การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายอักษร ทองดี โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | วิชาการ.คอม


การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายอักษร ทองดี โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

สารบัญ

คู่มือการจัดกิจกรรมการผจญภัยของลูกเสือบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ปกหนังสือ

คู่มือการจัดกิจกรรมการผจญภัยของลูกเสือบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ชื่อฐาน

                ปั้นจั่น

๒. วัตถุประสงค์

                เพื่อฝึกกำลังใจ  และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

๓. ประโยชน์

                ๑. ใช้ลำเลียงคน อุปกรณ์จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ หรือจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง

                ๒. ได้ทักษะ และประสบการณ์การใช้ฐานปั้นจั่น

                ๓. ให้เกิดความภาคภูมิใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทายความต้องการของลูกเสือ

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ

                ๑. นั่งบนสาแหรก มือทั้งสองจับเชือกของสาแหรกให้มั่นคง

                ๒. ดึงเชือกเส้นที่ผูกสาแหรกทีละน้อย สาแหรกจะถูกยกให้สูงขึ้น

                ๓. ดึงเชือกเส้นตรงรอกที่ตรึงไว้ที่ปลายปั้นจั่น ให้สาแหรกยกสูงขึ้นลูกเสือจะเดินขึ้นฝั่งได้ตามต้องการ หรือ

                ๔. หากลูกเสือขึ้นฝั่งไม่สะดวกให้อีกฝั่งหนึ่งดึงเชือกปั้นจั่นจะหมุน ๙๐ องศา ลูกเสือจะขึ้นฝั่งได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

๕. ตัวอย่างคำสั่ง

                หมู่ลูกเสือของท่านเดินทางมาถึงหุบเขาแห่งหนึ่ง ด้านล่างหุบเขามีเด็กจำนวนหนึ่งต้องการขึ้นมาบนหุบเขา ให้ท่านและสมาชิกหมู่ลูกเสือของท่าน จงวางแผนร่วมกันลงไปในหุบเหวช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๐ นาที

๖. สื่อการเรียน

                ฐานปั้นจั่น

                อุปกรณ์

                ๑. เชือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น

                ๒. เชือกบุกเบิก ยาว ๓ เมตร จำนวน ๓๐ เส้น

                ๓. ไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ ท่อน

                ๔. ไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ท่อน

                ๕. ไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จำนวน ๒ ท่อน

                ๖. ไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒ ท่อน

                ๗. ไม้กระดาน ขนาด ๑ นิ้ว x  ๘ นิ้ว x  ๑.๐๐ เมตร  จำนวน ๑ แผ่น

                ๘. สมอบก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๐.๕ เมตร จำนวน ๔ ตัว

                ๙. รอก ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว

๗. การประเมินผล

                ๑. สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่ง

                ๒. ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ โดยปลอดภัย

๘. ข้อเสนอแนะ

                ๑. ตรวจสอบสภาพของฐานปั้นจั่น ให้มีความแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัยอยู่เสมอ

                ๒. ลูกเสือควรมีประสบการณ์การใช้ปั้นจั่นมาก่อน

                ๓. ควรพิจารณาให้ลูกเสือปฏิบัติฐานผจญภัยครั้งละ ๑ คน

                ๔. ควรทราบว่าปั้นจั่นนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ ๓ ส่วน คือ

                      ๔.๑ รอกที่ตรึงไว้ที่ปลายปั้นจั่นสามารถจะยกขึ้น หรือยกลงที่ต่ำได้

                      ๔.๒ เชือกที่ผูกไว้ปลายปั้นจั่นสามารถดึงให้ปั้นจั่นหมุนไปซ้าย หรือขวาได้

                      ๔.๓ สาแหรกที่ใช้นั่งสามารถดึงให้สูง หรือผ่อนให้ต่ำได้ ฉะนั้นการใช้งานให้ พิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

                ๕. หลังจากปฏิบัติฐานปั้นจั่นแล้ว  ควรให้ผู้ปฏิบัติฐานผจญภัย  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานผจญภัยที่ได้ปฏิบัติด้วย

                ๖. ควรมีผู้กำกับลูกเสือประจำฐานผจญภัย อย่างน้อย ๓ คน

 

ประวัติผู้เขียน

นายอักษร  ทองดี

ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาลูกเสือ

@การศึกษา

ศษ.บ.  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

@เกียรติประวัติและประสบการณ์

      -  ได้รับโปรดเกล้าฯ  พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่  ๑ (๒๕๓๖)

      -  หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  (L.T.) (๒๕๓๖)

      -  รองผู้ตรวจการลูกเสือ  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (๒๕๕๐)

      -  ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (๒๕๔๙)

      -  ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  (๒๕๕๐)

      -  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  (๒๕๔๖, ๒๕๔๙)

      -  ครูดีเด่นกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ)  คณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพ

         การมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (๒๕๕๐)

      -  ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ (๒๕๔๙)

      -  คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมเดินทางไกล  ๒๐th WORLD  SCOUT  JAMBOREE, ๒๐๐๓  

         “งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่  ๒๐  พ.ศ.  ๒๕๔๖”

      -  ครูดีเด่นหมวดวิชากิจกรรม  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มที่ ๕

         (๒๕๔๒, ๒๕๔๓)

      -  ครูดีเด่นหมวดวิชาพลานามัย  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มที่ ๕

          (๒๕๔๒, ๒๕๔๓)

      -  ครูพลศึกษาดีเด่น  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  (๒๕๔๓)

      -  ครูดีเด่น  ระดับเขต  เขตการศึกษา ๓ งานกิจกรรม (๒๕๔๑)

 

      -  ครูดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  อำเภอหัวไทร

         จังหวัดนครศรีธรรมราช  (๒๕๓๗)

      -  ครูดีเด่นประจำปี  ๒๕๓๔  หมวดวิชากิจกรรม  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

@ผลงานเขียน

      -  คู่มือการจัดกิจกรรมการผจญภัยของลูกเสือบูรณาการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      -  คู่มือการจัดกิจกรรมบุกเบิกบูรณาการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      -  คู่มือการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ

      -  คู่มือการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

      -  ทักษะทางลูกเสือ

      -  คู่มือแนวปฏิบัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

      -  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน

      -  คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือในโรงเรียน

      -  คลินิกลูกเสือในโรงเรียน

      -  แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ช่วงชั้นที่  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

      -  แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ช่วงชั้นที่  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒

      -  แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ช่วงชั้นที่  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

      -  แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช่วงชั้นที่  ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔

      -  แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช่วงชั้นที่  ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕

      -  แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช่วงชั้นที่  ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖

   

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา