การเมือง การปกครองท้องถิ่น | วิชาการ.คอม


การเมือง การปกครองท้องถิ่น

บทความเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

ผู้เขียน บาว นาคร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 การเมืองแนวใหม่ : สิ่งท้าทายการเมืองระดับท้องถิ่น
หน้าที่ 2 กฎหมายใหม่: กระบวนการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 3 ท้องถิ่นนิยม :ในบริบทสังคมไทย 2551
หน้าที่ 4 แนวทางการเสริมสร้าง CSR :ในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
หน้าที่ 5 แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 6 จับประเด็นแนวนโยบายรัฐธรรมนูญ 2550 :ที่เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
หน้าที่ 7 เทศบาลเมืองเขาสามยอด : อปท. ต้นแบบ การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
หน้าที่ 8 พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี”
หน้าที่ 9 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 10 นโยบายรัฐบาลกระจายอำนาจแก่ชุมชนท้องถิ่นจริงหรือ?
หน้าที่ 11 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนากับการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
หน้าที่ 12 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม : กับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 13 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันกับการกระจายอำนาจแก่อปท.
หน้าที่ 14 การจัดสวัสดิการชุมชนด้านสุขภาพ ของ อบต.ปากพูน
หน้าที่ 15 การเมือง : เกมส์และการช่วงชิงอำนาจ
หน้าที่ 16 เกลียวคลื่นแห่งการพัฒนา
หน้าที่ 17 วาระแห่งชาติด้านธรรมาภิบาลแก้ปัญหาการโกงได้หรือ ?
หน้าที่ 18 สิทธิชุมชนใน รธน. 50ประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือ ?
หน้าที่ 19 “ชักเฮ่” วิถีประมงชาวท้องเนียน
หน้าที่ 20 กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก: กระบวนการต่อสู้ภาคประชาชน
หน้าที่ 21 ทำไมต้องชุมชนนักปฏิบัติ CoP(Community of Practice) และ สุนทรียสนทนา (Dialogue)
หน้าที่ 22 พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทย
หน้าที่ 23 เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสู่ภาวะโลกร้อน
หน้าที่ 24 สานเสวนา แก้ปัญหาวิกฤติการเมืองและสังคมได้จริงหรือ?*

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา