ดิน-หิน-แร่ | วิชาการ.คอม


ดิน-หิน-แร่

การเกิดและการจำแนก

ผู้เขียน suan131 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ดิน

ดิน           ดินเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีกระบวนการเริ่มจากการสลายตัวของหินและแร่ตามธรรมชาติซึ่งเรียกว่า วัตถุต้นกำเนิดดิน และการสลายตัวของอินทรีย์สาร เช่น ซากพืช ซากสัตว์ โดยผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติกลายเป็นฮิวมัส(Humus) เมื่อวัตถุต้นกำเนิดดินผสมคลุกเคล้ากับฮิวมัสจะกลายเป็นดินปัจจัยที่มีผลต่อการกำเนิดดิน1.ภูมิอากาศ จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีอิทธิพลต่อการสลายตัวของหินและแร่ทั้งทางตรงและทางอ้อม2.วัตถุต้นกำเนิดดิน ซึ่งก็คือหินและแร่ที่สลายตัว จะมีผลต่อความรวดเร็วในการแปรสภาพของดิน ตลอดจน   ชนิดและลักษณะของดินด้วย3.สภาพภูมิประเทศ บริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาดชันจะเกิดการพังทลายและถูกกัดเซาะได้ง่าย    จะเกิดดินเร็วขึ้น4.สิ่งมีชีวิตในดิน ทั้งพืชและสัตว์มีอิทธิพลในแง่การเพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดิน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา