เผยแพร่นวัตกรรม | วิชาการ.คอม


เผยแพร่นวัตกรรม

สารบัญ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า

 

                1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องพลาสติกเหลือใช้ได้ประโยชน์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

                2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์  เรื่อง พลาสติกเหลือใช้     ได้ประโยชน์  เพื่อลดภาวะโลกร้อน          

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ               งานประดิษฐ์  เรื่อง  พลาสติกเหลือใช้ได้ประโยชน์  เพื่อลดภาวะโลกร้อน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา