แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD

เทคนิคการสอน STAD เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างหนึ่ง

ผู้เขียน นุชจรินทร์ สิงห์เล็ก ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

1

แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                           เวลา  15  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  ฤดูกาล  (ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร)                                          เวลา    1  ชั่วโมง

_______________________________________________________________________________

                         

1.  สาระสำคัญ

                การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปด้วยนั้น  ทำให้โลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน  บริเวณบนพื้นโลกที่ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์จะได้รับแสงตรง  และบริเวณที่พื้นที่ไม่ได้รับแสงตั้งฉากก็จะได้รับแสงเฉียง  จึงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน  ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฤดูกาลต่างๆตามมา

 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

                ว 1.1  สังเกต อภิปราย  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์ที่

ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน  ทิศ  และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา  จันทรุปราคา

                ว 1.2  สืบค้นข้อมูล   อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ  ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า  และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

 

3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                3.1  สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม

                3.2  สืบค้นข้อมูล  และอธิบายการเกิดฤดูกาล  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา

                3.3  สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ   ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า

                3.4  อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                4.1  อธิบายการเกิดฤดูกาลในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้

                4.2  บอกผลจากการที่โลกได้รับแสงตั้งฉากและแสงเฉียงจากดวงอาทิตย์ได้               

5.  สาระการเรียนรู้

                ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  ( STAD )

 

                1.  ขั้นนำ

                     1.1  ครูชี้แจงคะแนนพื้นฐานจากการแบ่งกลุ่มแข่งขัน  ในชั่วโมงที่แล้ว เรื่องลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลกมาเป็นคะแนนฐาน  แล้วให้นักเรียนบันทึกคะแนนฐานลงในแบบบันทึกคะแนนของกลุ่ม 

      1.2  นักเรียนกำหนดบทบาทของสมาชิกลงในแบบบันทึกการกำหนดบทบาทด้วย

                     1.3  ครูนำภาพการแต่งกายของชาติต่างๆ  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่า  การแต่งกายแบบต่างๆน่าจะมีสภาพอากาศเช่นไร            

      1.4  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ  และเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งนักเรียนจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                                1.4.1  อธิบายการเกิดฤดูกาลได้

                                1.4.2  บอกผลจากการเกิดฤดูกาลต่างๆได้     

2.  ขั้นสอน

                     2.1  ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ตอนที่ 1  ฤดูกาล

                     2.2  ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

                     2.3  นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้  จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยดูจากเฉลยท้ายบทเรียน แล้วบันทึกผลคะแนนของตนเองไว้

                     2.4  นักเรียนแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มของตนเอง  แล้วนำเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร  มาร่วมอภิปรายภายในกลุ่มโดยเรียงลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อ  บันทึกเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม

                     2.5  นักเรียนนำคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน  บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม

                     2.6  ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน    

                3.  ขั้นสรุป

                     4.1  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากนั้นครูให้ข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของนักเรียน

                     4.2  ครูตรวจผลคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน  เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม  และนำคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานที่กำหนดไว้ 

                     4.3  นำคะแนนการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคนมารวมแล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม  ครูนำคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาปิดประกาศที่บอร์ดเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ  กลุ่มใดได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ครูให้คำชมเชยและรางวัลตามที่กำหนด

 

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้

                7.1  ภาพการแต่งกายของชาติต่างๆ

                7.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  ตอนที่  1  ฤดูกาล  เนื้อหาย่อยเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                7.3  คอมพิวเตอร์      

8.  การวัดและประเมินผล

                8.1  สิ่งที่จะประเมิน

                     8.1.1  ความรู้เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                     8.1.2  กระบวนการกลุ่ม

                     8.1.3  คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์

                8.2  วิธีการประเมิน

                     8.2.1  ทดสอบความรู้เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                     8.2.2  สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

                     8.2.3  สังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์

                8.3  เครื่องมือประเมิน

                     8.3.1  แบบทดสอบ  เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                     8.3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

                     8.3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์

                8.4  เกณฑ์การประเมิน

                     8.4.1  นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ  80  ผ่านเกณฑ์

                     8.4.2  นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ  ดี  ผ่านเกณฑ์

                     8.4.3  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับ  ดี  ผ่านเกณฑ์

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ของผู้บริหารสถานศึกษา

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อ)............................................................

                                                                                       (นายสนิท  อรรถวุฒิกุล)

                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกด

                                                        วันที่............. เดือน............................... พ.ศ. ................

  

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

 

ผลการจัดการเรียนรู้

 

                การจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์  จากการจัดการเรียนรู้พบ  ว่านักเรียนร้อยละ 5 มีผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์  และพบว่ามีนักเรียนทั้งหมดมีผลการประเมินด้านพฤติกรรมความซื่อสัตย์  อยู่ในระดับดี

 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้แก้ไขโดยให้ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)  ตอนที่ 1 ฤดูกาล เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร อีกครั้งโดยให้กลุ่มเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำ

    

 

 

 

                                                                                   ลงชื่อ..................................................

                                                                                             ( นางนุชจรินทร์  สิงห์เล็ก )

                                                                          ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองเกด

                                                                        วันที่............เดือน.............................พ.ศ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา