เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สารบัญ

บทคัดย่องานวิจัย

ชื่อเรื่อง                  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เรื่อง  Position  and  Job   Function                      ตามรูปแบบซิปปา  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                           

ผู้วิจัย                       นางสาวกาญจนภา  มานิตย์    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

สังกัด                     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

 

บทคัดย่อ

 

                   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA  Model)  เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา 3000-1201 เรื่อง  Position and Job  Function  ตามรูปแบบซิปปา  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  1  แผนกการโรงแรมและบริการ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ดำเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  แบบสังเกตประเมินตามสภาพที่แท้จริง  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   ร้อยละ  และ  ค่าเฉลี่ย

                   ผลการวิจัยพบว่า

                          1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1  รหัสวิชา  3000-1201  เรื่อง  Position  and  Job   Function   ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปา  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามรูปแบบซิปปา  อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  73.50                            2.  หลังจากที่นักศึกษาได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนตามรูปแบบซิปปาแล้ว  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน  ระดับ  มาก  คิดเป็นร้อยละ  80.00   

               

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา