ดิน-หิน-แร่ | วิชาการ.คอม


ดิน-หิน-แร่

สารบัญ

ประเภทของดิน

ประเภทของดินการจำแนกตามลักษณะของเนื้อดินได้ 3 ประเภท คือ1.ดินทราย ได้แก่ ดินที่มีทรายประกอบอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ดินมีลักษณะเป็นเม็ดใหญ่และมีอากาศในเนื้อดินมากน้ำซึมผ่านได้ง่ายจึงมีความชื้นในดินน้อย 2.ดินเหนียว ได้แก่ ดินที่มีดินเหนียวประกอบอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นดินที่มีลักษณะเม็ดเล็กละเอียดและมีช่องว่าในเนื้อดินน้อย ลื่นมือ อุ้มน้ำได้ดี3.ดินร่วน ได้แก่ ดินที่มีส่วนประกอบดินทราย โคลนตม และดินเหนียวโดยปริมาณดินเหนียวและดินทรายไม่มากนัก เม็ดดินขนาดพอเหมาะ ฉะนั้น น้ำและอากาศจึงไหลผ่านดินร่วนได้ดีกว่าดินเหนียวการจำแนกตามถวามลึก แบ่งได้เป็น 2 ชั้น คือ1. ดินชั้นบน มีสารอินทรีย์มาก จึงทำให้ สีเข้ม เนื้อดินหยาบ เม็ดดินมีขนาดใหญ่ เมื่อนำไป ละลายน้ำ เกิดตะกอนเป็นเศษกิ่งไม้ใบไม้ ซากแมลงอยู่ข้างบน เนื้อดินตกตะกอนอยู่ข้างล่างและตกตะกอนช้า อาจมีเศษกิ่งไม้ใบไม้และซากสัตว์บ้างเล็กน้อย2. ดินชั้นล่าง มีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบน จึงทำให้มีสีอ่อน เนื้อดินละเอียด เม็ดดินมีขนาดเล็ก เมื่อนำไปละลายน้ำ เนื้อดินตกตะกอนอยู่ข้างล่างและตกตะกอนช้า อาจมีเศษกิ่งไม้ใบไม้และ ซากสัตว์ล้างเล็กน้อย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา