การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด | วิชาการ.คอม


การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

การศึกษาเรื่อง การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด ช่วยให้ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดเกิดความรู้ความเข้าใจ และเลือกใช้บริการของห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ผู้เขียน ครวญศิริ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

         
หน้าที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
หน้าที่ 2 สาระการเีรียนรู้
หน้าที่ 3 บทเรียนสำเร็จรูป - กรอบความรู้ที่ 1-4
หน้าที่ 4 บทเรียนสำเร็จรูป - กรอบความรู้ที่ 5-10
หน้าที่ 5 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
หน้าที่ 6 สาระการเรียนรู้ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
หน้าที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 1 - 5
หน้าที่ 8 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 6 - 10
หน้าที่ 9 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 11 - 15
หน้าที่ 10 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 16 - 20

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่อง การบริการและกิจกรรมของห้องสมุดรายวิชา ง 30281 ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 นาที

1. การบริการของห้องสมุดมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

1. การจัดให้มีหนังสือค้นคว้า

2. การจัดให้มีแหล่งค้นคว้าตามความต้องการ

3. การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าไปใช้บริการ

4. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดในการอ่านและการศึกษาค้นคว้า

2. หัวใจสำคัญของห้องสมุดคืออะไร

1. ผู้บริหาร

2. บรรณารักษ์

3. การบริการ

4. วัสดุสารนิเทศ

3. ข้อใดมิใช่การให้บริการโดยตรงของห้องสมุด

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการหนังสือจอง

4. การบริการซ่อมหนังสือ

4. การบริการของห้องสมุดในข้อใดที่จัดเป็นการบริการพื้นฐานของห้องสมุดทุกประเภท

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการฐานข้อมูล

4. การบริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์

5. คุณ ครูปรานีต้องการใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำหรับให้นักเรียนทั้งห้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า คุณครูปรานีควรใช้บริการประเภทใดของห้องสมุด

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการหนังสือจอง

4. การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

6. ผู้ให้บริการการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุดควรเป็นใครมากที่สุด

1. ครูผู้สอน

2. บรรณารักษ์

3. นักเรียนฝึกงานห้องสมุด

4. บรรณารักษ์ผู้มีความรู้ความชำนาญ

7. หากต้องการทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือเรื่อง “ทรัพย์ในดิน”ของเพิร์ลเอส. บั้ค หรือไม่ ควรใช้บริการประเภทใดในห้องสมุด

1. การบริการยืม คืน

2. การบริการฐานข้อมูล

3. การบริการพิเศษอื่นๆ

4. การบริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์

8. ข้อใดอธิบายความหมายของกิจกรรมห้องสมุดไม่ถูกต้อง “กิจกรรมห้องสมุดคือ….”

1. งานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน

2. งานที่จัดขึ้นเพราะเป็นภาระงานกิจประจำ

3. งานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า

4. งานที่จัดขึ้นเพื่อฝึกการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

9. กิจกรรม “ การทำหนังสือทำมือ” เป็นกิจกรรมประเภทใด

1. ส่งเสริมการอ่าน

2. ส่งเสริมความรู้ทั่วไป

3. ส่งเสริมการเรียนการสอน

4. ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด

10. กิจกรรมใดของห้องสมุดที่ต่างประเภทออกไป

1. ฉันอ่านเร็ว

2. นิทรรศการ “ข้าวไทย”

3. แนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน

4. โต้วาทีเรื่อง “ฤดูร้อนดีกว่าฤดูหนาว”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา