การเมือง การปกครองท้องถิ่น | วิชาการ.คอม


การเมือง การปกครองท้องถิ่น

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 การเมืองแนวใหม่ : สิ่งท้าทายการเมืองระดับท้องถิ่น
หน้าที่ 2 กฎหมายใหม่: กระบวนการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 3 ท้องถิ่นนิยม :ในบริบทสังคมไทย 2551
หน้าที่ 4 แนวทางการเสริมสร้าง CSR :ในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
หน้าที่ 5 แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 6 จับประเด็นแนวนโยบายรัฐธรรมนูญ 2550 :ที่เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
หน้าที่ 7 เทศบาลเมืองเขาสามยอด : อปท. ต้นแบบ การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
หน้าที่ 8 พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี”
หน้าที่ 9 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 10 นโยบายรัฐบาลกระจายอำนาจแก่ชุมชนท้องถิ่นจริงหรือ?
หน้าที่ 11 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนากับการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
หน้าที่ 12 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม : กับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 13 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันกับการกระจายอำนาจแก่อปท.
หน้าที่ 14 การจัดสวัสดิการชุมชนด้านสุขภาพ ของ อบต.ปากพูน
หน้าที่ 15 การเมือง : เกมส์และการช่วงชิงอำนาจ
หน้าที่ 16 เกลียวคลื่นแห่งการพัฒนา
หน้าที่ 17 วาระแห่งชาติด้านธรรมาภิบาลแก้ปัญหาการโกงได้หรือ ?
หน้าที่ 18 สิทธิชุมชนใน รธน. 50ประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือ ?
หน้าที่ 19 “ชักเฮ่” วิถีประมงชาวท้องเนียน
หน้าที่ 20 กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก: กระบวนการต่อสู้ภาคประชาชน
หน้าที่ 21 ทำไมต้องชุมชนนักปฏิบัติ CoP(Community of Practice) และ สุนทรียสนทนา (Dialogue)
หน้าที่ 22 พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทย
หน้าที่ 23 เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสู่ภาวะโลกร้อน
หน้าที่ 24 สานเสวนา แก้ปัญหาวิกฤติการเมืองและสังคมได้จริงหรือ?*

แนวทางการเสริมสร้าง CSR :ในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย

แนวทางการเสริมสร้าง CSR :ในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย

 บาว นาคร

            "Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น หมายถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน" เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม : คู่มือช่วยบอกพิกัดการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

"CSR คือ การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจโดยใช้พื้นฐานของจริยธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปพร้อมๆ กับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณภาพชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม" The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

            CSR Map แผนที่ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม เสนอแนวทางและข้อมูลในการวางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

            องค์กรหลายแห่งในปัจจุบัน ได้นำเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด บางองค์กรขยายผลเพื่อใช้ CSR เป็นรูปแบบในการกีดกันการแข่งขันการค้า จนทำให้ CSR กลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สนองประโยชน์ต่อองค์กร แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่สนองประโยชน์ต่อสังคม ในวงธุรกิจทุกวันนี้ จึงมีทั้ง CSR เทียม และ CSR แท้

            วิธีการจำแนกเบื้องต้นว่า กิจกรรมใดเป็น CSR เทียม และกิจกรรมใดเป็น CSR แท้นั้น ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่ได้รับ ว่าตกอยู่กับสังคมหรือองค์กรมากกว่ากัน และท่านในฐานะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมทั้งระดับใกล้และไกล ควรที่จะสนับสนุนกิจกรรมนั้นหรือไม่ เพียงใด

            ประการต่อมา CSR ที่แท้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการดำเนินกิจกรรม CSRนั้นด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ตามจารีตหรือบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ กิจกรรมใดที่ต้องเป็นไปตามหน้าที่ (duty) ตามกฎหมาย (law) หรือตามมาตรฐาน (standard) กิจกรรมนั้นไม่ถือว่าเป็น CSR แท้

 

            กิจกรรมที่ถูกจัดว่าเป็น CSR แท้ ก็ยังมีการแบ่งออกเป็นประเภทตามทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม หากเป็นการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก จะเรียกว่า Corporate-driven CSR ตัวอย่างเช่น องค์กรบริจาคเงินที่ได้จากกำไรในกิจการหรือบริจาคสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ หรือนำพนักงานลงพื้นที่เพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการเสียสละทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรง นอกเหนือจากการลงเงินหรือให้เป็นสิ่งของตามปกติทั่วไป เป็นต้น

            หากเป็นการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก จะเรียกว่า Social-driven CSR ตัวอย่างเช่น การเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทในช่วงเวลาการรณรงค์โดยบริจาครายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนหนึ่งต่อทุกๆ การซื้อแต่ละครั้ง ให้แก่หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ เป็นการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของลูกค้า และมอบหมายให้ผู้อื่นที่มิใช่พนักงานในองค์กร ลงแรงช่วยเหลือในพื้นที่ เป็นต้น

            ในส่วนที่เป็น Corporate-driven CSR เอง หากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business process) เป็นหลัก ยังสามารถจำแนกออกเป็น CSR ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับ CSR ซึ่งแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นภายหลัง (CSR after process) รูปแบบของ CSR แท้ ที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนั้น จะต้องสามารถเชื่อมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วนประสมของความรับผิดชอบทางสังคมได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน สถาบันไทยพัฒน์ เน้นการออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ (CSR in process) ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ให้แก่องค์กรที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคม ผ่านทางเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม : คู่มือช่วยบอกพิกัดการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มา โดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

            ในการปฎิบัติตามหลัก CSR ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ควบคุมกับธุรกิจ สามารถเเบ่งได้เป็น 4 ขั้นดังนี้

            ขั้นที่ 1 Mandatory Level : ข้อกำหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเเรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น

            ขั้นที่ 2 Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราว่ากำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม

 

            ขั้นที่ 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบเเทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่า จะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ

            ขั้นที่ 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด ซึ่งในขั้นนี้ การประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญและการดำเนินการ CSR ในส่วนนี้สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างเเท้จริง

            ทั้งนี้ ธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในขั้นที่ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในขั้นต่อไปให้ขึ้นกับความพร้อมของธุรกิจเเต่ละเเห่งที่เเตกต่างกันไป โดยหลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคม

            สำหรับเเนว ปฏิบัติในเรื่อง CSR เเบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้

            1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

            2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

            3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

            4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

            5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

            6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

            7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

            8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม (www.csri.or.th/knowledge-csr-howto)

            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียบเหมือนเป็นองค์กร CSR ที่ใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงทีและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงต้องเป้าหมายและความต้องการของประชาชน ดังนั้น การที่จะนำ หลัก CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและการบริหารงานขององค์กรจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

            แนวทางของ CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ก็มีความคล้ายคลึงกับหลัก     ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่าง ซีเอสอาร์ของกิจการ ได้แก่ การสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เป็นต้น

            ในระดับของประชาสังคม ตัวอย่าง ซีเอสอาร์ของกิจการ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือทำประชาพิจารณ์ต่อการดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น (www. thaicsr.blogspot.com/2006/03/blog-post_20.html) หรือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) นั่นเอง สำหรับในประเทศไทย แนวคิดเรื่อง ซีเอสอาร์ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนาธุรกิจในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการทำบุญ การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมที่เรียกว่า "การลงแขก" ในงานต่างๆ เช่น ลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นต้น เพียงแต่คนไทยยังมิได้เรียกกิจกรรมเหล่านี้ด้วยคำว่า ซีเอสอาร์ อย่างไรก็ดี กระแส ซีเอสอาร์ในเมืองไทย ก็ได้ถูกจุดประกายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2549 และได้ถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวกเข้ากับการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การบริจาค หรือการอาสาช่วยเหลือสังคมเช่นที่ผ่านมา

            ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถประสานความความมือกับองค์กรทางธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้ของ CSR นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนรวมทั้ง รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งการนำรูปแบบการจัดการองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา