OISCA Academy Senior High School | วิชาการ.คอม


OISCA Academy Senior High School

โรงเรียนมัธยมปลายในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่จ.ชิซึโอกะ ก่อตั้งโดย OISCA International องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6) เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ได้ทั้งความร

ผู้เขียน jeducation ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ที่ OISCA Academy Senior High School

OISCA Academy  เป็นโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชิซึโอกะ  ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ OISCA International  ซึ่งเป็นองค์กร NGO ระดับสากล  ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  โรงเรียนมัธยมปลาย OISCA  จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และมีจิตใจเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม   โดยโรงเรียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮามานะ  แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์    มีนักเรียนจากทั่วประเทศญี่ปุ่นและจากนานาประเทศร่วมเรียนและใช้ชีวิตในหอพักร่วมกัน    หลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตร 3 ปี  (ม. 4 – ม.6) หลักสูตร 2 ปี  (ม. 5 – ม. 6)หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะตัว  ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาหลัก ทางด้านสิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเนื้อหาวิชาของมัธยมปลาย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา คหกรรม ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ สำหรับนักเรียนต่างชาติ  ในปีแรกจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด  แล้วจึงเริ่มเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นตามปรกติ    ภาคเรียน : จะเริ่มเปิดเทอมในเดือนเมษายน  สามารถแบ่งออกเป็น 3 เทอมดังนี้เทอมที่ 1 เริ่มเดือนเมษายน – กรกฎาคมเทอมที่ 2 เริ่มเดือนกันยายน -ธันวาคม เทอมที่ 3 เริ่มเดือนมกราคม - มีนาคม    

 

 

ชีวิตในโรงเรียน

โรงเรียน OISCA  มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย   รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และตรงต่อเวลา  โดยฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มาก  มารยาทในการเข้าสังคม  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต   นักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและพักหอพักร่วมกับเพื่อน ๆ  ในบรรยากาศที่เข้มงวดแต่สนุกสนาน ร่วมทุกข์ร่วมสุข  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักเรียนต่างชาติจะได้พักร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น  จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ  อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ความคิด วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากประสบการณ์การใช้ชีวิตในแต่ละวัน หอพักอยู่ในบริเวณโรงเรียน   แยกชายหญิง  พักห้องละ 4 - 6 คน  มีอาจารย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมอาหารครบ 3 มื้อ      

    กิจกรรมพิเศษและชมรม  :มีกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมชมรมให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ   เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น  การเต้นแบบญี่ปุ่น  กลองญี่ปุ่น ทัศนศึกษา ฝึกงานในฟาร์มปลูกต้นไม้  การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล เทนนิส  แบดมินตัน บาสเกตบอล วิทยาศาสตร์   ชงชา จัดดอกไม้  ดนตรี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            1.อายุ 15 ปี – 17 ปีบริบูรณ์            2.ต้องจบการศึกษาในประเทศของตัวเองอย่างน้อย 9 ปี(จบมัธยมต้น)            3.ต้องสอบผ่านระดับ 4 เป็นอย่างน้อย            4.การกำหนดช่วงเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังจากสอบเข้าแล้วขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน            5.ในกรณีที่นักเรียนมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นอยู่พอสมควรแล้วจะกำหนดชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นจากกาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่แสดงออกในคาบเรียนในกรณีที่ต้องการโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ย้ายเข้ามาเรียน ม.5 หรือ ม.6 ) จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ : หลักสูตร 2 ปี :  ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปและต้องไม่เกิน 18 ปี และมีประวัติการศึกษาในประเทศของตัวเองหรือต่างประเทศ 10 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 4)  และต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าการสอบวัดระดับ 3

ค่าเล่าเรียนพร้อมที่พักและอาหารครบ 3 มื้อ ปีแรก ประมาณ 6 แสนบาท ปีต่อ ๆ ไป ปีละประมาณ 5 แสนบาท       การรับสมัครโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนปีละ 2 ครั้ง ภาคเรียนเดือนเมษายน    รับสมัครประมาณเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าภาคเรียนเดือนตุลาคม     รับสมัครประมาณเดือนเมษายนของปีเดียวกัน การสอบคัดเลือกนักเรียนจะต้องเข้าสอบ ( จัดสอบในประเทศไทย ) วิชาดังต่อไปนี้- สอบข้อเขียน  วิชาคณิตศาสตร์  ( 50 นาที )- สอบข้อเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ ( 50 นาที )- เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ- สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ( มีล่ามแปล ) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ประชาสัมพันธ์ภาคเรียนเดือนเมษายน 2554 กำลังเปิดรับสมัคร! จัดสอบวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.jeducation.com/THAI/seminar/oisca/highschool_apr2011.html:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ที่อยู่โรงเรียนOISCA Academy Senior High School5835 Waji-cho, Nishi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1115 Japanwww.oisca.ed.jp ติดต่อสอบถาม - สมัครเรียนได้ที่  สำนักงานในประเทศไทย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  ชั้น 23 ห้อง 2301ข้างซอยคอนแวนต์  (ตึกเดียวกับแคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส)ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ www.jeducation.com 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา