วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ CIPPA Model
ผู้เขียน: kannapa ชมแล้ว: 4,068 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 17 February 2009, 9:27 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 17 February 2009, 9:34 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทคัดย่องานวิจัย

ชื่อเรื่อง                  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เรื่อง  Position  and  Job   Function     
                ตามรูปแบบซิปปา  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
                         

ผู้วิจัย                       นางสาวกาญจนภา  มานิตย์    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

สังกัด                     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

 

บทคัดย่อ

 

                   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA  Model)  เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา 3000-1201 เรื่อง  Position and Job  Function  ตามรูปแบบซิปปา  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  1  แผนกการโรงแรมและบริการ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ดำเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  แบบสังเกตประเมินตามสภาพที่แท้จริง  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   ร้อยละ  และ  ค่าเฉลี่ย

                   ผลการวิจัยพบว่า

                          1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1  รหัสวิชา  3000-1201  เรื่อง  Position  and  Job   Function   ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปา  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามรูปแบบซิปปา  อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  73.50 

                          2.  หลังจากที่นักศึกษาได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนตามรูปแบบซิปปาแล้ว  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน  ระดับ  มาก  คิดเป็นร้อยละ  80.00   

               
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


kannapa
(kannapa)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 711 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน