วิชาการดอทคอม ptt logo

OISCA Academy Senior High School

โรงเรียนมัธยมปลายในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่จ.ชิซึโอกะ ก่อตั้งโดย OISCA International องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6) เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ได้ทั้งความร
ผู้เขียน: jeducation ชมแล้ว: 4,840 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 24 February 2009, 7:16 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 8 October 2010, 11:24 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - เรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ที่ OISCA Academy Senior High School

OISCA Academy
  เป็นโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชิซึโอกะ  ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ OISCA International  ซึ่งเป็นองค์กร NGO ระดับสากล  ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  โรงเรียนมัธยมปลาย OISCA  จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และมีจิตใจเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม   โดยโรงเรียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮามานะ  แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์    มีนักเรียนจากทั่วประเทศญี่ปุ่นและจากนานาประเทศร่วมเรียนและใช้ชีวิตในหอพักร่วมกัน    

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร 3 ปี  (ม. 4 – ม.6)
หลักสูตร 2 ปี  (ม. 5 – ม. 6)

หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะตัว  ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาหลัก ทางด้านสิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเนื้อหาวิชาของมัธยมปลาย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา คหกรรม ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ สำหรับนักเรียนต่างชาติ  ในปีแรกจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด  แล้วจึงเริ่มเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นตามปรกติ    

ภาคเรียน : จะเริ่มเปิดเทอมในเดือนเมษายน  สามารถแบ่งออกเป็น 3 เทอมดังนี้
เทอมที่ 1 เริ่มเดือนเมษายน – กรกฎาคม
เทอมที่ 2 เริ่มเดือนกันยายน -ธันวาคม
เทอมที่ 3 เริ่มเดือนมกราคม - มีนาคม      

ชีวิตในโรงเรียน

โรงเรียน OISCA  มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย   รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และตรงต่อเวลา  โดยฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มาก  มารยาทในการเข้าสังคม  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต   นักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและพักหอพักร่วมกับเพื่อน ๆ  ในบรรยากาศที่เข้มงวดแต่สนุกสนาน ร่วมทุกข์ร่วมสุข  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักเรียนต่างชาติจะได้พักร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น  จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ  อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ความคิด วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากประสบการณ์การใช้ชีวิตในแต่ละวัน 

หอพักอยู่ในบริเวณโรงเรียน   แยกชายหญิง  พักห้องละ 4 - 6 คน  มีอาจารย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมอาหารครบ 3 มื้อ     

 


    

กิจกรรมพิเศษและชมรม
 :
มีกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมชมรมให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ   เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น  การเต้นแบบญี่ปุ่น  กลองญี่ปุ่น ทัศนศึกษา ฝึกงานในฟาร์มปลูกต้นไม้  การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล เทนนิส  แบดมินตัน บาสเกตบอล วิทยาศาสตร์   ชงชา จัดดอกไม้  ดนตรี คุณสมบัติของผู้สมัคร

            1.อายุ 15 ปี – 17 ปีบริบูรณ์
            2.ต้องจบการศึกษาในประเทศของตัวเองอย่างน้อย 9 ปี(จบมัธยมต้น)
            3.ต้องสอบผ่านระดับ 4 เป็นอย่างน้อย
            4.การกำหนดช่วงเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังจากสอบเข้าแล้วขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน
            5.ในกรณีที่นักเรียนมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นอยู่พอสมควรแล้วจะกำหนดชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นจากกาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่แสดงออกในคาบเรียน

ในกรณีที่ต้องการโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ย้ายเข้ามาเรียน ม.5 หรือ ม.6 ) จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :
 หลักสูตร 2 ปี :  ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปและต้องไม่เกิน 18 ปี และมีประวัติการศึกษาในประเทศของตัวเองหรือต่างประเทศ 10 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 4)  และต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าการสอบวัดระดับ 3


ค่าเล่าเรียนพร้อมที่พักและอาหารครบ 3 มื้อ 
ปีแรก ประมาณ 6 แสนบาท ปีต่อ ๆ ไป ปีละประมาณ 5 แสนบาท       


การรับสมัคร
โรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนปีละ 2 ครั้ง
ภาคเรียนเดือนเมษายน    รับสมัครประมาณเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้า
ภาคเรียนเดือนตุลาคม     รับสมัครประมาณเดือนเมษายนของปีเดียวกัน


การสอบคัดเลือก
นักเรียนจะต้องเข้าสอบ ( จัดสอบในประเทศไทย ) วิชาดังต่อไปนี้
- สอบข้อเขียน  วิชาคณิตศาสตร์  ( 50 นาที )
- สอบข้อเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ ( 50 นาที )
- เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
- สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ( มีล่ามแปล )


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ประชาสัมพันธ์


ภาคเรียนเดือนเมษายน 2554 กำลังเปิดรับสมัคร!
จัดสอบวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 นี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.jeducation.com/THAI/seminar/oisca/highschool_apr2011.html


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ที่อยู่โรงเรียน
OISCA Academy Senior High School
5835 Waji-cho, Nishi-ku Hamamatsu-shi
Shizuoka 431-1115 Japan
www.oisca.ed.jp

ติดต่อสอบถาม - สมัครเรียนได้ที่  สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  ชั้น 23 ห้อง 2301
ข้างซอยคอนแวนต์  (ตึกเดียวกับแคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส)
ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์
www.jeducation.com 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 3 มี.ค. 2552 (14:09)

การสอบเข้าเรียนในเดือนเมษายน 2009

สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคมนี้
ที่ Jeducation Center อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม

ดูรายละเอียดการสอบเข้าเรียนได้ที่http://www.jeducation.com/THAI/seminar/oisca/highschool_feb2009.htm


 


jeducation
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 153 ดวง