่ม โดยให้เด็กเก่งอธิบายเพิ่มเติม และตั้งคำถามกับสมาชิก

                     3.3  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิก  ที่ได้รับจากการศึกษา  บท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เพื่อเตรียมการแข่งขัน

                4.  ขั้นการแข่งขัน

                     4.1  ครูจัดโต๊ะแข่งขันจำนวน  4  โต๊ะ

                     4.2  ครูอธิบายรายละเอียดถึงการแข่งขันแต่ละโต๊ะ  ซึ่งในแต่ละโต๊ะจะมีแบบทดสอบอยู่จำนวน  10  ข้อ  ให้นักเรียนพิจารณาร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มกันเองว่า  โต๊ะใดสมควรส่งใครเข้าร่วมแข่งขัน

                     4.3  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปแข่งขันตามโต๊ะต่างๆ

                     4.4  ให้นักเรียนแต่ละโต๊ะตรวจสอบผลการแข่งขันกับเฉลย  และจัดลำดับผลการแข่งขันเป็นคะแนน  แล้วนำคะแนนกลับสู่กลุ่มเดิม

                     4.5  เลขานุการกลุ่มรวมคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม  ประธานนำเสนอคะแนนหน้าชั้น

                     4.6  ครูให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ

                5.  ขั้นสรุป

                     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป  ผลการทำแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขัน  โดยให้ตัวแทนที่ออกไปแข่งขันมานำเสนอต่อสมาชิก

 

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้

                7.1  ลูกโลกจำลอง

                7.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล เนื้อหาย่อยเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก

                7.3  คอมพิวเตอร์

                7.4  แบบทดสอบประจำโต๊ะแข่งขัน  จำนวน  4  โต๊ะ

 

8.  การวัดและประเมินผล

                8.1  สิ่งที่จะประเมิน

                     8.1.1  ความรู้เรื่อง  ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก

                     8.1.2  กระบวนการกลุ่ม

                     8.1.3  คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ

                8.2  วิธีการประเมิน

                     8.2.1  ทดสอบความรู้เรื่อง  ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก

                     8.2.2  สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

                     8.2.3  สังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ

                8.3  เครื่องมือประเมิน

                     8.3.1  แบบทดสอบ  เรื่อง  ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก

                     8.3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

                     8.3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ

                8.4  เกณฑ์การประเมิน

                     8.4.1  นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ  80  ผ่านเกณฑ์

                     8.4.2  นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ  ดี  ผ่านเกณฑ์

                     8.4.3  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ในระดับ  ดี  ผ่านเกณฑ์

                 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ของผู้บริหารสถานศึกษา

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อ)............................................................

                                                                                       (นายสนิท  อรรถวุฒิกุล)

                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกด

                                                        วันที่............. เดือน............................... พ.ศ. ................

 

 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

 

ผลการจัดการเรียนรู้

 

                การจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง  ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก  และมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ  จากการจัดการเรียนรู้พบว่า  นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ทุกคน  และพบว่ามีนักเรียนร้อยละ  5  มีผลการประเมินด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบ  อยู่ในระดับปรับปรุง

 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

1.  นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบร้อยละ  5  ได้แก้ไขโดยเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน

2.  นักเรียนบางคนที่มีปัญหาการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจากอ่านหนังสือไม่คล่อง  ได้แก้ไขโดยให้เรียนควบคู่ไปกับคนอื่น

    

 

 

 

                                                                                   ลงชื่อ..................................................

                                                                                             ( นางนุชจรินทร์  สิงห์เล็ก )

                                                                          ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองเกด

                                                                        วันที่............เดือน.............................พ.ศ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา