การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ไวยากรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ไวยากรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกเสริมทักษะ ไวยากรณ์ บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้เขียน patthana ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง  :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                       รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผู้รายงาน  :  นางพัฒนา  สัตย์ชาพงษ์

                     โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2

 

                    การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้  1)  เพื่อแบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2 จำนวน  40  คน  ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นได้แก่  แบบฝึกทักษะจำนวน 10 เล่ม 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  ไวยากรณ์  จำนวน  40  ข้อ  3)  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนย่อย  จำนวน  11 เล่ม    รวมจำนวน 110   ข้อ  4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  15  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  หาค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  และการทดสอบค่าที (t – test) 

          

ผลการรายงานโดยสรุปมีดังนี้ 

   1)  แบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  10 เล่ม  ในแต่ละเล่มการเรียนรู้ย่อย  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 

                    2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน  การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยรวมที่ได้จากการทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                    3)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะ รายการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมาก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา