เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ CIPPA Model

ผู้เขียน kannapa ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่องานวิจัย

ชื่อเรื่อง                  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เรื่อง  Position  and  Job   Function                      ตามรูปแบบซิปปา  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                           

ผู้วิจัย                       นางสาวกาญจนภา  มานิตย์    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

สังกัด                     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

 

บทคัดย่อ

 

                   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA  Model)  เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา 3000-1201 เรื่อง  Position and Job  Function  ตามรูปแบบซิปปา  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  1  แผนกการโรงแรมและบริการ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ดำเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  แบบสังเกตประเมินตามสภาพที่แท้จริง  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   ร้อยละ  และ  ค่าเฉลี่ย

                   ผลการวิจัยพบว่า

                          1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1  รหัสวิชา  3000-1201  เรื่อง  Position  and  Job   Function   ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปา  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามรูปแบบซิปปา  อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  73.50                            2.  หลังจากที่นักศึกษาได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนตามรูปแบบซิปปาแล้ว  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน  ระดับ  มาก  คิดเป็นร้อยละ  80.00   

               

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา