รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้ CAI | วิชาการ.คอม


รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้ CAI

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย ในสังคมประชาธิปไตยสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

ผู้เขียน Supranee.d ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หน้าที่ 1

หัวข้อรายงานผล        รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย                                 โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้รายงาน                  นางสุปราณี  ดียิ่ง     โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายกปีการศึกษา               2550-------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ                 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย ในสังคมประชาธิปไตยสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนทั้งต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ  และการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มาก  จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์  กฎระเบียบข้อบังคับ  ที่ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตาม  นั่นก็คือ  กฎหมาย   กฎหมายมีสภาพบังคับ  นั่นคือ  สมาชิกในสังคมทุกคนจะต้องรู้กฎหมาย  ผู้ใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้  และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะมัลติมีเดีย  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย ภาพตัวอย่างจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา