OISCA Academy Senior High School | วิชาการ.คอม


OISCA Academy Senior High School

สารบัญ

เรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ที่ OISCA Academy Senior High School

OISCA Academy  เป็นโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชิซึโอกะ  ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ OISCA International  ซึ่งเป็นองค์กร NGO ระดับสากล  ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  โรงเรียนมัธยมปลาย OISCA  จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และมีจิตใจเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม   โดยโรงเรียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮามานะ  แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์    มีนักเรียนจากทั่วประเทศญี่ปุ่นและจากนานาประเทศร่วมเรียนและใช้ชีวิตในหอพักร่วมกัน    หลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตร 3 ปี  (ม. 4 – ม.6) หลักสูตร 2 ปี  (ม. 5 – ม. 6)หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะตัว  ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาหลัก ทางด้านสิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเนื้อหาวิชาของมัธยมปลาย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา คหกรรม ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ สำหรับนักเรียนต่างชาติ  ในปีแรกจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด  แล้วจึงเริ่มเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นตามปรกติ    ภาคเรียน : จะเริ่มเปิดเทอมในเดือนเมษายน  สามารถแบ่งออกเป็น 3 เทอมดังนี้เทอมที่ 1 เริ่มเดือนเมษายน – กรกฎาคมเทอมที่ 2 เริ่มเดือนกันยายน -ธันวาคม เทอมที่ 3 เริ่มเดือนมกราคม - มีนาคม    

 

 

ชีวิตในโรงเรียน

โรงเรียน OISCA  มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย   รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และตรงต่อเวลา  โดยฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มาก  มารยาทในการเข้าสังคม  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต   นักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและพักหอพักร่วมกับเพื่อน ๆ  ในบรรยากาศที่เข้มงวดแต่สนุกสนาน ร่วมทุกข์ร่วมสุข  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักเรียนต่างชาติจะได้พักร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น  จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ  อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ความคิด วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากประสบการณ์การใช้ชีวิตในแต่ละวัน หอพักอยู่ในบริเวณโรงเรียน   แยกชายหญิง  พักห้องละ 4 - 6 คน  มีอาจารย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมอาหารครบ 3 มื้อ      

    กิจกรรมพิเศษและชมรม  :มีกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมชมรมให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ   เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น  การเต้นแบบญี่ปุ่น  กลองญี่ปุ่น ทัศนศึกษา ฝึกงานในฟาร์มปลูกต้นไม้  การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล เทนนิส  แบดมินตัน บาสเกตบอล วิทยาศาสตร์   ชงชา จัดดอกไม้  ดนตรี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            1.อายุ 15 ปี – 17 ปีบริบูรณ์            2.ต้องจบการศึกษาในประเทศของตัวเองอย่างน้อย 9 ปี(จบมัธยมต้น)            3.ต้องสอบผ่านระดับ 4 เป็นอย่างน้อย            4.การกำหนดช่วงเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังจากสอบเข้าแล้วขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน            5.ในกรณีที่นักเรียนมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นอยู่พอสมควรแล้วจะกำหนดชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นจากกาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่แสดงออกในคาบเรียนในกรณีที่ต้องการโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ย้ายเข้ามาเรียน ม.5 หรือ ม.6 ) จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ : หลักสูตร 2 ปี :  ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปและต้องไม่เกิน 18 ปี และมีประวัติการศึกษาในประเทศของตัวเองหรือต่างประเทศ 10 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 4)  และต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าการสอบวัดระดับ 3

ค่าเล่าเรียนพร้อมที่พักและอาหารครบ 3 มื้อ ปีแรก ประมาณ 6 แสนบาท ปีต่อ ๆ ไป ปีละประมาณ 5 แสนบาท       การรับสมัครโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนปีละ 2 ครั้ง ภาคเรียนเดือนเมษายน    รับสมัครประมาณเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าภาคเรียนเดือนตุลาคม     รับสมัครประมาณเดือนเมษายนของปีเดียวกัน การสอบคัดเลือกนักเรียนจะต้องเข้าสอบ ( จัดสอบในประเทศไทย ) วิชาดังต่อไปนี้- สอบข้อเขียน  วิชาคณิตศาสตร์  ( 50 นาที )- สอบข้อเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ ( 50 นาที )- เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ- สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ( มีล่ามแปล ) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ประชาสัมพันธ์ภาคเรียนเดือนเมษายน 2554 กำลังเปิดรับสมัคร! จัดสอบวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.jeducation.com/THAI/seminar/oisca/highschool_apr2011.html:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ที่อยู่โรงเรียนOISCA Academy Senior High School5835 Waji-cho, Nishi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1115 Japanwww.oisca.ed.jp ติดต่อสอบถาม - สมัครเรียนได้ที่  สำนักงานในประเทศไทย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  ชั้น 23 ห้อง 2301ข้างซอยคอนแวนต์  (ตึกเดียวกับแคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส)ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ www.jeducation.com 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา