การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด | วิชาการ.คอม


การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

สารบัญ

         
หน้าที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
หน้าที่ 2 สาระการเีรียนรู้
หน้าที่ 3 บทเรียนสำเร็จรูป - กรอบความรู้ที่ 1-4
หน้าที่ 4 บทเรียนสำเร็จรูป - กรอบความรู้ที่ 5-10
หน้าที่ 5 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
หน้าที่ 6 สาระการเรียนรู้ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
หน้าที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 1 - 5
หน้าที่ 8 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 6 - 10
หน้าที่ 9 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 11 - 15
หน้าที่ 10 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 16 - 20

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 1 - 5

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 1 - 5

- อ่านเนื้อหาก่อน

- จากนั้นตอบคำถาม

- แล้วตรวจคำตอบทางซ้ายมือของกรอบต่อไป

 

.

กรอบที่ 1

กรอบที่

เนื้อหา

-

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ คือ การนำทรัพยากรสารสนเทศมาจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

การ ที่ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเป็นจำนวนมากและหลากหลายรูปแบบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

หมายถึงการจัดหมวดหมู่หนังสือ การจัดเก็บวารสาร จุลสาร กฤตภาค การจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ และการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

— คำถาม

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานของห้องสมุด ทำไมจึงต้องให้ผู้ใช้ห้องสมุดศึกษาเรื่องนี้ด้วย

.

กรอบที่ 2

เฉลยกรอบที่ 1

เนื้อหา

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานของห้องสมุด แต่ผู้ใช้ห้องสมุดจำเป็น ที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ เพื่อสามารถเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และยังได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ใช้ห้องสมุดได้อย่าง ถูกระเบียบ และมีมารยาท ในการใช้ห้องสมุดอีกด้วย

การจัดหมู่หนังสือ (Book Classification)

การ จัดหมู่หนังสือ คือการแบ่งหรือแยกประเภทหนังสือ โดยยึดหลักหนังสือที่มีเนื้อเรื่อง หรือลักษณะคำประพันธ์ที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาหนังสือ

ประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ

ช่วยให้หนังสือที่มีเนื้อเรื่องเดียวกัน สัมพันธ์กัน หรือคล้ายคลึงกันอยู่ด้วยกัน ผู้ใช้ สามารถค้นหาหนังสือได้สะอาด รวดเร็ว และสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บหนังสือเข้าชั้นอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบ ช่วยให้ ห้องสมุดทราบว่ามีหนังสือและประเภท แต่ละสาขาวิชา และแต่ละเรื่องมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเพิ่ม

— คำถาม

การจัดหมู่หนังสือยึดหลักวิธีการจัดอย่างไร

.

กรอบที่ 3

เฉลยกรอบที่ 2

เนื้อหา

การ จัดหมู่หนังสือยึดหลักวิธีการจัดดังนี้ คือ จัดหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันไว้ด้วยกัน หรือลักษณะคำประพันธ์ที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน

ประวัติ เมลวิล ดิวอี้ (Melvin Dewey)

เมลวิล ดิวอี้ เกิดเมื่อ 10 ธันวาคม ค.ศ.1851 (พ.ศ. 2394 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4) ที่ อดัม เซนเตอร์ ใกล้กับเมืองอาเตอร์ ทาวน์ รัฐนิวยอร์ก พ่อชื่อ โจแอล แม่ชื่อ เอลิซ่า กรีน ดิวอี้เป็นน้องสุดท้องในจำนวน 5 คน ปู่ชื่อ โทมัส ดิวอี้ เป็นชาวอังกฤษ ที่อพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา รัฐแมสซาจูเซตส์ เมื่อปี ค.ศ. 1630  เมื่อวัยเด็กครอบครัวของดิวอี้มีความสนิทสนมกับ หลุยส์ คอสซุท ชาวฮังการี ที่อพยพไปอยู่ที่นั่นเช่นกัน หลุยส์รักเด็กชายเมลวิลมาก และได้ให้เอาชื่อตนเองผนวก ไว้กับชื่อเมลวิลด้วยในตอนเด็กเมลวิลจึงมีชื่อเต็มว่า Melville Louis Kossuth Dewey แต่ภายหลังเมื่อโตขึ้น ดิวอี้ได้ตัดชื่อของตนให้สั้นลงแม้แต่ชื่อต้นก็ตัดคำว่า le ซึ่งเป็น ส่วนท้ายของชื่อออก เหลือเพียง Melvin Dewey ดิวอี้ถึงแก่กรรม เมื่อ 26 ธันวาคม ค.ศ.1931 รวมอายุได้ 80 ปี

ผลงานที่สำคัญของดิวอี้ที่ริเริ่มไว้ให้แก่วงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์คือ

1. คิดแผนการแบ่งหมู่หนังสือระบบทศนิยมขึ้น และมีการใช้อย่างแพร่หลายในห้องสมุดโรงเรียนทั่วไป

2. ริเริ่มออกวารสาร Library Journal ซึ่งเป็นวารสารในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

3. ก่อ ตั้งสมาคมห้องสมุดอเมริกันขึ้น ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพที่สำคัญ ทำให้วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคมจน เมววิล ดิวอี้ ได้รับยกย่องเป็นพิเศษว่าเขาคือ “The Father of Librarianship“

— คำถาม

เมลวิล ดิวอี้ ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ คืออะไร

.

กรอบที่ 4

เฉลยกรอบที่ 3

เนื้อหา

เมลวิล ดิวอี้ได้รับยกย่องเป็นพิเศษว่าเขา คือ “The Father of Librarianship”

แนวคิดในการแบ่งหมู่หนังสือของดิวอี้

ดิวอี้มีแนวคิดที่จะแบ่งหมู่หนังสือ โดยเริ่มจากหมวดหมู่แรก ดังนี้

หมวดหมู่ 100 – 199 ปรัชญา

ดิวอี้จัดเอาปรัชญาไว้เป็นหมู่แรกเพราะเขาคิดว่า ตั้งแต่เริ่มแรกคนเราคิดถึงตนเอง สงสัยว่าตัวเองเกิดมาทำไม ใครเป็นผู้รับผิดชอบให้เกิดมา ถ้าทำไม่ดีก็ถูกลงโทษ ความคิดเหล่านี้และการค้นหาเหตุผล คือ วิชาปรัชญา หนังสือในหมวดวิชาปรัชญาจะรวมหนังสือที่มีเนื้อหาด้านปรัชญา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์

หมวดหมู่ 200 – 299 ศาสนา

เมื่อ คิดหาเหตุผลและแน่ใจว่า การเกิดมาในโลกนี้เป็นไปโดยกำหนดของพระเจ้า พระเจ้าจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นอยู่ในความดีนั่นคือศาสนา หนังสือในหมวดศาสนานี้เนื้อหาจะกล่าวถึงคัมภีร์ไบเบิล เทววิทยา พระไตรปิฏก และ ศาสนาทุกศาสนา

หมวดหมู่ 300 – 399 สังคมศาสตร์

เมื่อมนุษย์นับถือพระเจ้า ก็เริ่มนึกถึงเพื่อนบ้าน นึกถึงการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่พวก เป็นสังคมของมนุษย์ กฏหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมทั้ง การศึกษา การปกครอง การติดต่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี

หมวดหมู่ 400 – 499 ภาษา

เมื่อคนเรามีการติดต่อกัน จำเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน ซึ่งได้แก่ ภาษานั่นเอง หนังสือเกี่ยวกับภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส จึงรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้

— คำถาม

หนังสือ ”พุทธประวัติ” ควรจัดอยู่ในหมวดปรัชญา ศาสนา หรือสังคมศาสตร์

 

.

กรอบที่ 5

เฉลยกรอบที่ 4

เนื้อหา

.

หนังสือ “พุทธประวัติ”

จัดอยู่ในหมวดศาสนา

แนวคิดในการแบ่งหมู่หนังสือของดิวอี้ (ต่อ)

หมวดหมู่ 500 – 599 วิทยาศาสตร์

เมื่อมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารได้แล้ว มนุษย์ก็เริ่มสนใจธรรมชาติที่แวดล้อมตนเอง และ นึกถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจากตนเอง จึงเกิดการศึกษาค้นคว้าหาเหตุผล ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติและได้ตั้งทฤษฎีต่าง ๆ ขึ้น สิ่งเหล่านี้คือวิทยาศาสตร์ เนื้อหาของหนังสือในหมวดหมู่วิทยาศาสตร์นี้จะเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ เคมี ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา

หมวดหมู่ 600 – 699 เทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คนเรามักชอบนำสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จึงเกิดประดิษฐกรรมหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น

การประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการอุตสาหกรรม เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ

หมวดหมู่ 700 – 799 ศิลปะและการบันเทิง

เมื่อชีวิตภายในบ้านอยู่เป็นสุขสบาย มีเวลาว่างคนเราก็รู้จักประดิษฐ์ของสวยงาม หรือศิลปะอื่น ๆ เช่น ดนตรี ขับร้อง เขียนรูป

หมวดหมู่ 800 – 899 วรรณคดี

การแสดงความรู้สึกนึกคิดของคนเรายังสามารถแสดงออกด้วยการเขียน เล่าถึงสิ่งต่าง ๆ แสดงออกทางอารมณ์ โดยการสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางจิตใจและวรรณกรรมนั่นเอง

หมวดหมู่ 900 – 999 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชีวประวัติและ การท่องเที่ยว

เมื่อ มนุษย์ได้สร้างสรรค์วรรณกรรมขึ้นมาแล้วก็ต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน บันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติและเรื่องราวที่ตนเองพบมาให้ผู้อื่นได้ทราบ หนังสือในหมวดหมู่นี้จึงเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยว การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดหมู่ 000 – 099 ความรู้ทั่วไป

ดิวอี้มีความคิดว่าในการแบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็นหมวดใหญ่ๆ แล้วนั้น ยังมีหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความรู้หลายๆ เรื่อง จึงจัดให้มีหมวดความรู้ทั่วไปขึ้นมา รวบรวมหนังสือประเภทให้ความรู้ทั่วไปได้แก่ สารานุกรม บรรณานุกรม วารสาร ฯลฯ ไว้ในหมวดหมู่ ๐๐๐

— คำถาม

การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ได้รับความนิยมจัดในห้องสมุดประเภทใด

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา